Blog ifirma.pl

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej – treść i przedmiot

|
|
9 minut czytania
Przygotuj się na zmiany w 2024 roku! Nowa ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej z 14 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia, wprowadzając nowe zasady działalności gospodarczej na rynku lombardowym. Dowiedz się, jakie regulacje będą obowiązywać.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Z początkiem 2024 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa regulująca działalność gospodarczą prowadzoną na rynku lombardowym, w tym zasady udzielania konsumenckiej pożyczki lombardowej – mowa o ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Ustawa ta została ogłoszona w dniu 6 lipca 2023 r. i wejdzie ona w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Natomiast w poniższym artykule zapoznasz się z najistotniejszymi kwestiami związanymi z umową konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej jest umową, na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się oddać do dyspozycji konsumenta środki pieniężne, a konsument zobowiązuje się do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty w oznaczonym terminie oraz do ustanowienia zabezpieczenia lombardowego.

Jeżeli z zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem umowy wynika, że:

 • celem tej umowy jest oddanie do dyspozycji konsumentowi środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzytelności lub innych praw majątkowych, których wartość jest lub może być określona kwotą pieniężną,
 • zawarcie tej umowy wiąże się z ustanowieniem zabezpieczenia spełniającego warunki wynikające z ustawy,
 • konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z tą umową – w razie wątpliwości przyjmuje się, że strony zawarły umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej.

WAŻNE

– jeżeli na podstawie umowy konsumentowi są oddawane do dyspozycji rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, wierzytelności lub inne prawa majątkowe, których wartość jest lub może być określona kwotą pieniężną, przyjmuje się, że kwotę konsumenckiej pożyczki lombardowej stanowi równowartość tych rzeczy, wierzytelności lub praw według stanu na dzień zawarcia umowy.

Umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz należy sformułować w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Co więcej umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej należy zawrzeć na okres nie krótszy niż 7 dni.

Informacje przekazywane przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przed zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej informuje konsumenta, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z informacjami o:

 • firmie i siedzibie tego przedsiębiorcy oraz adresie, pod którym wykonuje on działalność lombardową;
 • numerze rejestrowym;
 • adresie poczty elektronicznej, numerze telefonu lub faksu oraz adresie strony internetowej tego przedsiębiorcy, o ile je posiada;
 • kwocie konsumenckiej pożyczki lombardowej i sposobie jej ustalania;
 • terminie i sposobie wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej;
 • całkowitym koszcie konsumenckiej pożyczki lombardowej z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników i ich wysokości;
 • całkowitej kwocie do spłaty;
 • zasadach i terminie zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • skutkach braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • sposobie ustanowienia zabezpieczenia lombardowego;
 • przedmiocie zabezpieczenia lombardowego, takimi jak rodzaj, marka lub jego cechy szczególne;
 • szacunkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia lombardowego i sposobie ustalenia tej wartości;
 • sposobie sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego;
 • procentowej wartości pomniejszenia nadwyżki, o którym mowa w art. 34 ust. 3, pobieranej przez tego przedsiębiorcę;
 • przysługującym konsumentowi zgodnie z art. 17 ust. 1 prawie do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty po terminie oraz o warunkach skorzystania z tego prawa, w tym wyrażonej procentowo wartości niezapłaconej części całkowitej kwoty do spłaty, jaką konsument będzie zobowiązany uiścić zgodnie z art. 17 ust. 1;
 • stosowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową procedurze i zasadach rozpatrywania reklamacji.

Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje konsumentowi informacje, o których mowa powyższej na formularzu informacyjnym dotyczącym umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

WAŻNE

– przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową przekazuje bezpłatnie konsumentowi, na jego wniosek, projekt umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Treść umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej

Umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej zawiera:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania konsumenta;
 • firmę i siedzibę przedsiębiorcy oraz adres, pod którym wykonuje on działalność lombardową;
 • numer rejestrowy,
 • datę zawarcia umowy;
 • kwotę konsumenckiej pożyczki lombardowej i sposób jej ustalania;
 • termin i sposób wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej;
 • całkowity koszt konsumenckiej pożyczki lombardowej z wyodrębnieniem jego poszczególnych składników i ich wysokości;
 • całkowitą kwotę do spłaty;
 • zasady i termin zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • skutki braku zapłaty całkowitej kwoty do spłaty;
 • określenie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, takie jak rodzaj, marka, jego cechy szczególne i oznaczenia indywidualne, umożliwiające jego identyfikację, o ile przedmiot je posiada;
 • sposób ustanowienia zabezpieczenia lombardowego;
 • szacunkową wartość przedmiotu zabezpieczenia lombardowego i sposób ustalenia tej wartości;
 • sposób zwrotu konsumentowi nadwyżki oraz procentową wartość pomniejszenia nadwyżki,
 • wyrażoną procentowo wartość niezapłaconej części całkowitej kwoty do spłaty, jaką konsument będzie zobowiązany uiścić,
 • informację o prawie konsumenta do zapłaty całkowitej kwoty do spłaty przed terminem,
 • informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury;
 • informację o stosowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową procedurze i zasadach rozpatrywania reklamacji.

Do umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej należy dołączyć się zdjęcie przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

Wygaśnięcie zabezpieczenia lombardowego

Zabezpieczenie lombardowe wygasa z chwilą zapłaty przez konsumenta całkowitej kwoty do spłaty. W takim przypadku przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową niezwłocznie zwraca przedmiot zabezpieczenia lombardowego.

Z kolei zgodnie z przepisami, w przypadku gdy ustanowienie zabezpieczenia lombardowego nastąpiło przez przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową, z chwilą dokonania przez konsumenta zapłaty całkowitej kwoty do spłaty:

 • przedmiot zabezpieczenia lombardowego staje się ponownie odpowiednio własnością konsumenta albo konsumenta i jego małżonka, albo konsumenta i osoby będącej współwłaścicielem tego przedmiotu bezpośrednio przed ustanowieniem zabezpieczenia lombardowego;
 • przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie:
 • -zwrócić przedmiot zabezpieczenia lombardowego,

  – wystawić na żądanie odpowiednio konsumenta lub jego małżonka, lub współwłaściciela potwierdzenie przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

  Zawarcie umowy konsumenckiej na odległość

  Obowiązki informacyjne wobec konsumenta

  Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową konsumenckiej pożyczki lombardowej na odległość, przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową zobowiązany jest do przekazania konsumentowi informacji w o:

  • sposobie porozumiewania się z konsumentem,
  • opłatach za transport, usługi pocztowe oraz innych kosztach związanych z udzieleniem konsumenckiej pożyczki lombardowej, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat i kosztów – o obowiązku ich uiszczenia,
  • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej na odległość, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle w przypadku korzystania z tego środka porozumiewania się,
  • prawie odstąpienia od umowy,
  • odsetkach należnych przedsiębiorcy wykonującemu działalność lombardową w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość oraz stawce dziennej tych odsetek,
  • kosztach sądowych lub kosztach na rzecz organów administracji publicznej ponoszonych przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową w związku z zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, które nie podlegają zwrotowi – w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy.

  Informacje te muszą zostać przekazane w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

  Naruszenie obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorcę

  Gdy przedsiębiorca naruszy spoczywające na nim obowiązki informacyjne, to:

  • konsument po złożeniu temu przedsiębiorcy pisemnego oświadczenia zwraca całkowitą kwotę do spłaty bez odsetek i pozaodsetkowych kosztów umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej w terminie i w sposób ustalony w tej umowie – w przypadku gdy umowa konsumenckiej pożyczki lombardowej nie została przez konsumenta wykonana;
  • konsumentowi przysługuje roszczenie wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową o zwrot różnicy między zapłaconą przez konsumenta całkowitą kwotą do spłaty a wypłaconą mu przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową kwotą konsumenckiej pożyczki lombardowej – w przypadku wykonania przez konsumenta umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.
  • Roszczenie, to przedawnia się z upływem roku od dnia wykonania umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej przez konsumenta.

   Odstąpienie od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość

   Konsument, który zawarł umowę konsumenckiej pożyczki lombardowej na odległość, może w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

   • kosztów dostarczenia kwoty tej pożyczki i przedmiotu zabezpieczenia lombardowego, jeżeli konsument wybrał sposób tego dostarczenia inny niż najtańszy oferowany przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową;
   • odsetek za okres od dnia wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej do dnia zwrotu przez konsumenta kwoty tej pożyczki;
   • kosztów sądowych lub kosztów na rzecz organów administracji publicznej, które nie podlegają zwrotowi, poniesionych przez przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową w związku z zawarciem umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

   WAŻNE

   – wystarczające będzie wysłanie przez konsumenta w dowolny sposób oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej przed upływem tego terminu.

   Jeżeli przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej drogą elektroniczną, konsument może odstąpić od tej umowy przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową.

   Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

   WAŻNE

   – w przypadku odstąpienia od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość umowę taką uważa się za niezawartą.

   Więcej na temat odstąpienia od umowy zawartej na odległość przeczytasz tutaj.

   Obowiązki stron umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej zawartej na odległość po odstąpieniu od tej umowy

   Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz kosztów i odsetek, o których mowa nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedsiębiorcy wykonującemu działalność lombardową oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej, przy użyciu takiego samego sposobu, jak wybrany przez konsumenta sposób wypłaty kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej, chyba że przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   Przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz kosztów i odsetek, zwrócić przedmiot zabezpieczenia lombardowego, a w przypadku gdy ustanowienie zabezpieczenia lombardowego nastąpiło przez przeniesienie własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego na przedsiębiorcę wykonującego działalność lombardową:

   • przedmiot zabezpieczenia lombardowego staje się ponownie odpowiednio własnością konsumenta albo konsumenta i jego małżonka, albo konsumenta i osoby będącej współwłaścicielem tego przedmiotu bezpośrednio przed ustanowieniem zabezpieczenia lombardowego;
   • przedsiębiorca wykonujący działalność lombardową jest obowiązany niezwłocznie:
   • – zwrócić przedmiot zabezpieczenia lombardowego,

    – wystawić na żądanie odpowiednio konsumenta lub małżonka konsumenta, lub współwłaściciela potwierdzenie przeniesienia własności przedmiotu zabezpieczenia lombardowego.

    Podsumowanie

    Rządowy projekt ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej wpłynął do Sejmu w dniu 3 marca 2023 r. (druk 3071) dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania działalności lombardowej, zawierania umów konsumenckiej pożyczki lombardowej oraz umów sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Z procesem legislacyjnym zapoznasz się tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie