Blog ifirma.pl

Zwolnienie podmiotowe z VAT

|
|
5 minut czytania
Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienia te mogą być związane z wielkością obrotu (wartością sprzedaży) firmy (zwolnienia podmiotowe z VAT) i z rodzajem świadczonych usług (zwolnienia przedmiotowe z VAT). W tekście skupimy się na zwolnieniu podmiotowym z VAT.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Nie każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być podatnikiem podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienia z tego obowiązku. Zwolnienia te mogą być związane z wielością obrotu (wartością sprzedaży) przedsiębiorcy (zwolnienie podmiotowe z VAT) i z rodzajem świadczonych usług (zwolnienia przedmiotowe z VAT). W tekście skupimy się na zwolnienie podmiotowym z VAT.
Stan prawny aktualny na rok 2016

Podstawa prawna

Zwolnienia podmiotowe z VAT reguluje art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nią:
„Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”
Do podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą odnosi się art. 113 ust. 9:
„Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.”
Limit 150 tys. zł obowiązuje od początku 2011 roku, w poprzednich latach limit ten wynosił 100 tys. zł (2010 rok), 50 tys. zł (2008 i 2009 rok). Do kwoty limitu nie wylicza się świadczenia usług zwolnionych z VAT a także sprzedaży towarów, które na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym są zaliczane u podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto do kwoty limitu nie wlicza się podatku VAT.

Ustalenie limitu proporcjonalnego

Podmioty rozpoczynające działalność, które nie chcą dobrowolnie zrezygnować ze zwolnienia z VAT, muszą ustalić kwotę limitu przekroczenie, której spowoduje u nich konieczność rejestracji, jako podatników VAT czynnych. Limit  jest obliczany w proporcji do okresu prowadzenia działalności, wylicza się go więc wg. poniższego wzoru:

liczba dni pozostających do końca roku od dnia rozpoczęcia działalności  *  150 000 zł / liczba wszystkich  dni w roku

W zależności od tego czy przedsiębiorca jest osobą prawną czy fizyczną w odmienny sposób będzie określana data rozpoczęcia działalności gospodarczej. W odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. spółki komandytowej) podlegających wpisowi do KRS za datę rozpoczęcia działalności należy przyjąć datę wpisu do rejestru. Pozostałe podmioty niepodlegające wpisowi do KRS ale do ewidencji działalności gospodarczej, za datę rozpoczęcia działalności przyjmuję się datę podaną na zgłoszeniu CEiDG-1.

Zwolnienie podmiotowe – ewidencja uproszczona

Podmiot korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT, zgodnie z art. 109 ustawy o VAT ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Jest to ewidencja uproszczona w odróżnieniu od ewidencji pełnej prowadzonej przez podatników VAT czynnych. Ewidencja ta służy ustalaniu momentu przekroczenia limitu, po którym podmiot ma obowiązek rejestracji, jako podatnik VAT czynny. Ustawa nie precyzuje danych jakie w takiej ewidencji powinny się znajdować ani jak ma ona wyglądać. Powinna ona jednak zawierać dane umożliwiające precyzyjne określenie momentu przekroczenia limitu. Danymi takimi są data sprzedaży oraz jej kwota, dodatkowymi elementami są: nr dowodu sprzedaży, rodzaj czynności opodatkowanej, wartość sprzedaży narastająco. W przypadku braku takiej ewidencji lub jej prowadzenia w sposób nierzetelny. Gdy na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie kwoty sprzedaży naczelnik urzędu skarbowego ustala w drodze oszacowania wartość sprzedaży oraz kwotę podatku należnego od tej sprzedaży. W przypadku braku możliwości ustalenia przedmiotu opodatkowania podatek jest ustalany wg. stawki 23%.

Brak prawa do zwolnienia

Ustawa o podatku VAT wskazuje na podmioty niemające prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT zależnego od obrotu. Są to podmioty wykonujące czynności wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT: 1. podmioty dokonujące dostaw:
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
 • nowych środków transportu
 • terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.
2. świadczący usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa a także usługi jubilerskie 3. nieposiadający siedziby działalności na terytorium kraju

Czynności

Ustawa wymienia również czynności, wykonywanie których wymusza na podatniku korzystającym ze zwolnienia podmiotowego zachowywanie się jak czynny podatnik VAT. Czyli rozliczenia i wpłacenia na konto Urzędu skarbowego podatku, oraz złożenia właściwych deklaracji podatkowych.  Takie czynności to:
 1. import towarów
 2.  import usług
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (gdy wartość nabytych towarów z UE przekroczy kwotę 50. 000 zł rocznie)
 4. dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca
 5. świadczenie usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca.

Rezygnacja  ze zwolnienia

Podmiot mający status podatnika podmiotowo zwolnionego z VAT ma prawo z tego zwolnienia zrezygnować. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność podmiot taki składa w urzędzie skarbowym deklarację VAT-R. Z zaznaczeniem pola wskazującego na rezygnację ze zwolnienia, o którym mówi art. 113 ust. o VAT. VAT-R należy złożyć przed pierwszą sprzedażą. W przypadku podmiotów już działających deklarację VAT-R należy złożyć przed początkiem miesiąca wskazanego, jako tego w którym podmiot rezygnuje ze zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia

Na podstawie prowadzonej ewidencji uproszczonej podatnik ma możliwość określenia momentu, w którym nastąpi przekroczenie limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Przed tym dniem podmiot ma obowiązek złożyć deklarację VAT-R z zaznaczeniem pola wskazującego na utratę prawa do zwolnienia. Złożenie deklaracji VAT-R wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w kwocie 170 zł. Po rejestracji podmiot otrzymuje VAT-5 czyli potwierdzenie rejestracji jako podatnika podatku VAT. Jeśli podmiot zbliża się do limitu i wie że w kolejnym miesiącu ten limit przekroczy, wówczas może się zarejestrować od początku przyszłego miesiąca, ale wówczas na deklaracji VAT-R zaznacza pole wskazujące na rezygnacje ze zwolnienia. Deklaracje taką składa przed początkiem miesiąca, w którym staje się podatnikiem podatku VAT.

Powrót do zwolnienia

Aby wrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT, trzeba spełnić określone warunki:
 •   kwota sprzedaży w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyła kwoty limitu, czyli 150 tys. zł
 •   musi upłynąć rok od końca roku, w którym podatnik zrezygnował lub utracił prawo do zwolnienia.
 

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie