Blog ifirma.pl

Jak wypełnić druk ZUS ZZA krok po kroku

|
|
5 minut czytania
Zarówno zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak też zmiana czy korekta danych zawartych w takim zgłoszeniu wymagają poinformowania o tym fakcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przepisanej formie, którą stanowi formularz ZUS ZZA. Kto dokonuje tego zgłoszenia? W jakim terminie? Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego? I w końcu – jak wypełnić ZUS ZZA krok po kroku? Zapraszamy do lektury. 
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

ZUS ZZA jak wypełnić i o czym pamiętać przy uzupełnianiu druku

Kto i kiedy dokonuje zgłoszenia ZUS ZZA?

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, w zależności od sytuacji, może być obowiązkiem lub uprawnieniem. W pierwszej z nich obowiązek dokonania zgłoszenia na druku ZUS ZZA powstaje wraz z zaistnieniem zdarzenia, z którym łączy się powstanie obowiązku podatkowego (zawarciem umowy o pracę, otrzymaniem decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców). Termin na jego dopełnienie wynosi zaś 7 dni od tej chwili. Również wszelkie zmiany i korekty odnoszące się do danych zawartych w zgłoszeniu należy zgłaszać urzędowi w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Chęć objęcia ubezpieczeniem dobrowolnie zgłasza się z kolei w dowolnie wybranym momencie, ograniczonym jednak treścią umowy z danym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZUS ZZA wypełnia przedsiębiorca zgłaszający siebie, a także współpracownika, pracownika czy zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.Druk ZUS ZZA znaleźć można na platformie online urzędu.

Wypełniony formularz można wysłać również online – w Programie Płatnik, podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, jak również w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych, podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP

ZUS ZCNA – co to?

Chcąc zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, którym są:

  małżonek, dziecko – własne/ małżonka/ przysposobione/ będące pod opieką zgłaszającego do 18. roku życia lub w przypadku dziecka uczącego się – do 26. roku życia, mieszkający ze zgłaszającym rodzice i dziadkowie,

należy z kolei wypełnić druk ZUS ZCNA. Przesyła się go również, w celu zgłoszenia utraty uprawnień przez danego członka uprzednio zgłoszonego, jak też celem dokonania korekty odnoszących się do niego danych. Czyni się to w terminie 7 dni od dnia, w którym powstały uprawnienia członka rodziny, zostały one utracone lub zaistniała okoliczność uzasadniająca korektę danych – powstały zmiany/ został dostrzeżony błąd/ organ poinformował zgłaszającego o nieprawidłowościach. Druk zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego znaleźć można na stronie WWW urzędu. 

Przykład obrazujący jak wypełnić ZUS ZCNA dostępny jest na platformie ZUS. Poniżej zaś przedstawiamy jak uzupełnić ZUS ZZA.

ZUS ZZA jak wypełnić krok po kroku?

I. Dane organizacyjne

W tym miejscu należy zaznaczyć pole 01 – w razie zgłaszania do ubezpieczenia po raz pierwszy lub 02 – w razie chęci dokonania zmiany/ korekty danych. Wybierając pole 02, należy jednocześnie wpisać w nim 1, chcąc zgłosić zmianę danych, lub 2, chcąc dokonać ich korekty. Poprzez zmianę należy przy tym rozumieć różnice w zakresie stanu faktycznego, które dokonały się od czasu dokonania zgłoszenia, zaś przez korektę – poprawę błędów, jakie pojawiły się w zgłoszeniu.

zus zza jak wypelnic dane organizacyjne

II. Dane identyfikacyjne płatnika

W tym miejscu wskazuje się NIP, REGON i PESEL. W razie braku ich nadania wypełnia się zaś pola 04 i 05. To pierwsze wymaga wpisania rodzaju dokumentu – 1 – dla dowodu osobistego lub 2 – dla paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego obywatela UE. Pole 05 powinno zawierać dane szczegółowe wybranego uprzednio dokumentu. W kolejnych polach powinny się znaleźć:

– w polu 06 – skrócona nazwa płatnika, 

– w polu 07 – nazwisko płatnika, 

– w  polu 08 – pierwsze imię płatnika,

– w polu 09 – data urodzenia płatnika.

dane identyfikacyjne płatnika  

III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej

Ta sekcja zawiera kolejno w polu:

– 01 – PESEL,

– 02 – pozostawia się puste, 

zaś w razie braku nr PESEL w polach:

– 03 – należy wpisać 1 – dla dowodu osobistego lub 2 – dla paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego obywatela UE,

– 04 – wskazuje się dane szczegółowe wybranego dokumentu. 

Kolejne pola przeznaczono na:

– 05 – nazwisko osoby zgłaszanej, 

– 06 – jej pierwsze imię, 

– 07 – jej datę urodzenia. 

dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej

IV. Dane ewidencyjne

Zawierają w polu:

– 01 – drugie imię osoby zgłaszanej/ jego brak,

– 02 – nazwisko rodowe,

– 03 – obywatelstwo (w razie pozostawienia pustego pola domniemywa się obywatelstwo polskie),

– 04 – płeć (odpowiednie skróty: K/M).

dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia 

V. Tytuł ubezpieczenia

W polu 01 powinien znaleźć się kod tytułu ubezpieczenia, przy czym dwie ostatnie cyfry zawierają w sobie informację na temat emerytury, renty i stopnia niepełnosprawności:

 1. cyfra odpowiednio: 0 – dla osób bez ustalonego prawa do świadczeń emerytury lub renty, 1 – dla osób uprawnionych do emerytury, 2 – dla uprawnionych do renty,
 2. cyfra odpowiednio: 0 – dla osób bez orzeczenia o niepełnosprawności lub wobec której wydano orzeczenie, które zostało przedstawione płatnikowi, 1- dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, które przedstawiły orzeczenie, 2 – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które przedstawiły orzeczenie, 3 – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, które przedstawiły orzeczenie, 4 – dla osób do 16. roku życia, wobec których orzeczono o niepełnosprawności i które przedstawiły to orzeczenie płatnikowi.

tytuł ubezpieczenia 

VI. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne – dane

Kolejne pola tej sekcji wymagają:

– pole 01 – wskazania daty, z którą wiąże się powstanie obowiązku ubezpieczenia, 

– pole 02 –  wskazania kodu oddziału NFZ, w zależności od miejsca zamieszkania zgłaszającego.

obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne 

VII. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dane

Sekcja ta wypełniana jest tylko przez osoby niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zatem wypełnienie sekcji VI. i VII. wzajemnie się wykluczają. W kolejnych polach należy wskazać:

–  w polu 01 –  datę, wraz z którą ma swój początek okres ubezpieczenia,  

– w polu 02 –  trzyznakowy kod oddziału NFZ, w zależności od miejsca zamieszkania zgłaszającego.

zus zza jak wypełnić dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 

VIII. Dane meldunku

W tym miejscu uzupełnia się kolejno dane adresowe, w tym nr kontaktowy. Pole 08. wypełniane jest tylko w sytuacji adresu zagranicznego. 

zus zza dane meldunku 

IX. Dane zamieszkania

Ta sekcja wypełniana jest tylko wtedy, gdy adres różni się od wskazanego w sekcji VIII. 

dane zamieszkania 

X. Adres do korespondencji

Ta sekcja wypełniana jest tylko, gdy adres różni się od wskazanego w sekcji VIII i IX. 

adres korespondencyjny 

XI. Oświadczenie płatnika/ osoby przez niego upoważnionej

Wraz z datą i pieczątką (o ile się ją posiada).

oświadczenie płatnika 

XII. Oświadczenie osoby zgłaszanej

oświadczenie osoby zgłaszanej 

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Co to jest druk ZUS ZZA?

   Jest to formularz, który składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, celem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, podlegającego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w celu zmiany lub korekty zadeklarowanych uprzednio danych. 
  2. Jak wypełnić ZUS ZZA online?

   Formularz ZZA znaleźć można na platformie urzędu online. Wypełnić go można wedle wskazanych w naszym artykule wskazówek, a następnie przesłać do urzędu za pośrednictwem Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik na PUE, opatrując go bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
  3. Kto wypełnia ZUS ZZA?

   ZUS ZZA wypełnia przedsiębiorca zgłaszający siebie, a także współpracownika, pracownika czy zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie