Wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem, lub dzieckiem

Wspólne rozliczenie podatników może występować w trzech sytuacjach. Możliwe jest wspólne rozliczenie:
 • małżonków
 • podatnika ze zmarłym małżonkiem
 • podatnika z dzieckiem
Jakie warunki należy spełnić? Jak wyglądają szczegóły każdego z tych rodzajów rozliczeń? Sprawdźmy.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu mogą rozliczać się wspólnie. Jeśli między nimi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wspólne rozliczenie jest niemożliwe, gdy  jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem

Podatnik może się rozliczyć wspólnie ze zmarłym małżonkiem, jeśli:
 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza ją liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Osoba samotnie wychowująca dzieci ma prawo do ulgowego rozliczenia podatku. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Informację o wyborze wspólnego rozliczenia wprowadza się do formularza PIT-36, lub PIT-37. O obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci może wystąpić osoba, która w roku podatkowym łącznie spełniała niżej wymienione warunki:

1. samotnie wychowywała dzieci:

 • małoletnie,
 • bez względu na ich wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (dochód ten w 2009 r. Wynosi 3091 zł) oraz

2. ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:

 • art. 30c ustawy, (dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku)
 • ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustawy o podatku tonażowym
3. wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci został przez tę osobę złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Dochody pełnoletniego dziecka Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2009 r. Kwoty 3091 zł).

Wspólne rozliczenie – korzyści

Korzyścią ze wspólnego opodatkowania może być zmniejszenie kwoty podatku. Tak się dzieje w szczególności gdy jedno z małżonków nie uzyskuje dochodu i przy wspólnym opodatkowaniu razem z dzieckiem a jest to wynikiem uwzględnienia przy wyliczaniu podatku dwóch kwot dochodu zwolnionego z podatku. Korzyści ze wspólnego rozliczania czerpią również pary,  w których dochody jednego z podatników w trakcie roku przekroczyły  próg skali podatkowej  i płacą od nadwyżki 32% podatek. Wspólne rozliczenie pozwala „na powrót” do stawki podstawowej 18% przynajmniej dla części dochodu. podwójna kwota wolna od podatku, 3091 * 2 = 6182 spłaszczenie skali, jeżeli jedno z małżonków osiągnie dochód większy niż 85 528 zł

Wspólne rozliczenie = wyższy podatek

Taka sytuacja też może wystąpić. Ma ona miejsce wówczas, gdy jedno z małżonków uzyskiwało za granicą dochody zwolnione w Polsce z podatku dochodowego na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Mimo, że dochód zagraniczny nie jest w Polsce opodatkowany to przy jego udziale wylicza się indywidualną skalę podatkową (wyższą) dla dochodów w Polsce opodatkowanych i tym samym współmałżonek zapłaci wyższy podatek od swoich dochodów.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań