Import usług dokonany przez podatnika zwolnionego z VAT

W przypadku, gdy świadczącym usługę jest podatnik, który nie posiada siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (Polski) – nabywca traktuje zakup usługi jako „import usług”. Tak jest w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną, czy usług niematerialnych do których ma zastosowanie art. 28b. Podatek VAT w takim przypadku zawsze nalicza podatnik będący nabywcą. Czynny płatnik VAT rozlicza VAT z tytułu importu usług na deklaracji VAT-7/7k. Inaczej jest w przypadku podatnika, który jest zwolniony z VAT. W przypadku importu usług ma obowiązek zachowania się jako podatnik czynny – czyli naliczenia i odprowadzenia do US podatku VAT.

Procedura rozliczenia

Rozliczenie importu usług polega na wystawieniu faktury wewnętrznej, najczęściej  w dacie wykonania usługi , w której określa się podstawę opodatkowania i nalicza podatek VAT wg stawki jaką opodatkowana jest usługa w Polsce. Naliczony podatek VAT nievatowiec wykazuje na deklaracji VAT-9M. Składa ją w US w terminie do 25 dnia miesiąca, po miesiącu w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. W tym samym terminie wpłaca na konto US należny VAT wynikający z deklaracji VAT-9m. Zapłacony VAT jest kosztem uzyskania przychodów w dacie zapłaty. Tylko u osób rozliczających się w oparciu o KPiR, którzy dla naliczenia podatku VAT nie wystawiają faktur wewnętrznych.

Rejestracja na cele VAT UE

Przy imporcie usług, podatnik będący nabywcą usług rozliczanych w ramach importu usług zobowiązany jest również do zarejestrowania się jako podatnik od wartości dodanej, w tym celu w US składa deklarację VAT-R, zaznaczając w części C.3 pkt 61 i 62, na tej podstawie zostanie podatnikowi nadany prefix PL. Do końca 2014 roku rejestracja do VAT podlegała jednorazowej opłacie 170 zł, którą przedsiębiorca mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów. Od początku 2015 roku został zniesiony obowiązek potwierdzenia rejestracji podatku VAT, w związku z czym opłata nie jest już wymagana. Nabywając usługi należy podawać sprzedawcy NIP z prefixem PL, wówczas na fakturach nie będzie naliczany VAT w kraju sprzedawcy. Ponieważ nabywca zostanie zidentyfikowany jako podatnik zobowiązany do rozliczenia VAT w swoim kraju. Transakcje importu usług nie wymaga składania  informacji podsumowującej  – VAT UE.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań