Blog ifirma.pl

Wypadki w miejscu pracy

|
|
7 minut czytania
Zatrudniasz pracowników? Sprawdź, w jaki sposób postępować, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami po stronie pracodawcy. W takich przypadkach nie wystarcza wiedza podatkowa, ale równie ważne stają się przepisy m.in. Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, Państwowej Inspekcji Pracy. Bez względu na charakter zajmowanego przez pracownika stanowiska może dojść do wypadku w miejscu pracy i w dzisiejszej publikacji zajmiemy się tym tematem.

Jak należy rozumieć wypadek w miejscu pracy?

Definicja wypadku w miejscu pracy znajduje się w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zobaczmy więc kiedy dochodzi do wypadku przy pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć
Pod pojęciem przyczyny zewnętrznej należy rozumieć przyczynę poza organizmem człowieka. Nie będzie więc wypadkiem przy pracy zawał serca czy wylew.  
Do wypadku przy pracy może dojść w następujących okolicznościach:
 • wykonywanie przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze do pracy i z pracy,
 • w czasie pobytu w podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony organizowanego przez pracodawcę,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizację związkową działającą u pracodawcy
 
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się również inne nagłe zdarzenie, o ile pracownik jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym, jeżeli dojdzie do niego:
 • w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium sportowe,
 • w czasie wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • w czasie pełnienia funkcji posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
 • podczas szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy lub innego podmiotu, pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
 • podczas pracy na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych,
 • podczas pracy lub współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • podczas pracy na podstawie umowy uaktywniającej z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • wskutek wykonywania czynności w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę i osobę współpracującą,
 • w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskich,
 • w związku z odbywaniem służby zastępczej,
 • w czasie nauki w szkole doktorskiej przez doktorantów pobierających stypendia,
 • w czasie nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez studentów pobierających stypendium
 

Kategorie wypadków przy pracy

W ustawie podane zostały jeszcze inne definicje, których znajomość jest ważna z punktu widzenia przedsiębiorcy, który występuje w roli pracodawcy. W wyniku wypadku może dojść do śmierci lub urazów powodujących uszkodzenie ciała, zobaczmy więc jak to jest zdefiniowane przez ustawodawcę.

  Wypadek śmiertelny
Uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku  
  Ciężki wypadek przy pracy
Uważa się wypadek, w wyniku którego doszło do:
 • ciężkiego uszkodzenia ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozstroju zdrowia, naruszającego podstawowe funkcje organizmu,
 • nieuleczalnej lub zagrażającej życiu choroby,
 • trwałej choroby psychicznej,
 • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy w zawodzie,
 • trwałej deformacji lub zniekształcenia ciała
 
  Zbiorowy wypadek przy pracy
Dochodzi do niego w sytuacji, jeżeli w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby  
  Inny wypadek przy pracy
W wyniku takiego wypadku pracownik jest czasowo niezdolny do pracy  
   
  Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym. Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, to podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł  

Obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy

Jeżeli już dojdzie do wypadku w pracy, to właściciel firmy powinien znać zasady postępowania w takich przypadkach. Zgłoszenia takiego wypadku dokonuje sam poszkodowany, o ile pozwala mu na to stan zdrowia. Rolą przedsiębiorcy jest podjęcie określonych kroków w szczególności:

Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy
Jeżeli do zdarzenia doszło w miejscu pracy, to w pierwszej kolejności należy wyłączyć maszyny, urządzenia, odciąć dopływ prądu do tych urządzeń. Udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, bez względu na to, czy jest czy nie pracownikiem zakładu
Zabezpieczyć miejsce wypadku
Chodzi o pozostawienie miejsca zdarzenia w takim stanie, w jakim doszło do wypadku. Nie wolno zmieniać miejsca położenia maszyn, urządzeń, sprzętu, które miały związek ze zdarzeniem. Do miejsca wypadku nie mogą mieć dostępu osoby nieuprawnione. Całe zdarzenie powinno zostać w sposób właściwy udokumentowane: sporządzone szkice, zdjęcia, Jeżeli w firmie został powołany społeczny inspektor pracy (SIP), to należy go powiadomić. Jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego należy niezwłocznie zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora
Powołać zespół powypadkowy
Jeżeli u danego pracodawcy jest obowiązek tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (SBHP), to w skład zespołu będzie wchodził pracownik SBHP i SIP. Może to być również osoba wykonująca zadania służby BHP i pracodawca lub wskazany pracownik. W innych wypadkach będzie to zespół dwuosobowy składający się z pracodawcy i specjalisty spoza zakładu pracy
Ustalić okoliczności i przyczyny wypadku
Od ustalenia przyczyn wypadku jest zespół powypadkowy, którego zadaniem jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji, łącznie z przeprowadzeniem oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchaniem świadków. Jeżeli jest taka konieczność, to należy również uzyskać opinię lekarzy i specjalistów. Chodzi o zebranie kompleksowych, obiektywnych informacji na temat wypadku. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca
Sporządzić protokół powypadkowy
Zespół powypadkowy sporządza protokół, który jest podstawą do wypłaty ewentualnych świadczeń dla poszkodowanych. Taki protokół powinien być w pierwszej kolejności przekazany poszkodowanemu, który ma prawo do wniesienia swoich uwag.
Przekazać protokół powypadkowy
Przepisy nie mówią nic na temat ilości egzemplarzy takiego protokołu. Na pewno powinien trafić do: poszkodowanego, pracodawcy, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
Zarejestrować wypadek w rejestrze wypadków
Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, w którym powinny się znaleźć najważniejsze informacje o zdarzeniu
Przeanalizować przyczyny wypadku przy pracy
Końcowo pracodawca powinien ocenić przyczynę wypadku pod kątem m.in. stanu maszyn i urządzeń, stanu pomieszczeń w firmie, organizacji stanowiska pracy i innych, które w przyszłości pozwolą na uniknięcie podobnych zdarzeń. Pracodawca powinien wyciągnąć wnioski i podjąć ewentualne działania prewencyjne na przyszłość

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy

Każdemu uczestnikowi zdarzenia, które jest wypadkiem w miejscu pracy przysługują uprawnienia, których charakter i wysokość uzależniona jest w szczególności od charakteru poniesionych obrażeń, uszkodzeń ciała, uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli w wyniku wypadku dojdzie do śmierci poszkodowanego, to rodzinie zmarłego przysługuje odszkodowanie. Jeśli natomiast w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana okaże się niezdolna do pracy, to otrzyma odszkodowanie lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli uszkodzenie ciała będzie wymagało długiego procesu leczenia i rehabilitacji, to po zakończeniu okresu zasiłkowego będzie przysługiwało świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy czy jednorazowe odszkodowanie.

Podsumowanie

Zdarzenia losowe są nie do przewidzenia, tak samo trudno ocenić ich skutki. Pracodawcy zdają sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każdy pracownik przechodzi również szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jednak wystarczy chwila nieuwagi lub wystąpienie przyczyn od nas niezależnych, które mogą doprowadzić do wypadku. Nie sposób ustrzec się wypadku, nawet zachowując daleko idącą ostrożność. Jeżeli już dojdzie do zdarzenia ważna jest szybka reakcja, chodzi przede wszystkim o ratowanie życia lub zdrowia ludzi. Należy udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, wezwać pogotowie, jeżeli wymaga tego sytuacja. W dalszej kolejności pracodawca musi czuwać nad zabezpieczeniem miejsca wypadku, jeśli do niego doszło na terenie zakładu. Znajomość przepisów w tym zakresie jest niezbędna. Jeżeli wypadek jest ze skutkiem śmiertelnym, jest to ciężki lub zbiorowy wypadek, to musi zostać powiadomiony prokurator i inspektor PIP. Musi zostać sporządzony protokół powypadkowy a wypadek zostanie odnotowany w rejestrze wypadków. Poszkodowani i ich rodziny mają prawo do jednorazowych odszkodowań, których wysokość zależy od poniesionych obrażeń i uszczerbku na zdrowiu. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe, dzięki czemu wszystkie świadczenia z tytułu wypadków przy pracy mogą być sfinansowane.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie