Miejsce opodatkowania usług świadczonych poza terytorium Polski

Sprzedaż usług na rzecz klienta mającego siedzibę poza Polską każdorazowo wymaga ustalenia, w którym kraju transakcja będzie opodatkowana podatkiem VAT.

I. Zasady ogólne

Przy eksporcie usług obowiązują dwie podstawowe zasady rozróżniające miejsce opodatkowania w zależności od statusu odbiorcy usługi:

 1. zasada „odwróconego opodatkowania”(art. 28b) stosowana gdy usługobiorca jest podatnikiem (firmą) w swoim kraju, która oznacza, że podatek płaci usługobiorca w kraju, w którym transakcja ma być opodatkowana a tym krajem jest miejsce siedziby, lub stałe miejsce zamieszkania podatnika – usługobiorcy.
 2. Miejscem opodatkowania jest Polska, gdy usługa jest świadczona na rzecz osób niebędących podatnikami (firmami) (art.28c).

II. Wyjątki

Od w/w zasad jest kilka wyjątków dla których ustala się  inne zasady określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usługi:

 1. Nieruchomości (art. 28e)- miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców, pośredników w handlu nieruchomościami, usług hotelowych, budowlanych i pokrewnych jest kraj, w którym nieruchomość jest położona;
 2. Transport pasażerów (art. 28f ust.1) – miejscem świadczenia usługi jest kraj, na terenie którego odbywa się transport z uwzględnieniem przejechanych kilometrów;
 3. Wstęp na imprezy (art. 28g ust.1) kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają;
 4. Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana;
 5. Usługi restauracyjne i cateringowe (art. 28.i) – miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym usługi faktycznie są wykonywane;
 6. Usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu (art. 28j) – miejscem świadczenia usługi jest miejsce, w którym te środki transportu są rzeczywiście wydawane do dyspozycji usługobiorcy;
 7. Usługi turystyczne (art. 28n) – miejscem opodatkowania jest kraj, w którym usługodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

III. Usługi niematerialne dla osób fizycznych zamieszkałych poza UE

Ustawa oddzielnie definiuje miejsce świadczenia usług tzw. niematerialnych gdy usługobiorcą jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej i zamieszkująca poza Unią Europejska.
– miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługobiorcy posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

Dokumentowanie świadczenia usług poza terytorium kraju

Jeżeli transakcja nie jest opodatkowana w Polsce, to wówczas sprzedawca wystawia fakturę, na której nie ma podanej ani stawki podatku, ani kwoty. Taka transakcja, w rozumieniu dyrektywy UE a za nią naszej ustawy o podatku VAT, nie podlega pod polski system fiskalny. Ale wymagane jest odpowiednie jej wykazanie w deklaracji VAT-7. Oprócz tego usługi świadczone w trybie artykułu 28b na rzecz podatników (firm) mających siedzibę na terenie Unii muszą być wykazywane na deklaracji VAT-UE.

Przykłady

Konsekwencje stosowania wymienionych przepisów omówimy na przykładzie usługi prawniczej i budowlanej.

Usługa prawnicza

Usługa prawnicza nie jest wymieniona na liście wyjątków, więc stosuje się do niej zasady ogólne. W myśl tych zasad miejsce opodatkowania, dokumentowanie sprzedaży i wykazywanie jej w odpowiednich deklaracjach podatkowych przebiega wg następujących schematów:
1.Usługobiorcą jest podatnik mający siedzibę na terenie Unii

 • usługa jest opodatkowana w kraju nabywcy
 • podatnikiem jest usługobiorca
 • na fakturze nie wykazuje się stawek i kwot podatku natomiast zamieszcza się informację, że podatnikiem jest nabywca (reverse charge)
 • sprzedaż jest wykazywana w polu 21 i 22 deklaracji VAT7 (VAT-7K)
 • sprzedaż jest wykazywana na VAT-UE

2.Usługobiorcą jest podatnik mający siedzibę poza terytorium Unii

 • usługa jest opodatkowana w kraju nabywcy
 • podatnikiem jest usługobiorca
 • na fakturze nie wykazuje się stawek i kwot podatku natomiast zamieszcza się informację, że podatnikiem jest nabywca (reverse charge)
 • sprzedaż jest wykazywana w polu 21 deklaracji VAT7 (VAT-7K)

3.Usługobiorcą jest osoba fizyczna mieszkająca terenie Unii

 • usługa jest opodatkowana w Polsce
 • podatnikiem jest usługodawca
 • na fakturze stosuje się polskie stawki podatku VAT
 • na VAT-7 (VAT-7K) wykazuje się jako sprzedaż krajową w odpowiedniej stawce

4.Usługobiorcą jest osoba fizyczna mieszkająca poza terytorium Unii – zastosowanie ma zasada podana w pkt III.

 • usługa jest opodatkowana w kraju nabywcy
 • podatnikiem jest usługodawca, który ma obowiązek zarejestrowania się w kraju usługobiorcy jako podatnik
 • na fakturze nie wykazuje się stawek i kwot podatku
 • sprzedaż jest wykazywana w polu 21 VAT-7 (VAT-7K)

W krajach, w których nie nalicza się podatku VAT, jak np. w USA u sprzedającego nie powstaje obowiązek podatkowy.

Usługa budowlana

Miejsce opodatkowania usług związanych z nieruchomościami znajduje się w kraju, w którym nieruchomość jest położona. Jeżeli usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem w kraju położenia nieruchomości to wówczas on rozlicza podatek VAT z tytułu importu usług. Jeżeli usługobiorca nie jest podatnikiem zarejestrowanym w danym kraju (jest osobą fizyczną, lub nieruchomość jest położona w innym kraju niż on prowadzi działalność) to wówczas usługodawca ma obowiązek zarejestrowania się w danym kraju jako podatnik VAT i zapłacenia podatku.
Niezależnie od tego, czy usługodawca musi się zarejestrować w kraju położenia nieruchomości, czy też nie na takiej potrzeby bo podatek rozliczy nabywca, dla polskiego fiskusa usługę dokumentuje i wykazuje następująco:

 • na fakturze nie wykazuje stawek i kwot podatku VAT
 • sprzedaż jest wykazywana w polu 21 VAT-7 (VAT-7K)

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK