Blog ifirma.pl

Ryczałt ewidencjonowany

|
|
10 minut czytania
Ryczałt ewidencjonowany jest stosunkową prostą od strony dokumentacji formą opodatkowania działalności gospodarczej i najmu. Podatek jest płacony wg stawki (3%, 5,5%, 8.5%, 17%, 20%) odpowiedniej dla danego rodzaju działalności od uzyskanego przychodu ze sprzedaży.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Ryczałt ewidencjonowany jest to jedna z dostępnych form opodatkowania osiąganych przychodów (obok opodatkowania wg skali, podatkiem liniowym, czy kartą podatkową). Dokonując wyboru formy opodatkowania osoba zainteresowana powinna kierować się planowanymi zyskami firmy, obciążeniami podatkowymi (stawki podatku), a także poniesionymi kosztami w celu osiągnięcia tych przychodów. Ważny jest również przedmiot działalności gospodarczej. Po dokładnej analizie powyższych czynników wybór formy opodatkowania nie powinien sprawiać kłopotu. Wybór formy opodatkowania następuje na podstawie złożenia stosownego oświadczenia do US. Jeśli działalność rozpoczynamy w trakcie roku, oświadczenie należy złożyć w przeddzień rozpoczęcia działalności, najpóźniej do dnia osiągnięcia pierwszego przychodu. Po zakończeniu roku podatkowego zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do 20 stycznia nowego roku podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowany można zastosować w poniższych sytuacjach

 • przy osiąganiu przychodów przez pozarolniczą działalność gospodarczą (jednoosobową a także przez spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych),
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody, katalog tych zawodów jest ściśle określony (lekarz, stomatolog, weterynarz, technik dentystyczny, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel świadczący usługi edukacyjne w wymiarze godzin lekcyjnych ),
 • przy osiąganiu przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy i umów podobnych przez osoby fizyczne, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej,
 • przy osiąganiu przychodów przez osoby duchowne .

Wyłączenia z ryczałtu

Jednak nie każdy może skorzystać z tej formy opodatkowania. Przepisy nakładają szereg wyłączeń.

Wyłączenia podmiotowe:

 • podatnicy rozliczający się na karcie podatkowej,
 • podatnicy okresowo zwolnieni z podatku dochodowego,
 • podatnicy, których wyroby opodatkowane są podatkiem akcyzowym,
 • podatnicy, którzy przed wyborem ryczałtu w danym roku podatkowym prowadzili działalność na zasadach ogólnych (samodzielnie lub z małżonkiem)
 • podatnicy, którzy będą wykonywać ten sam rodzaj usług co w ramach stosunku pracy, w jakim pozostawali przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na własny rachunek

Wyłączenia przedmiotowe:

  • podatnicy prowadzący apteki,
  • podatnicy prowadzący lombard,
  • podatnicy prowadzący kantor walut obcych,
  • podatnicy wykonujący wolne zawody inne niż wymienione w ustawie,
  • podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu częściami pojazdów mechanicznych,
  • podatnicy świadczący usługi zawarte w załączniku Nr 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 roku.

Ryczałt ewidencjonowany – dokumentacja

Korzystając z formy opodatkowania (ryczałt) podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie na każdy rok podatkowy. Na jej podstawie co miesiąc lub kwartał (w zależności jak podatnik określił to w US) ustala się kwotę podatku podlegającego wpłacie na rachunek US. Nie ma możliwości pomniejszania go o koszty uzyskania przychodów. Podatek dochodowy ryczałtowy wyliczamy na podstawie osiągniętego przychodu, pomniejszonego o zapłacone składki ZUS. Podatek należy wpłacić na konto US do 20 dnia miesiąca za miesiąc/kwartał poprzedni. Podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych. Sposób prowadzenia w/w ewidencji określają przepisy „rozporządzenia Ministra finansów z dnia 17. grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.” Oprócz ewidencji przychodów podatnik prowadzi rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, przechowuje dokumenty zakupu towarów. Jeśli jednocześnie jest czynnym płatnikiem podatku VAT, prowadzi również rejestry sprzedaży/zakupów VAT oraz składa deklarację VAT-7 do US.

Skrócony algorytm do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego:

przychód – ubezpieczenie społeczne = przychód do opodatkowania przychód do opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek podatek – ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75% z 9% podstawy) = podatek należny W sytuacji, gdy podatnik osiąga przychody opodatkowane kilkoma stawkami, musi dokonać procentowego wyliczenia udziału tego przychodu do ogólnego i w takiej wysokości udziału wyliczyć część ubezpieczenia społecznego (część przychodu opodatkowana określoną stawką / przychód łączny * 100%; następnie kwota składki na ubezpieczenie społeczne * wyliczony udział procentowy = kwota składki przypadająca dla danej części przychodów).

Stawki ryczałtu

Ze względu na zakres prowadzonej działalności, zróżnicowane są stawki ryczałtu: * 3% – działalność gastronomiczna, usługowa (handel), produkcja zwierzęca, rybołówstwo, przychody ze zbycia środków trwałych, będącym w majątku firmy, * 5,5% – działalność budowlana, usługi transportowe, działalność wytwórcza, * 8,5% – najem, podnajem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze, przychody z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, usługi związane z ogrodami botanicznymi, zoologicznymi, a także obiektami chronionej przyrody, prowizja otrzymana na podstawie umowy komisu, prowizja otrzymana na podstawie umowy kolportażu, prowadzenie przedszkoli, oddziałów pozaszkolnych w szkołach podstawowych * 17% – usługi noclegowe, pośrednictwo sprzedaży pojazdów mechanicznych i części do nich, usługi parkingowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, pośrednictwo turystyczne, wynajem pojazdów osobowych i innych środków transportu * 20% – przychody osiągane przez wolne zawody.

Rozliczenie roczne

Po zakończeniu roku podatkowego, do końca stycznia następnego roku ryczałtowiec rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach ryczałtu. W tym celu składa zeznanie roczne PIT-28. Decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychody z innych źródeł (np. z tytułu umowy o pracę) rozliczane są na zasadach ogólnych wg przepisów o PIT.

Utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego

Od 1 stycznia 2009 r. przedsiębiorca opłacający ryczałt, który przekroczy limit przychodów w wysokości 150 000 euro w trakcie roku, traci prawo do ryczałtu od początku następnego roku, a więc osoba, która przekroczy limit w tym roku, od 1 stycznia 2010 roku zobowiązana jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych.

Co nowego w 2010 roku?

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Osoby fizyczne wynajmujące lokale użytkowe będą rozliczały się z najmu wg stawki 8,5% bez względu na osiągnięty przychód.  Korzyści tej zmiany odczują szczególnie podatnicy osiągający wysokie przychody z tego tytułu.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 5 października 2009 o 12:49
   Bogusław Nowakowski

   A co z art. 8. 1.  Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
     1)   opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

   w związku z art. 6 1b.  Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1a, podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również, jeżeli są uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 8 ust. 1.

   Wydaje się, że słowa “z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b” powodują, iż ryczałt w przypadku karty podatkowej nie jest wyłączony?
   Zwracam uwagę na brak wskazania zaprezentowanego wyjątku od wyłączenia ryczałtu i zdaję sobie sprawę, że być może wynika to z formy jego publikacji(internet).

  2. 6 października 2009 o 12:34
   Hanna Liczner

   Przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze można opodatkować ryczałtem, mimo że prowadzi się działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową lub aptekę czy lombard na zasadach ogólnych

  3. 30 stycznia 2010 o 18:15
   Mariusz Kaczmar

   czy jako formę opodatkowania mozna wybrać ryczałt w przypadku prowadzenia sklepu internetowego (sprzedaż wysyłkowa) ?

  4. 3 lutego 2010 o 09:55
   Justyna Zastawna

   Metoda dostarczenia towaru klientowi nie wpływa na wybór formy opodatkowania. A więc można być na ryczałcie i prowadzić sprzedaż wysyłkową. Ważne jest aby sprzedawać towary, które nie są wyłączone z ryczałtu.

  5. 25 kwietnia 2010 o 13:27
   Iwona Godzieba

   Prosze o podanie mi przykładu ,jak poprawnie prowadzić zapisy w ksiżce przychodów,Niedawno otwarłam działalnosć i jestem ryczałtowcem.Nie wiem jak mam prowadzic zapisy.Prosze o pomoc

  6. 27 kwietnia 2010 o 13:02
   Justyna Zastawna

   Wzór oraz sposób wypełniania ewidencji przychodów określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podaję link:
   http://www.nettax.pl/demo/dokumenty/DU1998Nr161poz1078.asp

  7. 7 czerwca 2010 o 20:36
   Marek Dziurzyński

   jaką formę opodatkowania wybrać prowadząc jednoosobową firmę sprzątającą?

  8. 9 czerwca 2010 o 14:29
   Justyna Burchard

   Nie można jednoznacznie określić jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza. Dużo zależy od specyfiki firmy. Można wybrać rozliczenie na zasadach ryczałtu lub na KPIR. Różnica polega na tym, że na rozliczeniu ryczałtem nie ma możliwości odliczania kosztów, płaci się podatek od przychodów w wysokości 8,5%. Na KpiR można natomiast odliczać od przychodu koszty związane z prowadzoną działalnością. Podatek wynopsi 18% (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych) lub 19% (w przypadku rozliczenia liniowego) ale od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.
   W przypadku firmy sprzątającej, należy wziąć pod uwagę czy firma zlecająca usługi sprzątające udostępnia środki czystości oraz sprzęt. Jeżeli tak, to korzystniejszą formą będzie opodatkowanie na zasadach ryczałtu, gdyż firma sprzątająca i tak nie ponosi kosztów związanych z zakupami środków, a więc nie ma kosztów które mogłaby odliczyć od uzyskiwanego przychodu. Jeżeli natomiast firma sprzątająca oferuje swoje usługi wraz ze środkami czystości, posiada swój sprzęt, używa samochodu firmowego i zatrudnia pracowników, to korzystniejszą formą rozliczenia będzie Książka Przychodów i Rozchodów.

  9. 13 czerwca 2010 o 21:13
   Marek Dziurzyński

   chodzi o początkującą firmę na razie jednoosobową którą zatrudnia współnota mieszkaniowa z przychodem ok 3000 mies.Koszty zakupu srodków czyszczącch są niewielkie bez samochodu i specjalistycznrgo sprzętu.Czy od przychodu mogę odliczyć składki na zus i jakiej wysokości?

  10. 14 czerwca 2010 o 13:54
   Justyna Burchard

   Wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej, powinien dokonać Pan sam. W poprzedniej odpowiedzi przedstawiłam w skrócie, czym różni się rozliczenie na zasadach ryczałtu od KPIR. W powyższym artykule można również przeczytać dokładniej o rozliczeniu na zasadach ryczałtu.
   Składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć od dochodu (KPIR) lub od przychodu (ryczałt), natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne odlicza się bezpośrednio od podatku, ale tylko 7,75% podstawy wymiaru (zarówno przy KPIR i ryczałcie).

  11. 15 września 2010 o 12:20
   monika kwiatek

   czy przy wyliczaniu przychodu ryczałtu bierze sie kwotę netto, i czy odejmuje się zapłacony podatek wyliczony z deklaracji VAT-7 . I jeszcze jeden problem czy mam płacić ryczałt do 20 każdego miesiąca a VAT do 25

  12. 15 września 2010 o 12:25
   Hanna Liczner

   Do wyliczania podatku ryczałtowego podstawą jest kwota netto przychodu w przypadku płatnika vat. Podatku vat nie odejmuje się od podatku ryczałtowego, opłaca się go do 20 a podatek vat wynikający z deklaracji VAT-7 do 25.

  13. 2 stycznia 2011 o 17:54
   Marta Majewska

   Czy bedac na ryczalcie3%,prowadzac sklep odziezowy,oprucz ewidencji przychodow musze prowadzic jeszcze rejestr srodkow trwalych?wartosci niematerialnych i prawnych?ewidencje wyposarzenia?jak to robic i gdzie zapisywac?czy musze przechowywac dokumenty zakupu towarow?

  14. 10 stycznia 2011 o 14:02
   Justyna Zukowska

   Proszę o informację, czy mogę zastosować ryczałt ewidencjonowany w przypadku działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), jeśli tak, to z jakim oprocentowaniem (8,5%?)

  15. 11 stycznia 2011 o 14:57
   Justyna Zastawna

   Odpowiedź na pytanie p. Marty Majewskiej.
   Zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz odrębnie na każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów. Sposób prowadzenia ww ewidencji określa Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. Nr 219, poz. 1836 z późn, zm.).

  16. 11 stycznia 2011 o 15:18
   Justyna Zastawna

   Odpowiedź na pytanie p. Justyny Zukowskiej
   Szczegółowa weryfikacja wyłączeń z opodatkowania ryczałtem wychodzi poza zakres naszych odpowiedzi, stąd też odsyłam do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyłączenia omówione w powyższym artykule zostały omówione na podstawie art 8. oraz w załącznika nr 2. do ustawy.

  17. 29 października 2011 o 16:45
   Marina Kuczyńska

   Jestem na ryczałcie,prowadzę firmę wytwórczą,płacę 5,5% podatku z przychodów ewidencjonowanych.Firma jest młoda,więc dochodów mam w prawie 0.Chciałabym swoje wyroby
   rękodzielnicze sprzedawać przez internet.Po prostu chcę założyć własny sklep internetowy.Mam pytanie:czy przy założeniu sklepu internetowego podatek 5,5% pozostaje bez zmian?

  18. 4 listopada 2011 o 14:04
   Justyna Zastawna

   Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 12 określa zakres czynności opodatkowanych daną stawką ryczałtu.
   Katalog opodatkowania daną stawką ryczałtu jest zamknięty, w związku z czym fakt założenia sklepu internetowego nie wpłynie na zmianę podatku dla sprzedaży objętej 5,5% stawką ryczałtu.

  19. 10 marca 2012 o 12:59
   Tomasz Ambrożewicz

   Mam pytanie od roku prowadzę dzialalność związaną z pozaszkolna edukacja sportowa wedlug PKD 85.51.Z. Rozliczam się w formie ryczaltu 8,5% choć czytając powyższy artykul mam wątpliwości czy mogę korzystać z tej formy? Proszę o interpretacje bo urząd skarbowy nie przerpowdzal u mnie jeszcze kontroli.

  20. 14 marca 2012 o 10:55
   Justyna Zastawna

   Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonanej czynności spoczywa na podatniku. W związku z czym odsyłam do wyszukiwarki kodów PKD lub organu właściwego do wydania opinii w zakresie klasyfikacji statystycznej przedmiotowych usług, którym jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 90-176 Łódź.

  21. 24 marca 2012 o 22:35
   Małgorzata

   Witam,
   Zakładam sklep i będę rozliczała się na ryczałcie ewidencjonowanym. Wiem, że muszę prowadzić ewidencję sprzedaży i zrobić remanent na otwarcie. Załóżmy, że nic nie wnoszę do firmy, potem dokonuję zakupu towarów i mam na nie dowody sprzedaży… czy muszę dodatkowo zrobić jakieś przyjęcie towaru, nadać towarom jakieś symbole i przy sprzedaży podawać te symbole czy po prostu mam tylko trzymać te dowody zakupu i na koniec roku przy remanencie zapisać co zostało? jakieś to dla mnie nie jasne 🙁

  22. 27 marca 2012 o 14:38
   Justyna Zastawna

   Witam,

   zasady i terminy sporządzenia remanentu przez podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, określają przepisy art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z przepisami, podatnicy rozliczający się za pomocą zryczałtowanego podatku dochodowego, są zobowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego.
   W przypadku remanentu na dzień zaprowadzenia ewidencji, podatnik wykazuje towary handlowe zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (także towary, na które nie posiada dokumentu zakupu, a które będzie odsprzedawał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Głównym celem sporządzenia takiego spisu jest określenie realnej wartości towarów handlowych i materiałów, które znajdują się na stanie firmy na dzień zaprowadzenia ewidencji przychodów. A przy remanencie na koniec każdego roku podatkowego – określenie realnej wartości towarów handlowych i materiałów, które znajdują się na stanie firmy na dzień 31 grudnia.
   Po rozpoczęciu działalności gospodarczej towary handlowe do dalszej odsprzedaży podatnik zakupuje na swoją firmę. Dowodami zakupu w przypadku ryczałtu są otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru. Opis otrzymanego towaru sporządza się w przypadku np., gdy towar został przyjęty na stan firmy przed otrzymaniem faktury.
   Dowody zakupu należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Nie jest wymagane nadawanie na dowodach zakupu symboli i dodatkowych określeń, jeżeli z dokumentu zakupu wprost wynika co było przedmiotem zakupu.

  23. 13 maja 2012 o 21:36
   Pawel Paprotny

   Witam.
   Mam takie pytanie i bardzo licze na pomoc.
   jestem wlascicielem dzialki w atrakcyjnej miejscowosci nadmorskiej. Chce ta dzialke wynajac osobie trzeciej ktora bedzie sobie na niej prowadzila dowolna dzialalnosc. Czy moge ta moja dzialke wynajac za ustalony wczesniej czynsz na dany sezon wakacyjny i rozliczyc sie w US ryczautem zidencjonowanym w/g skali 8.5%. I czy moze to byc umowa najmu czy musi to byc umowa dzierzawy? z gory bardzo dziekuje za odpowiedz.z powazaniem
   Pawel Paprotny

  24. 14 maja 2012 o 16:43
   Beata Charczuk

   Z Pana wypowiedzi wnioskuję, że nie wykonuje Pan działalności gospodarczej oraz nie jest Pan czynnym płatnikiem podatku VAT, tym samym, osiągając przychody z najmu działki może Pan wybrać opodatkowanie w formie 8,5% ryczałtu. Obie formy zawarcia umowy są dopuszczalne, zarówno umowa najmu jak i umowa dzierżawy.

  25. 20 maja 2012 o 13:07
   Marta Gajewska

   WITAM
   CHCE ZAŁOŻYĆ FIRMĘ SPRZĄTAJĄCĄ I NIE WIEM JAKI RODZAJ OPODATKOWANIA BĘDZIE KORZYSTNY DO TEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI… CZY KTOŚ MI POMOŻE?

  26. 21 maja 2012 o 14:36
   Beata Charczuk

   Koleżanka już wcześniej omówiła ten temat więc powtórzę. Nie można jednoznacznie określić jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza. Dużo zależy od specyfiki firmy. Można wybrać rozliczenie na zasadach ryczałtu lub na KPIR. Różnica polega na tym, że na rozliczeniu ryczałtem nie ma możliwości odliczania kosztów, płaci się podatek od przychodów w wysokości 8,5%. Na KpiR można natomiast odliczać od przychodu koszty związane z prowadzoną działalnością. Podatek wynosi 18% (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych) lub 19% (w przypadku rozliczenia liniowego) ale od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.
   W przypadku firmy sprzątającej, należy wziąć pod uwagę czy firma zlecająca usługi sprzątające udostępnia środki czystości oraz sprzęt. Jeżeli tak, to korzystniejszą formą będzie opodatkowanie na zasadach ryczałtu, gdyż firma sprzątająca i tak nie ponosi kosztów związanych z zakupami środków, a więc nie ma kosztów które mogłaby odliczyć od uzyskiwanego przychodu. Jeżeli natomiast firma sprzątająca oferuje swoje usługi wraz ze środkami czystości, posiada swój sprzęt, używa samochodu firmowego i zatrudnia pracowników, to korzystniejszą formą rozliczenia będzie Książka Przychodów i Rozchodów.

  27. 19 czerwca 2012 o 09:14
   marlena skrycka

   witam jestem nauczycielem jezyka polskiego- praca na etat, chcę podjąć dodatkowo działalność jako logopeda. jaką forma opodatkowania byłaby dla mnie najkorzystniejsza?

  28. 20 czerwca 2012 o 09:43
   Beata Charczuk

   Nie można jednoznacznie określić jaka forma opodatkowania jest korzystniejsza. Wiele zależy od specyfiki firmy. Jeśli chciałaby Pani skorzystać z opodatkowania ryczałtem sugerowałabym postaranie się o indywidualną interpretację Izby Skarbowej, która określi czy takie rozliczenie jest możliwe. Proszę pamiętać, że przy ryczałcie nie ma możliwości odliczania kosztów, płaci się podatek od przychodów z działalności. Warto również zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych lub opodatkowaniem podatkiem liniowym. W tym przypadku prowadząc KpiR można odliczać od uzyskiwanego przychodu koszty związane z prowadzoną działalnością. Dodam jeszcze, że wybór podatku linowego opłacalny będzie przede wszystkim dla tych, których zarobki są wysokie oraz tych, którzy nie muszą rozliczać się z małżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych.

  29. 9 listopada 2012 o 00:29
   beata migdal

   witam,pobieram rente socjalną z zusu,ale zawsze moje mysli krazyly wokol wlasnego biznesu.(w zusie ,tam jest okreslona skaldka zdrowotnajako x zł) powiedzmy ze mam male dochody 1000zl na kwartal +wydatki(zakup towaru,drukarki,papieru,mbli biurowych )jak uwzglednic ten wydatek w przychodach: odjac?czy jesli na poczatku wydatki przewyzszaja dochod(zwlaszcza jak dostają ludzie dofinanowanie na rozwoj firmy i kupują rozmaite przedmioty niezbende do jej funkcjonowania ) jak to prosto matematycznie skontruować zeby dalo sie poprawnie wyliczyć.na razie jestem biedna jak mysz koscielna ale moze uda mi się coś zarobić,dostaje oplaty (faktury)za prowadzene sklepu(intnetowy na allegro)czyli tez mam to uznac jako wydatki ,tak?tak czy owak ta strona bardzo mi pomogla,nadal jednak nie wiem jak mam wystawiac faktury ?poza tym jeden z hurtowników zaproponował takie coś, ze cena netto+8%(brutto byla bardzo duża) nie wiem jak mialabym sie z tego potem rozliczyć?nie jestem vatowcem.moge przyjac taka oferte zalezaloby mi na zakupach od tego hurtownika jednakze przerazaja mnie konsekwencje tego czynu gdyz kiepski ze mnie mateamtyk,tam gdzie jest jasno ustalone ze place brutto to place tyle i tyle a tu nie wiem ile bede placic…jesli jeden z zakupionych przedmiotów (z listy)do sklepu kosztuje 105zl+8%podatku? te procenty mnie przerazają..
   dodam ze chce jakos wyjsc na tej sdprzedaży internetowej,nie byc zbyt stratną

  30. 9 listopada 2012 o 15:47
   Beata Charczuk

   Każdy przedsiębiorca musi samodzielnie policzyć i przetestować różne formy opodatkowania. W tym przypadku wiele zależy od specyfiki firmy. Można wybrać rozliczenie na zasadach ryczałtu lub na KPIR. Różnica polega na tym, że na rozliczeniu ryczałtem nie ma możliwości odliczania kosztów, płaci się podatek od przychodów z działalności. Działalność usługowa w zakresie handlu jest opodatkowana 3% stawką ryczałtu. Warto również zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych lub opodatkowaniem podatkiem liniowym. Na KPIR można odliczać od przychodu koszty związane z prowadzoną działalnością. Podatek wynosi 18% (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych) lub 19% (w przypadku rozliczenia liniowego) ale od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Dodam jeszcze, że wybór podatku linowego opłacalny będzie przede wszystkim dla tych, których zarobki są wysokie oraz tych, którzy nie muszą rozliczać się z małżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych. W opisanej przez Panią sytuacji należy wziąć pod uwagę czy firma ponosi koszty. Jeżeli nie, to korzystniejszą formą będzie opodatkowanie na zasadach ryczałtu, gdyż firma nie ma kosztów które mogłaby odliczyć od uzyskiwanego przychodu. Jeżeli natomiast firma posiada towary handlowe, używa samochodu firmowego i na przykład zatrudnia pracowników, to korzystniejszą formą rozliczenia będzie Książka Przychodów i Rozchodów.

  31. 7 stycznia 2013 o 21:05
   Honorata

   Witam
   Chcę otworzyć sklep z odzieżą, jednak nie wiem czy jest to możliwe bowiem jestem emerytem i pobieram świadczenie z MSWIA które nie chcę stracić. Jaką formę rozliczenia powinienem wybrać, zaznaczę że koszty będą na pewno: wynajem lokalu, samochód, koszt pracownika do pomocy. Czy lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby żona miała tą działalność zarejestrowaną na siebie a ja byłym zatrudniony u niej??

  32. 22 stycznia 2013 o 16:39
   Beata Charczuk

   Sugeruję udać się do Komendy Wojewódzkiej Policji i zapytać czy założenie przez Pana firmy i osiągnięcie określonych dochodów nie skutkowałoby zawieszeniem wypłaty emerytury oraz czy może Pan podejmować pracę jako pracownik w innej firmie.
   W przypadku sklepu z odzieżą można wybrać rozliczenie na zasadach ryczałtu lub na KPIR. Różnica polega na tym, że na rozliczeniu ryczałtem nie ma możliwości odliczania kosztów, płaci się podatek od przychodów z działalności. Działalność usługowa w zakresie handlu jest opodatkowana 3% stawką ryczałtu. Warto również zastanowić się nad rozliczeniem na zasadach ogólnych lub opodatkowaniem podatkiem liniowym. Na KPIR można odliczać od przychodu koszty związane z prowadzoną działalnością. Podatek wynosi 18% (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych) lub 19% (w przypadku rozliczenia liniowego) ale od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty. Dodam jeszcze, że wybór podatku linowego opłacalny będzie przede wszystkim dla tych, których zarobki są wysokie oraz tych, którzy nie muszą rozliczać się z małżonkiem oraz korzystać z ulg podatkowych. W opisanej przez Pana sytuacji trzeba samodzielnie policzyć i przetestować różne formy opodatkowania.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie