Harmonogram zmian przepisów 2019

zamiany przepisów 2019

Z początkiem 2019 r. w przepisach pojawiło się sporo zmian. Część zmian planowanych na początek nowego roku została odsunięta w czasie a co do części nie został jeszcze określony ich zakres i data wprowadzenia. Zestawienie zawiera listę zmian najistotniejszych w punktu widzenia małych przedsiębiorców. Na końcu znajdują się również informacje o zmianach planowanych.

Rok 2019 jest kolejnym już rokiem, który przynosi sporo zmian w przepisach podatkowych. Zmiany przepisów dotyczą zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT. Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków związanych z używaniem pojazdów osobowych dotknęły praktycznie wszystkie podmioty. Trudno bowiem wyobrazić sobie działalność gospodarczą bez chociaż jednego pojazdu.W poniższej tabeli lista najważniejszych zmian jakie pojawiły się w przepisach w roku 2019 oraz latach kolejnych. Poniższa tabela została sporządzona w oparciu o zmiany uchwalone i ogłoszone do końca 2018 r. Zmiany przepisów zostały podzielone tematycznie.

Lp Zmieniający się przepis Przepis zmieniający Opis zmiany Wejście w życie i przepisy przejściowe
Podatek VAT
1. Ustawa o VAT art. 43 ust. 1 pkt 12  – dodana lit. g Dz. U. 2018 r. poz. 2215 art. 212 Nowa pozycja na liście zwolnień przedmiotowych z VAT – usługi zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) 2019-01-01
2. Ustawa o VAT art. 87 ust. 5, 5a i 6 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 20 pkt 1 Likwidacja wniosków o zwrot VAT: – zwrotu VAT w terminie 60 dni (podatnik nie miał sprzedaży krajowej a jedynie opodatkowaną poza terytorium kraju); – zwrotu VAT w terminie 180 dni (podatnik nie miał ani sprzedaży krajowej, ani zagranicznej).  

2019-01-01

(zastosowanie do okresów rozliczeniowych po 31.12.2018 r.)

3. Ustawa o VAT art. 89a ust. 1 a i 89b ust. 1 i 2 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 20 pkt 2 i 3. Zmiana okresu po jakim wierzytelność uznajemy w podatku VAT za nieściągalną. Wierzytelność jest nieściągalna po upływie 90 dni od daty terminu płatności określonego na fakturze lub umowie. Nowy termin uznania wierzytelności za nieściągalną ma zastosowanie także do wierzytelności powstałych przed 01.01.2019 r. o ile ich nieściągalność na nowych zasadach została ustalona po 31.12.2018 r. (90 dzień od terminu płatności faktury przypadł na dzień po 31.12.2018 r. ) 2019-01-01
4. Rozporządzenie w sprawie PKWiU § 3 Dz. U. 2018 poz. 2440 §  1. Przedłużenie okresu stosowania PKWIU 2008 r. do końca 2019 r. 2019-01-01
5. Ustawa o VAT art. 2 pkt 41-45; art. 8a; art. 17 ust. 1 lit. b, pkt 5 lit a i b; art. 19a ust. 1 i 1a i 4a; art. 21 – ust. 4a, art. 29a ust. 1a-1c, art. 106i ust. 1, 6a i 9 Dz. U. 2018 r. poz. 2433 art. 1 pkt 1 – 5,7,12 Zmiana sposobu opodatkowania, w szczególności powstania obowiązku podatkowego dla bonów – w podziale na bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia. 2019-01-01
6. Ustawa o VAT art. 28k ust. 2 -6, 106a, art. 109 ust. 11a Dz. U. 2018 r. poz. 2433 art. 1 pkt 6,13 Zmiana w zakresie ustalania miejsca opodatkowania usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych dla osób fizycznych z terytorium UE. Możliwość wyboru miejsca opodatkowania tych usług na terytorium kraju sprzedawcy. Podstawowym warunkiem aby z tego prawa skorzystać jest to aby wartość całkowita wartość netto tych usług nie przekroczyła w bieżącym i poprzednim roku kwoty 42 tys. zł. Podatnicy, którzy są zarejestrowani do procedury VAT MOSS – jeśli spełniają warunki opodatkowania usług w kraju sprzedawcy i do 10.02.2019 r. złożą zawiadomienie o zamiarze skorzystania z uprawnienia rozliczania VAT od sprzedaży w kraju sprzedawcy, do Naczelnika Drugiego US Warszawa Śródmieście – rozliczają dokonaną od początku 2019 r. sprzedaż w kraju sprzedawcy. Brak zgłoszenia oznacza pozostanie przy procedurze VAT MOSS. 2019-01-01
7. Ustawa o VAT art. 146aa Dz. U. 2018 r. poz. 2392 art. 1 Pozostawienie na niezmienionym poziomie obecnych stawek VAT Zgodnie z dodanym art. 146aa możliwość powrotu do niższych stawek VAT zależna jest od osiągnięcia wskazanych w ustawie wskaźników ekonomicznych. O osiągnięciu tych wskaźników w drodze obwieszczenia poinformuje MF w drodze obwieszczenia do 31.10 roku poprzedzającego. 2019-01-01
8. Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  § 2 Dz. U. 2018 r. poz. 2501 § pkt 2 Kontynuacja możliwości wysyłania plików JPK przez osoby fizyczne za pomocą danych autoryzujących. 2019-01-01
Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Ustawa o PIT art. 21 ust. 1 – dodane pkt 47f, 47g oraz 58c i 58d Dz. U. 2018 r. poz. 2215 art. 114 pkt 2 Dodanie nowych zwolnień z podatku dochodowego np. dla kwot dopłat rocznych i powitalnych w ramach pracowniczych planów kapitałowych a także wskazanych w ustawie dochodów oraz wypłat transferowych w związku z uczestnictwem w PPK . 2019-01-01
2. Ustawa o PIT – art. 30a ust. 1 – dodane pkt 11a do 11f Dz. U. 2018 r. poz. 2215 art. 114 pkt 5 Dodanie nowych pozycji na liście przychodów, od których pobiera się zryczałtowany 19% podatek dochodowy – wskazane w ustawie wypłaty w ramach PPK. 2019-01-01
3. Ustawa o PIT  art. 3 ust. 3 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 3 Zmiany w zakresie możliwości rozliczenia straty z lat poprzednich – możliwość jej rozliczenia jednorazowo do kwoty 5 000 000 zł. Więcej na ten temat tutaj.

2019-01-01

Ma zastosowanie do strat poniesionych po 31.12.2018 r.

4. Ustawa o PIT  art. 9a ust. 2 oraz dodane ust. 2a-2c                               Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 9 ust. 1 oraz dodane ust. 1a do 1c Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 4 pkt a – c                               Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 2  pkt a – b Zmiany w zgłoszeniach dotyczących wyboru formy opodatkowania: -wybór opodatkowania w formie liniowej – zmiana terminu zgłoszenia – do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. W przypadku nowych firm rozpoczynających działalność w grudniu danego roku do końca roku. Powyższy wybór dotyczy także lat następnych, o ile podatnik nie dokona zmiany w terminach wskazanych w przepisach. – rezygnacja z opodatkowania w formie liniowej lub złożenie oświadczenia o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – zmiana terminy zgłoszenia – do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku. W przypadku nowych firm rozpoczynających działalność w grudniu danego roku do końca roku.     – wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy – zmiana terminu zgłoszenia – do 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku, a jeśli został uzyskany w grudniu – do końca roku. Powyższy wybór dotyczy także lat następnych, o ile podatnik nie dokona zmiany w terminach wskazanych w przepisach. – rezygnację  z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub wybór opodatkowania podatkiem liniowym podatnik zgłasza do we wskazanym wyżej terminie. – powyższe zgłoszenia mogą zostać dokonane na podstawie przepisów ustawy o CEiDG.  

2019-01-01

                                 

2019-01-01

5. Ustawa o PIT art. 14 ust. 1j, 1k i 11 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 21 ust. 3e Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 5 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 9 lit d Zmiana formy zgłaszania przyjętego założenia, iż datą uzyskania przychodu w przypadku zaliczek podlegających ewidencji na kasie jest data wpłaty zaliczki. O przyjęciu takiego założenia podatnik informuje w zeznaniu rocznym, w przypadku spółki niebędącej osobą prawną wspólnicy na złożonych przez siebie zeznania. Powyższa zasada dotyczy także podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiadomienia złożone w tym zakresie przed 01.01.2019 r. wg. zasad obowiązujących do końca 2018 r. nie wywołują skutków na kolejne lata. 2019-01-01
6. Ustawa o PIT art. 9a ust. 6 oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 9 ust. 4 Dz. U. 2018 r. 2159 art. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 Zmiana formy zgłoszenia dla podatników uzyskujących przychody z tytułu prywatnego najmu – zgłoszeniem wyboru formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie wpłata z tego tytułu dokonana do 20 – stego dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym roku a jeśli pierwszy przychód podatnik uzyskał w grudniu – wyboru dokonuje składając zeznanie roczne.   2019-01-01
7. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 15 Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 3 pkt 2 Likwidacja obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów dla uzyskujących przychody z tytułu najmu prywatnego. Wysokość przychodu będzie ustalana na podstawie wpłat na konto. 2019-01-01
9. Ustawa o PIT art. 21 ust. 1 – dodany pkt 29b oraz dodany ust. 35a Art. 23 ust. 1 pkt 56 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 10 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 7 Art. 7 pkt 9 lit b   Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 3 Na liście zwolnień z podatku dochodowego dodano zwolnienie dla odszkodowań za szkody w środku trwałym (innych niż samochody osobowe). Więcej na ten temat tutaj.   To zwolnienie dotyczy też podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym. 2019-01-01
10. Ustawa o PIT  art. 10 ust. 1 pkt 10 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 9 lit a Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników, tej spółki. Dotyczy to wynagrodzeń z tytułów wskazanych w ustawie np. stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście. 2019-01-01
11. Ustawa o PIT art. 44 ust. 3i, 6 i 6d Dz. U. 2018 r. poz. 2244 pkt 11 lit a-c Zmiana formy zgłoszenia w przypadku: – kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek, – wpłaty zaliczek uproszczonych, O dokonanym wyborze podatnik nie będzie informował w terminie do 20 lutego ale w zeznaniu rocznym złożonym za rok, w którym z danej formy wpłaty zaliczek korzystał. Zawiadomienia złożone w tym zakresie przed 01.01.2019 r. wg. zasad obowiązujących do końca 2018 r. nie wywołują skutków na kolejne lata. 2019-01-01
12. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 4 ust. 1 pkt 7, uchylony art. 35 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 1 i  9 Uchylenie obowiązku prowadzenia kart przychodów dla pracowników w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 2019-01-01
13. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 15. Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 5 Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia dla ryczałtu. 2019-01-01
14. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 20 ust. 1-6. Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 6 Dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych  uchylenie obowiązku sporządzania spisu z natury na dzień zaprowadzenia ewidencji, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień likwidacji działalności a także w razie zmiany umowy spółki lub zmiany wspólnika. 2019-01-01
15. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 21ust. 1b, 1c Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 14 pkt 7 Dodanie możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Wybór tej formy wpłacania ryczałtu podatnik nie informuje już US do 20 stycznia danego roku ale taką informację zamieszczają w zeznaniu rocznym złożonym za rok, w którym dokonywali kwartalnej wpłaty ryczałtu. Zawiadomienia złożone w tym zakresie przed 01.01.2019 r. wg. zasad obowiązujących do końca 2018 r. nie wywołują skutków na kolejne lata.   2019-01-01
16. Ustawa o PIT art. 30h – 30i Dz. U. 2018 poz. 2192 art. 21 i 33. Wprowadzenie obowiązku zapłaty Daniny solidarnościowej. Do jej zapłaty zobowiązani będą podatnicy  uzyskujący dochód w kwocie wyższej niż 1 mln zł. Wpłacana jest ona do 30 kwietnia za rok poprzedni. Podatnicy zobowiązani do jej zapłaty dodatkowo będą zobowiązani do złożenia w US deklaracji o wysokości tej daniny. Zgodnie z przepisami przejściowymi danina solidarnościowa będzie pobierana począwszy od dochodów uzyskanych od 01.01.2019 r. 2019-01-01
17. Ustawa o PIT art. 6 ust. 10 Dz. U. 2018 r. poz. 2159  art. 1 pkt 1 Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków także nieterminowym złożeniu zeznania lub jego korekcie. Stosuje się zeznań złożonych za 2018 r. 2019-01-01
18. Ustawa o PIT art. 39, 42g i 45ba Dz. U. 2018 r. poz. 2126 art. 1 pkt 9 – 14 i 18. Zmiana terminu składania informacji: PIT-11, PIT-8C do US na termin do końca stycznia roku kolejnego po roku, którego dotyczą. W przypadku podatników kończących działalność muszą być one złożone nie później niż w dniu zaprzestania działalności. Deklaracje te mogą być składane jedynie drogą elektroniczną. Ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 2018 r. 2019-01-01
19. Ustawa o PIT art. 44 ust. 6 Dz. U. 2018 r. poz. 2126 art. 1 pkt 15 lit d Usunięcie zapisu wskazującego na możliwość niedokonania wpłaty zaliczki (z działalności gospodarczej lub najmu) za grudzień/ IV kwartał jeśli podatnik do 20 stycznia złoży zeznanie i w tym terminie dokona wpłaty podatku. Ma zastosowanie od przychodów za 2019 r. 2019-01-01
20. Ustawa o PIT art. 45 i dodane art. 45cd-45cf Dz. U. 2018 r. poz. 2126 art. 1 pkt 16 i 21. Zmiana formy i terminu składania zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38. Będą one składane od 15 lutego do końca kwietnia. Złożone przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego. Zeznanie podatnik będzie przygotowywał samodzielnie lub akceptował/wprowadzał zmiany w zeznaniu udostępnionym przez Krajową Administrację Skarbową. Brak działań oznacza akceptację zeznania przygotowanego przez KAS. Forma będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2018 r.     2019-01-01
21. Ordynacja Podatkowa art. 77 § 1 pkt 5a i § 2. Dz. U. 2018 r. poz. 2126 art. 3 pkt 1 Zmiana terminu zwrotu podatku wynikającego z zeznania rocznego lub jego korekty  w przypadku jego złożenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – 45 dni od dnia złożenia zeznania. 2019-01-01
22. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym art. 21 ust. 2 pkt 2 i dodane art. 21c i 21d Dz. U. 2018 r. poz. 2126 art. 5 pkt 2 lit b i pkt 4 Zmiana terminu złożenia zeznania rocznego dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – nowy termin przypada na zakres dat od 15 lutego do końca lutego. Zeznania złożone przed 15 lutym uznaje się za złożone 15 lutego. KAS udostępnia podatnikowi w dniu 15 lutego zeznanie roczne na podstawie danych posiadanych przez KAS. Podatnik może zaakceptować zeznanie bez zmian lub po wprowadzeniu zmian, wówczas zeznanie jest złożone w terminie akceptacji. Podatnik może różnicę złożyć zeznanie w tradycyjnej formie. Obowiązuje od dochodów (przychodów) osiągniętych od 2019 r. 2019-01-01
23. Ustawa o PIT art. 10 ust. 5-7 oraz art. 21 ust. 1 pkt 25a, 26 i 28 Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 1 pkt 4 i 5 Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości: – zmiana sposobu ustalania 5 letniego okresu po upływie, którego dochód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku jest zwolniony – okres ten będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył lub wytworzył nieruchomość; –  zmiana sposobu ustalania 5 letniego okresu po upływie, którego dochód ze sprzedaży nieruchomości przez małżonków jest zwolniony – 5 letniego okresu liczony jest także okres posiadania nieruchomości w czasie trwania wspólnoty. Otrzymanie przez jednego z małżonków po drugim udziału w nieruchomości nie jest uznawane jako jej nabycie (nie powoduje, że dla części otrzymanej 5 letni okres liczony jest od nowa); – wydłużenie do 3 lat okresu na wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, warunkujące skorzystania ze zwolnienia z PIT, poszerzenie katalogu ponoszonych wydatków na własne cele mieszkaniowe o wydatki np. na przebudowę  czy remont lokalu zanim podatnik staje się jego właścicielem (o ile stanie się nim w ciągu wskazanych 3 lat). Dodatkowo doprecyzowanie, iż we wskazanym okresie musi dojść do nabycia nieruchomości aby skorzystać ze zwolnienia z podatku.   2019-01-01
24. Ustawa o PIT art. 23 ust. 1 pkt 30 lit b Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 1 pkt 7 lit a Zwiększenie limitu zaliczenia do kosztów z tytułu składek na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa do 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim lub kwoty 250 zł. 2019-01-01
25. Ustawa o PIT art. 23 ust. 1 pkt 4, 46, 46a, 47, 47a, ust. 3b, 5a-5h, Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 1 pkt 7 Zmiany w zasadach zaliczania do kosztów wydatków związanych z samochodami osobowymi, w zakresie: a) amortyzacji – podniesienie limitu wartości początkowej, która może być kosztem do 150 tys. zł . Nowy limit ma zastosowanie do pojazdów wprowadzonych do ewidencji po 31.12.2018 r. b) ubezpieczenia AC – podniesienie limitu wartości pojazdu, dla której ubezpieczenie może być kosztem ( z 20 tys. EUR do 150 tys. zł); c) kosztów użytkowania pojazdów niefirmowych będących własnością lub współwłasnością podatnika – kosztem jest 20% poniesionych wydatków, d) kosztów użytkowania innych pojazdów niefirmowych np. użyczonych, w wynajmie i leasingu – kosztem jest 75% poniesionych wydatków, e) kosztów rat leasingowych i opłat za najem w zakresie spłaty wartości pojazdu – prawo do zaliczenia wydatków do kosztów zależne jest od wartości pojazdu (limit 150 tys. zł). Ma zastosowanie do umów zawartych, zmienionych lub odnowionych po 31.12.2018 r. f) zniesienia obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów PIT; Powyższe ograniczenia (poza związanymi z limitem 150 tys. zł) nie są stosowane jeśli pojazd jest używany jedynie w związku działalnością. Potwierdzeniem tego jest spełnienie wymagań wymienionych w art. 86a ust. 3 – 8,  i 12 – 14 ustawy o VAT. Więcej na ten temat w artykułach: “Zmiany 2019 – nowe limity kosztów podatkowych dla samochodów osobowych a VAT” oraz “Samochody osobowe 2019 – co się zmieni? 2019-01-01
26. Ustawa o PIT art 24 ust. 2a i 2b Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 1 pkt 8 Wprowadzenie ograniczenia możliwości zaliczenia w koszty niezamortyzowanej wartości samochodu osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł w przypadku jego sprzedaży. Kosztem może być tylko wartość niezamortyzowana do limitu. Stosuje się dla pojazdów wprowadzonych do ewidencji po 31.12.2018 r. 2019-01-01
27. Ustawa zmieniająca ustawę o PIT (Dz. U. 2017 poz. 2175) art. 11 Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 7 Podwyższenie do 10 tys zł limitu uznania wydatków na ulepszenie czy rozbudowę środka trwałego nabytego przed 2018 r. , które nie muszą być amortyzowane. 2019-01-01
28. Ustawa o PIT art. 17 ust. 1, 1f i 1g oraz art. 30b Dz. U. 2018 r. poz. 2860 art. 1 pkt 7 i 23 Do listy przychodów kwalifikowanych jako kapitały pieniężne dodano przychody ze zbycia walut wirtualnych. Podatek wg stawki 19% ustalany jest od dochodu, będącego różnicą między przychodem ze zbycia a kosztami ustalonymi w art. 22 ust. 14-16 ustawy o PIT. Więcej na ten temat artykułach: “Jak rozliczać działalność związaną z kryptowalutami od 2019 roku?” oraz “Rozliczanie dochodów z kryptowalut za 2018 i 2019 rok – zmiany 2019-01-01
29. Ustawa o PIT art. 20 ust. 1c oraz art. 21 ust. 1 pkt 71 Dz. U. 2018 r. poz. 2242 art. 1 Zmiana warunków uprawniających do opodatkowania zryczałtowaną stawką 2% przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1c (sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych). Na liście warunków usunięto zapis, iż taka sprzedaż nie może odbywać się na rzecz podmiotów prowadzących działalność a także wymóg, iż może być ona prowadzona tylko w określonych miejscach (miejscach ich wytworzenia i miejsce przeznaczone do prowadzenia handlu). Dodatkowo powiększono do 40 tys. zł kwotę limitu do wysokości którego przychody o których mowa w art 20 ust. 1c są zwolnione z podatku dochodowego. 2019-01-01
30. Ustawa o PIT – art. 5 pkt 20 Dz. U. 2018 r. poz. 2244 art. 7 pkt 1 Nowy limit małego podatnika PIT: 2 000 000 EUR 2020-01-01
ZUS i pracownicy
1. Dz. U. 2018 r. poz. 1794 Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.: 2 250 zł brutto Minimalna stawka godzinowa: 14,70 zł brutto 2019-01-01
2. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – dodany art. 18c Dz. U. 2018 r. poz. 1577  art. 1 pkt 3 – możliwość opłacania składek ZUS zależnych od przychodu czyli składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty uzależnionej od przychodów osiągniętych w poprzednim roku; – podatnik opłacający „mały ZUS” ma obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności oraz najniższej podstawie wymiaru składek; dodatkowo na żądanie ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość rocznego przychodu. 2019-01-01
3. Kodeks pracy art. 221 § 2 Dz. U. 2018 r. poz. 357 art. 1 pkt 1       Dz. U. 2018 r. poz. 357 art. 10 – obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Wypłata gotówkowa możliwa po złożeniu przez pracownika wniosku o wypłatę do rąk własnych;   – obowiązek poinformowania pracowników, którzy otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o konieczności podania numer rachunku do wypłaty wynagrodzenia lub złożenia oświadczenia o wypłacie wynagrodzenia do rąk własnych. Pracownik na złożenie informacji/oświadczenia ma 7 dni od dnia przekazania informacji przez pracodawcę; – jeśli do dnia otrzymania od pracownika numeru rachunku bankowego/oświadczenia wynagrodzenie jest wypłacane, wypłata może być dokonana w gotówce.

2019-01-01

     

2019-01-22

4. Kodeks pracy art. 94 oraz dodane art. 944-9412 Dz. U. 2018 r. poz. 357 art. 4 pkt 3 i 4 – możliwość przechowywania dokumentacji papierowej w formie elektronicznej (więcej na ten temat tutaj); – skrócenie okresu przechowywania dokumentów pracowniczych 2019-01-01 z uwzględnieniem przepisów przejściowych
5. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych – dodany pkt 6a w art. 4 oraz art. 41a – 41f Dz. U. 2018 r. poz. 357  art. 3 pkt 1a i 5 – nowy rodzaj dokumentów składanych w ZUS – raport informacyjny (ZUS RIA) 2019-01-01
5. Dz. U. 2018 r. poz. 2215       Dz. U. 2018 r. poz. 2215 art. 16, 28 i 134 – tworzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – jako powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych świadczeń po osiągnięciu 60 roku życia;   – obowiązek pracodawcy w zakresie wyboru odpowiedniej instytucji prowadzącej PPK i zgłoszenia do niej pracowników objętych PPK; – obowiązek pracodawcy w zakresie rozliczania wpłat na PPK Więcej na ten temat tutaj.

2019-01-01

       

w zależności od liczby zatrudnionych: 01.07.2019 r. – 01.01.2021 r. (zatrudniający mniej niż 20 osób)

6. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art. 32, 38a, 46 i 47 Dz. U. 2018 r. poz. 2192 art. 24 Wprowadzenie składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składka ta będzie wykazywana i opłacana razem ze składką na Fundusz Pracy. ZUS po otrzymaniu wpłaty dokona wyodrębnienia składki na wspomniany fundusz. Zgodnie z ustawą budżetową będzie ona stanowiła 0,15% składki na Fundusz Pracy. 2019-01-01
7. Ustawa o PIT art. 32 ust. 1 i 1e i 3 i 7 Dz. U. 2018 r. poz. 2159 art. 1 pkt 6 lit a – c i e Zmiana zasady pobierania zaliczek przez pracodawcę w przypadku, kiedy dochód pracownika przekracza pierwszy próg skali podatkowej, a także w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o niepobieraniu 1/12 kwoty zmniejszenia wynikającej ze skali podatkowej.   Zmiany zasad stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 (dla twórców) w przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o zaprzestaniu ich stosowania

2020-01-01

         

2019-01-01

Kasy fiskalne
1. Uchylane Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące   Dz. U. 2018 r. poz. 1206 § 2 pkt 2, 3, 8, 16, § 6 pkt 7 lit. c, § 38 Określenie szczegółowych kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Najważniejsze zapisy: – umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych – w formie elektronicznej, obok dotychczasowej formy papierowej; – zapewnienie możliwości współpracy kasy z terminalem płatniczym (określenie zasad komunikacji obu typów urządzeń); – zniesienie możliwości archiwizacji paragonów w postaci papierowej i zastąpienie jej przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej; – umożliwienie transmisji danych do centralnego repozytorium kas; – umożliwienie dokonywania czynności serwisowych i konfiguracyjnych w sposób zdalny; – powiązanie sposobu zapisu dokumentów fiskalnych i niefiskalnych ze strukturami logicznymi plików JPK. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych stosuje się – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii do 31.12.2018 r.; w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii do 31.12.2023 r. 2018-07-07
2. Uchylane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dz. U. 2018 r. poz. 2519 Wprowadzenie następujących zmian w stosunku do poprzedniej wersji rozporządzenia: – likwidacja części zwolnień wymienionych w załączniku do rozporządzenia; – dodanie dwóch zwolnień do załącznika rozporządzenia (np. zwolnienie dla usług i dostaw dokonywanych przez koła gospodyń wiejskich). Podmioty, które zgodnie z nowym rozporządzeniem tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na instalację kasy mają czas do końca maja 2019 r. Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2019 – 2021. 2019-01-01
 

W powyższej tabeli nie ma wymienionych sporych zmian w zakresie kas rejestrujących (kas online), a mianowicie zmian wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (projekt nr 628) czy zmian wynikających z projektu zmian w ustawie o VAT oraz ustawy Prawo o miarach (na stronie Sejmu projekt nr 2503). Powyższe przepisy mają wprowadzić zmiany związane z kasami online.

Kolejne zmiany, których podatnicy powinni spodziewać się w tym roku zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 
Przedmiot zmiany Treść zmiany
Faktury Zmiany w zakresie możliwości wystawiania faktury do paragonu, kiedy nabywcą jest firma oraz pojawienie się dodatkowego zobowiązania w przypadku sprzedawcy, wystawiającego taką fakturę w przypadku kiedy na paragonie nie były nr NIP nabywcy. Takie dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% VAT z faktury, byłby nałożone również na nabywcę, który odliczył VAT z otrzymanego dokumentu. Planowane zmiany wynikają projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
Sprzedaż Pojawienie się obowiązku umożliwienia nabywcy dokonania płatności bezgotówkowej w przypadku sprzedawców dokonujących sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Planowana zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.
Deklaracje i pliki JPK_VAT Zmiany w plikach JPK_VAT, które zastąpią dotychczasowe deklaracje VAT. Nowe pliki zgodnie z uzasadnieniem projektu będą się składać z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. Podatnicy, którzy złożą plik z błędami lub danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym mogą zostać ukarani karą 500 zł za każdy stwierdzony błąd. Z planowanymi zmianami można zapoznać analizując treść projektu  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Stawki VAT Zmiana w sposobie identyfikowania towarów i usług dla celów VAT. Towary dla celów VAT mają być identyfikowane wg nomenklatury scalonej (CN), usługi wg obowiązującego PKWIU. Efektem tego będzie zmniejszenie listy pozycji w załącznikach nr 3 i 10 ustawy określających towary i usługi opodatkowane wg stawek 8% i 5% a także zmiana katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (zał. 11 ustawy o VAT)  i odpowiedzialnością solidarną (zał. 13 ustawy o VAT). Zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Stawki VAT Wprowadzenie tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS) – będzie to rodzaj interpretacji w zakresie stawek VAT. Planowana zmian  Zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
Przeterminowanie w PIT Wprowadzenie do ustawy o PIT obowiązku zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku braku opłacenia wydatku po 120 dniach od terminu płatności. Planowana zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Zeznanie roczne Wprowadzenia do ustawy o PIT ulgi z tytułu produkcji kulturowych gier wideo i ulgi w zeznaniu rocznym dotyczącej niskoemisyjnych źródeł ogrzewania. Zmiany wynikają odpowiednio z projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw oraz projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
  Powyższej wymienione zmiany przepisów w tym momencie są jeszcze opracowywane. Ostateczny kształt jak i termin ich wprowadzenia poznamy prawdopodobnie w 2019 r.    
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość