Chat with us, powered by LiveChat

Sprzedaż auta – w działalności gospodarczej, czy prywatnie?

jak wygląda sprzedaż środka trwałego

Zastanawiasz się, jak rozliczyć sprzedaż auta na gruncie podatku dochodowego? Przeczytaj artykuł na ten temat.

Przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, najczęściej wykorzystują w firmie samochody. Tak samo, jak ważna jest znajomość zasad, na jakich samochód należy ująć w urządzeniach księgowych w momencie zakupu niezbędna jest wiedza na temat rozliczenia sprzedaży auta na gruncie podatku dochodowego, co będzie tematem naszej dzisiejszej publikacji.

Na jakich zasadach można wykorzystywać samochód w prowadzonej działalności gospodarczej?

Chodzi tutaj przede wszystkim o dostępne dla przedsiębiorcy opcje, takie jak:

  1. Nabycie i wprowadzenie do ewidencji środków trwałych.
  2. Użytkowanie na podstawie umowy leasingu operacyjnego.
  3. Wynajmowanie.
  4. Podpisanie umowy użyczenia.
  5. Wykorzystanie pojazdu prywatnego.
W zależności od przyjętej przez przedsiębiorcę alternatywy nieco odmiennie będzie wyglądała sprzedaż auta na gruncie podatku dochodowego.

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych

Jeżeli zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych kosztem uzyskania przychodów będą dokonywane odpisy amortyzacyjne według stawek obowiązujących w przepisach. Przedsiębiorca ma do wyboru trzy metody amortyzacji: liniową, degresywną i według stawek indywidualnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonujemy począwszy od następnego miesiąca po miesiącu wprowadzenia pojazdu do ewidencji.

Przykład 1

Pan Michała zakupił samochód osobowy, który został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2022 r. i będzie amortyzowany metodą liniową. W takiej sytuacji w kosztach uzyskania przychodów pierwszy odpis zostanie zaksięgowany w miesiącu lipcu 2022 r.

Sprzedaż samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych

Jeżeli samochód znajduje się w ewidencji środków trwałych, to w takim przypadku w momencie kiedy dojdzie do jego sprzedaży mówimy o sprzedaży majątku firmy. Dochód ze sprzedaży będzie opodatkowany na takich samych zasadach jak w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem lub stratą z odpłatnego zbycia składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jest przychód z odpłatnego zbycia powiększony o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów jest natomiast różnica pomiędzy wartością początkową środka trwałego a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali ryczałt, jako formę opodatkowania swoich przychodów w sytuacji sprzedaży auta będzie naliczony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 3%.

Przykład 2

Pani Klaudia zakupiła samochód osobowy za gotówkę w 2017 roku za kwotę 60.000 zł netto i dokonywała odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych metodą liniową. W 2022 roku sprzedała auto za kwotę netto 30.000 zł. Kwota dokonanych odpisów amortyzacyjnych wynosi 60.000 zł, samochód został w pełni zamortyzowany. W tej sytuacji pani Karolina zapłaci podatek od sprzedaży w wysokości 19% (działalność jest opodatkowana podatkiem liniowym), który od sprzedaży wyniesie 5.700 zł (30.000 zł x 19% = 5.700 zł).

Przykład 3

Pan Michał zakupił w 2020 roku samochód osobowy, którego wartość początkowa wynosi 120.000 zł. W 2022 roku sprzedał auto za kwotę netto 80.000 zł, a suma dokonanych odpisów amortyzacyjnych do dnia sprzedaży wyniosła 48.000 zł. Księgowania w PKPiR będą wyglądały następująco przy rozliczaniu dochodu według skali podatkowej:
Kwota 80.000 zł znajdzie się w kol. 8 PKPiR,
Kwota 72.000 zł znajdzie się w kol. 13 i jest to niezamortyzowana wartość (120.000 zł – 48.000 zł = 72.000 zł)
Dochód ze sprzedaży samochodu wyniesie 8.000 zł (80.000 zł – 72.000 zł) a podatek dochodowy do zapłaty 1.360 zł (8.000 zł x 17% = 1.360 zł). Przyjęto że suma wszystkich dochodów w działalności gospodarczej nie przekroczyła 120.000 zł, dlatego sprzedaż jest opodatkowana stawką 17%.

Przykład 4

Pan Adam wybrał opodatkowanie swoich przychodów ryczałtem. W 2019 roku zakupił samochód osobowy na firmę za kwotę 70.000 zł a w 2022 roku sprzedał ten samochód za kwotę 50.000 zł. W tym przypadku zapłaci zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 1.500 zł (50.000 zł x 3% = 1.500 zł).

Użytkowanie samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego

Kolejną opcją dostępną dla przedsiębiorcy jest możliwość korzystania z samochodu w firmie po podpisaniu umowy leasingu operacyjnego. W takim przypadku umowa jest zawierana na czas określony a po jej zakończeniu przedsiębiorca może wykupić samochód prywatnie lub do firmy. W trakcie trwania umowy w kosztach uzyskania przychodów znajdą się miesięczne raty leasingowe i opłata wstępna. Po wprowadzeniu w życie ustawy o Polskim Ładzie zmieniły się zasady rozliczania sprzedaży samochodu, który został wykupiony z leasingu prywatnie.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego

Jak już wspomniano powyżej przy opcji leasingu operacyjnego po jego zakończeniu przedsiębiorca ma do wyboru wykup:

  1. Prywatny.
  2. Na firmę.

Jeżeli samochód zostanie wykupiony na firmę znajdzie się w ewidencji środków trwałych. W takim przypadku jego późniejsza sprzedaż będzie objęta podatkiem dochodowym na zasadach przyjętych do opodatkowania dochodów w prowadzonej działalności.

Przykład 5

Pani Jola posiada w prowadzonej działalności samochód wykupiony z leasingu operacyjnego na firmę. Kwota wykupu dla podatku PIT wynosiła 8.000 zł, samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i dokonano jednorazowej amortyzacji. W 2022 roku samochód został sprzedany za kwotę 20.000 zł netto. Pani Jola wybrała podatek liniowy do rozliczania dochodów, a więc podatek od sprzedaży pojazdu wyniesie 3.800 zł (20.000 zł x 19%). Zasada rozliczania sprzedaży jest taka sama, jak w przypadku samochodu, który od samego początku był amortyzowany po wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych.

Nieco inaczej będzie wyglądało rozliczenie jeżeli samochód zostanie wykupiony prywatnie z leasingu operacyjnego. Mamy obecnie dwa stany prawne:

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego prywatnie
Do 31.12.2021 r. Od 01.01.2022 r.
Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpiła po upływie 6 miesięcy od wykupu nie trzeba płacić podatku dochodowego Jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem 6 lat od wykupu należy dokonać opodatkowania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej

Użytkowanie samochodu prywatnego w prowadzonej działalności gospodarczej

Użytkowanie samochodu prywatnego w firmie nie wymaga już obecnie prowadzenia kilometrówki, jednak wprowadzony został limit odliczeń ponoszonych wydatków w wysokości 20% w podatku PIT. Taki samochód nie znajduje się w ewidencji środków trwałych.

Sprzedaż samochodu prywatnego

Sprzedaż samochodu prywatnego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem przepisów obowiązujących osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Wynika z nich, że jeżeli do sprzedaży auta dojdzie przed upływem 6 miesięcy od jego nabycia należy wykazać dochód ze sprzedaży, ale poza działalnością gospodarczą.

Użytkowanie samochodu w firmie na podstawie umowy najmu

Przedsiębiorcy mają do wyboru jeszcze jedną opcję, żeby móc wykorzystywać samochód w prowadzonej działalności. Chodzi mianowicie o umowę najmu. W takim przypadku w kosztach uzyskania przychodów znajdą się opłaty tzw. czynszowe. Można również zaliczać ponoszone wydatki eksploatacyjne, które są limitowane w 75%.

Użytkowanie samochodu w firmie na podstawie umowy użyczenia

Umowa użyczenia najczęściej zawierana w gronie najbliższej rodziny lub znajomych. W przypadku umowy użyczenia dla przedsiębiorcy powstanie przychód do opodatkowania, jako wartość innych nieodpłatnych świadczeń. Jednak jeżeli umowa użyczenia jest zawierana w I lub II grupie podatkowej, o których jest mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn, to przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia od podatku. W przypadku, gdy takie osoby znajdą się w grupie III, to już trzeba będzie wykazać przychód w działalności gospodarczej. Tak samo, jak przy umowie najmu przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych 75% poniesionych wydatków w związku z jego użytkowaniem.

Sprzedaż samochodu użytkowanego na podstawie umowy najmu/użyczenia

W takim przypadku samochód sprzedaje firma wynajmująca lub osoba użyczająca. Te podmioty są właścicielami pojazdu, a więc przedsiębiorca nie ma tutaj obowiązku rozliczania takiej sprzedaży w prowadzonej działalności gospodarczej.

Podsumowanie

Zagadnienie związane ze sprzedażą samochodów, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej zawsze budziło i budzi emocje. Przepisy nie odnoszą się zawsze do tej kwestii w sposób niebudzący wątpliwości. Przedsiębiorca ma kilka opcji do wyboru i niekoniecznie zawsze musi wejść w posiadanie auta. W zależności od formy własności samochodu różnie będzie wyglądało rozliczenie sprzedaży na gruncie podatku dochodowego. Poniżej przedstawiamy zestawienie rozliczenia sprzedaży pojazdu:

Forma własności samochodu
Sprzedaż w działalności
Sprzedaż prywatnie
Firmowy Podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak prowadzona działalność Jeżeli samochód zostanie wycofany z działalności do majątku prywatnego sprzedaż przed upływem 6 lat generuje dochód do opodatkowania w działalności
W leasingu operacyjnym Jeżeli wykup z leasingu został dokonany na firmę, to dochód ze sprzedaży jest wykazywany w działalności Jeżeli wykup jest na osobę prywatną, to sposób rozliczenia zależy od okresu wykupu: do końca 2021 roku i od 01.01.2022 r.
Prywatny Sprzedaż nie jest opodatkowana w działalności Opodatkowanie sprzedaży na zasadach wynikających z ustawy o PIT (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d). Jeżeli sprzedaż samochodu nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to trzeba będzie zapłacić podatek PIT
Umowa najmu/użyczenia Sprzedaż nie jest opodatkowana w działalności Zagadnieniem opodatkowania sprzedaży zajmuje się właściciel pojazdu
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Odwiedź nasz
kanał na

I sprawdź:

  • podstawy prowadzenia firmy,
  • rady i opinie ekspertów,
  • bieżące terminy podatkowe.

SUBSKRYBUJ

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość