Blog ifirma.pl

Z jakich ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku?

|
|
13 minut czytania
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to sprawdź, z jakich ulg dla przedsiębiorców warto skorzystać w 2024 roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kreatywności, wytrwałości i świeżego spojrzenia na wszystko co się dzieje wokół nas. Najczęściej do realizacji marzeń i planów potrzebne są środki finansowe i tu już trzeba twardo stąpać po ziemi, żeby je zdobyć. Niektóre inwestycje mogą okazać się mniej kosztowne, jeśli skorzystamy z ulg podatkowych. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się omówieniem ulg z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku.

Ulgi dla przedsiębiorców 2024

W ostatnich latach zostało wprowadzonych wiele ulg, które są przede wszystkim skierowane do innowacyjnych przedsiębiorców. Z założenia ulga pomniejsza dochód do opodatkowania i tu w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi. Będzie to zależało od wybranej formy opodatkowania dochodów. Jedynie prowadzenie PKPiR pozwala na pomniejszenie przychodu o koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt nie skorzystają z większości ulg dedykowanych dla firm. Zobaczmy, z jakich obecnie ulg mogą skorzystać przedsiębiorcy:

IP BOX
Działalność badawczo-rozwojową (B+R)
Na prototyp
Prowzrostowej
Na robotyzację
Na innowacyjnych pracowników

Ulga IP BOX

Ulga nazywana Innovation Box lub Patent Box jest jedną z najwcześniej wprowadzonych ulg z myślą o przedsiębiorcach. W przypadku tej ulgi można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% nic więc dziwnego, że cieszy się ona stosunkowo wysokim zainteresowaniem przedsiębiorców. Już na samym początku bo w 2019 roku Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, w których stara się wyjaśnić przepisy, które odnoszą się do tej ulgi. Stawką podatku w wysokości 5% mogą być opodatkowane tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP), o których jest mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30ca ust. 2 ustawy PIT).

Przedsiębiorca, który chce skorzystania z ulgi IP BOX musi spełniać łącznie 3 warunki wymienione poniżej:
Warunek 1
Kwalifikowane IP zostało wytworzone, ulepszone lub rozwinięte w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
Warunek 2
Kwalifikowane IP podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska
Warunek 3
Ustawowy katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej:
 • Patent.
 • Prawo ochronne na wzór użytkowy.
 • Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • Prawo z rejestracji topografii układu scalonego.
 • Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin.
 • Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu.
 • Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin.
 • Autorskie prawo do programu komputerowego.
Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy składają zeznania PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS, do zeznania należy dołączyć PIT-IP

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystali z ulgi IP BOX muszą założyć ewidencję zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX.

Ulga IP BOX – jak ustalić czy jest prowadzona działalność badawczo-rozwojowa?

Jak już wcześniej napisaliśmy prawo do ulgi IP BOX przysługuje, o ile przedsiębiorca spełni łącznie 3 warunki, a jednym z nich jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Z zapytaniami do organów podatkowych zaczęli się zwracać przedsiębiorcy, którzy powzięli wątpliwość, czy prowadzona przez nich działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową. Dyrektorzy Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) notorycznie uchylali się od zajmowania stanowiska, jednak sądy jednomyślnie były temu przeciwne. W tym miejscu można przywołać jeden z wyroków NSA sygn. akt II FSK 1057/22 z dnia 12.05.2023 r. W uzasadnieniu wyroku sąd napisał m.in., że nie można żądać od przedsiębiorcy ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy PIT. Organ podatkowy błędnie przyjął, że prace rozwojowe oraz badania naukowe nie mogą być przez niego rozpatrywane ze względu na ich pozapodatkowy charakter. W ocenie NSA nie można uznać takiego postępowania za prawidłowe, bowiem przeczy to nie tylko wykładni przepisów prawa, ale również treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W konsekwencji Ministerstwo Finansów w piśmie nr DOP 8.8012.19.2023 z dnia 12.06.2023 r. zajęło stanowisko, że postępowanie Dyrektora KIS jest niewłaściwe. Przedsiębiorca powinien móc uzyskać informacje, które są niezbędne do prawidłowego stosowania przepisów podatkowych. W ślad za tym Dyrektor KIS zaczął wycofywać swoje skargi z sądów. Bieżące interpretacje podatkowe potwierdzają, że podejście fiskusa się zmieniło – interpretacja nr 0115-KG ST2-2.4011.447.2023.2.AP z dnia 05.01.2024 r.

Problematyka stosowania ulgi IP BOX przez programistów została szczegółowo opisana w podlinkowanej publikacji.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Z założenia ulgi skierowane do przedsiębiorców mają za zadanie zwiększać konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych. Bez nowoczesnych rozwiązań trudno będzie nadążyć za najbardziej prężnymi gospodarkami. Ulga B+R jest jedną z tych, która została wprowadzona najwcześniej. Jak już pisaliśmy w poprzednim akapicie przedsiębiorcy nie zawsze mają pewność, czy podejmowane przez nich przedsięwzięcia mieszczą się w ustawowej definicji ulgi B+R. Jeśli jednak firma ma już tę pewność, to warto wiedzieć na czym polega na ulga.

Pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej kryje się działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań
Badania naukowe zostały zdefiniowane w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce i można tam przeczytać m.in., że:
 • badania podstawowe obejmują prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu zdobywanie nowej wiedzy przykładowo o produktach, bez nastawiania się na zastosowanie komercyjne,
 • badania aplikacyjne obejmują prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, które pozwalają opracować: nowe produkty, procesy, usługi lub wprowadzić do nich znaczące ulepszenia
Prace rozwojowe (definicja z ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce) obejmują:
 • nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, która służy planowaniu produkcji i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Prace rozwojowe nie obejmują działalności polegającej na rutynowych i okresowych zmianach wprowadzanych do produktów, procesów lub usług, nawet jeśli mają charakter ulepszeń

W ramach ulgi na działalność B+R można odliczyć koszty kwalifikowane wymienione w ustawie o PIT, m.in.:
 • wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z działalnością B+R,
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
 • nabycie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności B+R, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty nabycia i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego w Polsce lub za granicą,
  • opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  • opłaty okresowe, za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali
W ramach ulgi B+R można odliczyć koszty kwalifikowane w następującej wysokości:
 • 200% – wynagrodzenia pracowników, bez względu na status przedsiębiorcy,
 • 200% – pozostałe koszty kwalifikowane jeśli przedsiębiorca ma status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), przy czym koszty związane z patentami, wzorami użytkowymi i przemysłowymi mogą być rozliczone w limicie do 100% poniesionych wydatków,
 • 100% – pozostałe koszty kwalifikowane, jeśli przedsiębiorca nie ma statusu CBR
Z ulgi B+R mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą PKPiR. Koszty kwalifikowane wpisuje się do kol. 16 książki. Zgodnie z opisem w tej kolumnie należy wpisać wszystkie koszty działalności B+R, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania
Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy składają zeznania PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS, do zeznania należy dołączyć PIT-BR

Połączenie ulgi B+R i IP BOX

Do końca 2021 roku nie było mowy o łączeniu ulgi B+R i IP BOX, chociaż tak naprawdę ulgi te przenikają się nawzajem. Bez działalności B+R nie można skorzystać z ulgi IP BOX i na odwrót. Dlatego przy okazji zmian przepisów w Polskim Ładzie pojawiły się nowe regulacje.

Zmiana przepisu od 01.01.2022 r.
Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP BOX) podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane do ulgi B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa

Wydawałoby się, że wydatki kwalifikowalne w takim przypadku mogłyby pomniejszać zarówno podstawę do opodatkowania w IP BOX i być ujmowane do ulgi B+R. Jednak organy podatkowe interpretują ten przepis inaczej, o czym można się przekonać w interpretacji z dnia 13.04.2023 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.64.2023.2.MF. W tym przypadku Dyrektor KIS stoi na stanowisku, że koszty kwalifikowalne dla ulgi B+R jeśli zostaną uwzględnione w IP BOX nie mogą być odliczone jeszcze raz w ramach ulgi B+R. Na szczęście dla przedsiębiorców odmiennego zdania są sądy o czym można się z kolei przekonać w wyroku WSA z dnia 11.01.2023 r. sygn. akt I SA/Lu 534/22. W tym przypadku organ podatkowy również stał na stanowisku, że koszty kwalifikowane ulgi B+R, które zostaną uwzględnione jako koszt w IP BOX, nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi B+R od dochodu ustalonego według zasad ogólnych. Sąd zgodził się jednak z przedsiębiorcą i uznał, że koszty kwalifikowane mogą być odliczane od dochodu z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale jednocześnie możliwe jest ich odliczenie od dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

Po raz kolejny widać, jak nadużywana jest interpretacja przepisów podatkowych przez fiskusa.

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek nowy produkt. Zobaczmy w takim razie co można odliczyć w ramach tej ulgi.

W ramach ulgi na prototyp można odliczyć koszty:
 • produkcji próbnej nowego produktu,
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu
Do kosztów produkcji próbnej zalicza się:
 • nabycie fabrycznie nowych środków trwałych (ŚT) z wyłączeniem pojazdów samochodowych,
 • wydatki na ulepszenie ŚT,
 • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu
Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:
 • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,
 • badania cyklu życia produktu,
 • systemu weryfikacji technologii środowiskowych
W ramach ulgi w zeznaniu rocznym można odliczyć 30% poniesionych wydatków, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej

Jak można przeczytać w jednej z interpretacji podatkowych z dnia 03.02.2023 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.691.2022.1.MBD ulgę na prototyp można połączyć z ulgą B+R czy z ulgą na robotyzację. Co do zasady takie ulgi można ze sobą łączyć, jednak nie powinny się one powielać. Podlinkowana interpretacja jest bardzo obszerna i porusza wiele wątków związanych z rozliczaniem ulg na innowacje, dlatego odsyłamy podmioty zainteresowane do przeanalizowania omawianych zagadnień.

Ulga prowzrostowa

Jak można przeczytać w projekcie objaśnień na temat ulgi prowzrostowej w zamyśle ustawodawcy było położenie nacisku na ekspansywny charakter działalności podatnika, co w rezultacie stwarza szansę do rozwoju przedsiębiorstw poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, co w konsekwencji powoduje ożywienie koniunktury gospodarczej. Dlatego też ulga prowzrostowa określa jest również jako ulga na ekspansję. Zobaczmy co na temat tej ulgi mówi ustawa o PIT.

W ramach ulgi prowzrostowej można odliczyć koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1.000.000 zł w roku podatkowym
Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym
Przedsiębiorca skorzysta z ulgi pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększył:
 • przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.
Za koszty kwalifikowane uważa się koszty:
 • uczestnictwa w targach poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i przedsiębiorcy, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i przedsiębiorcy,
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych,
 • przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom
W ramach ulgi na ekspansję przedsiębiorca odliczy dwukrotnie te same wydatki, raz w kosztach uzyskania przychodów i drugi raz w zeznaniu rocznym
Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy składają zeznania PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS

Na stronach rządowych pojawił się projekt objaśnień z dnia 25 września 2023 r. w zakresie przepisów dotyczących ulgi prowzrostowej, nazywanej również ulgą na ekspansję.

Ulga na robotyzację

Kolejna ulga wprowadzona przez Polski Ład, która pozwala na odliczenie poniesionych kosztów na robotyzację, co ma na celu zwiększenie produktywności i konkurencyjności polskich firm. Jednak podobnie jak w przypadku poprzednio omawianych ulg i w tym przypadku przedsiębiorca, żeby skorzystać z ulgi musi ponieść znaczne nakłady finansowe. Zobaczmy co na temat ulgi mówią przepisy.

Za koszty poniesione na robotyzację uważa się koszty:

 • nabycia fabrycznie nowych:
  a) robotów przemysłowych,
  b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi,
  d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 • nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do używania robotów,
 • nabycia usług szkoleniowych,
 • opłat leasingowych,
 • odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Definicja robota przemysłowego, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych znajduje się w ustawie o PIT (art. 52jb ust. 3 i 4)
W ramach ulgi na robotyzację można odliczyć dodatkowo 50% poniesionych kosztów w składanym zeznaniu rocznym
Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy składają zeznania PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS. Do zeznania należy dołączyć PIT-RB/PIT-RBS

W jednej z interpretacji podatkowych nr 0114-KDIP2-1.4010.339.2023.1.KW z dnia 18.07.2023 r. podkreślono, że za robota przemysłowego uznaje się taką maszynę, która powinna mieć zastosowanie przemysłowe w produkcji różnego rodzaju towarów i wyrobów. Natomiast roboty wykorzystywane w celach magazynowych, przemieszczania towarów oraz w magazynach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych nie będą spełniały definicji robota przemysłowego, o którym jest mowa w ustawie.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Z ulgi na innowacyjnych pracowników mogą skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat ulgi.

Z ulgi na innowacyjnych pracowników skorzystają firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową
Z ulgi można skorzystać jeśli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę lub osiągną zbyt mały dochód, żeby odliczyć pełną kwotę ulgi B+R
O nieodliczoną kwotę ulgi B+R można pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników innowacyjnych, którzy przeznaczają na prace B+R co najmniej 50% ogólnego wymiaru czasu pracy
Z ulgi można skorzystać po zakończonym roku podatkowym, w miesiącu następującym po miesiącu złożenia zeznania PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS

Jak można skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników zostało wyjaśnione w podlinkowanej publikacji.

Ulgi dla przedsiębiorców 2024 – podsumowanie

Ulgi na innowacje kierowane są do polskich firm prowadzących działalność gospodarczą. Z założenia wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych ma sprawiać, że firmy staną się bardziej konkurencyjne. Jak można przeczytać w różnych publikacjach sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy przede wszystkim z pozyskaniem czy wygospodarowaniem środków na ten cel. W konsekwencji pomimo tego, że zainteresowanie ulgami rośnie i tak nie jest na zadowalającym poziomie. W dzisiejszej publikacji omówiliśmy ulgi, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy w 2024 roku. Przedstawione zostały podstawowe założenia do każdej z nich, dodatkowo nawiązano do aktualnie wydawanych interpretacji podatkowych. Jak się okazuje przedsiębiorcy mają wiele problemów z interpretacja nowych przepisów, które w większości obowiązują od 2022 roku. Ulgi są kierowane do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na formę organizacyjną, przy czym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą skorzystają z ulg pod warunkiem, że prowadzą PKPiR. Przedsiębiorcy na ryczałcie nie odliczają kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odliczą ulgi. Z założenia ulga pozwala na wyższe odliczenia od dochodu. W przypadku firm, ponoszone wydatki raz są ujmowane po stronie kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku, a drugi raz po zakończeniu roku w zeznaniu rocznym w wysokościach wynikających z przepisów. Najczęściej do każdej ulgi powinna być prowadzona dodatkowa ewidencja, która pozwoli na prawidłowe rozliczenie ulgi. Przedsiębiorcy rozliczający ulgi muszą pamiętać o wypełnieniu dodatkowych informacji wraz z zeznaniem rocznym.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie