Blog ifirma.pl

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi dla emerytów/rencistów Polski Ład?

|
|
7 minut czytania
Zastanawiasz się kto może skorzystać z ulgi dla emeryta/rencisty? Nie pozostaje nic innego, niż zapoznanie się z dzisiejszym artykułe.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Na temat ulg i odliczeń wprowadzonych przez Polski Ład pisaliśmy już niejednokrotnie i zapewne będziemy powracać do tych tematów. Jedną z nowości jest wprowadzenie ulgi dla emeryta/rencisty. Na czym polega ta ulga, kto i na jakich zasadach może skorzystać z tej ulgi opiszemy w dzisiejszej publikacji.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi dla emerytów/rencistów Polski Ład?

Z założenia jest to ulga, która ma zachęcić osoby, które osiągną wiek emerytalny, żeby dłużej pozostawały na rynku pracy. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto może skorzystać z tej ulgi krótkie przypomnienie.

Założenia do ulgi PIT-0 dla seniora:
Osiągnięcie wieku emerytalnego:
 • 60 lat kobiety,
 • 65 lat mężczyźni
Pozostanie na rynku pracy, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego
Osoba uprawniona nie może pobierać emerytury
Zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody do kwoty 85.528 zł z następujących źródeł przychodów:
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, podatkiem liniowym i zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • ze stosunku pracy,
 • od umowy zlecenie,
 • od wypłat zasiłków macierzyńskich

Warunkiem jest, że dana osoba z tytułu wyżej wymienionych przychodów podlega pod składki na ubezpieczenia społeczne.
Przykład
Przedsiębiorca, który spełnia warunki do skorzystania z PIT-0 dla seniora, ale będzie korzystał w działalności gospodarczej z ulgi na start, gdzie jest opłacana tylko składka zdrowotna nie skorzysta z ulgi dla seniora.
Przykład
Osoba, która pozostaje w zatrudnieniu na umowę zlecenie, od której nie są płacone składki społeczne nie skorzysta z PIT-0 dla seniora.
Jeżeli przychody seniora przekroczą w trakcie roku podatkowego 85.528 zł a jego dochód jest opodatkowany na skali podatkowej, to może dodatkowo skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł, a to oznacza, że nie zapłaci podatku do kwoty 115.528 zł

Jak można rozliczyć ulgę dla seniora?

Osoby uprawnione mogą skorzystać z ulgi już w trakcie roku podatkowego, ale ostateczne rozliczenie jest dokonywane i tak w zeznaniu rocznym. Jeżeli senior jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie i chce z ulgi korzystać już w trakcie roku podatkowego, to musi pamiętać o złożeniu oświadczenia do swojego pracodawcy. Można to zrobić w dowolnej formie, ale jeśli dany pracodawca wykorzystuje druki PIT-2, to począwszy od 2023 roku znajdzie się na nim również taka pozycja. W jaki sposób składa się PIT-2 zostało szczegółowo opisane w podlinkowanej publikacji. Bez oświadczenia pracownika płatnik będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy na ogólnych zasadach a to oznacza, że będą pobierane zaliczki na PIT.

Bez względu na to, czy z ulgi skorzystamy czy też nie w trakcie roku podatkowego, pracujący senior po zakończeniu roku składa zeznanie, w którym dokonuje rozliczenia ulgi zaznaczając odpowiednie pola, poniżej zamieszczono przykładowy zrzut zeznania PIT-36:

 
 

W części D (poz. 77 i 78) należy zaznaczyć, że korzystamy z tej ulgi, natomiast w pozycjach od 79 do 88 wpisać kwotę przychodów do odpowiedniego źródła przychodów, która objęta jest ulgą.

Czy warto korzystać z ulgi dla pracującego seniora?

Decyzja o tym czy warto, czy też nie korzystać z ulgi dla pracującego seniora będzie należała do osoby uprawnionej i jest bardzo indywidualna. Przyczyn, dla których kontynuowana jest praca zawodowa pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego może być bardzo wiele i nie będziemy nikogo przekonywać do tego, jaką decyzję powinien podjąć. Tym bardziej decyzja o tym czy pobierać emeryturę i pracować wymaga każdorazowo zastanowienia i przeanalizowania wszystkich za i przeciw. Jednak spróbujemy pokazać na przykładach, jak rozliczenie ulgi wpływa na rozliczenia podatkowe.

Przykład 1

Pani Ilona osiągnęła wiek emerytalny w maju 2022 roku. Kontynuowała jednak zatrudnienie jednocześnie nie złożyła oświadczenia do pracodawcy o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. W tym przypadku po zakończonym roku podatkowym rozliczenia ulgi będzie można dokonać w zeznaniu rocznym. Jednak kwota przysługującej ulgi będzie obliczona proporcjonalnie do liczby miesięcy kontynuowania zatrudnienia pomimo ukończenia 60 lat, będzie to 8 miesięcy.

85.528 zł : 12 = 7.127,33 zł x 8 miesięcy = 57.018,67 zł Pani Ilona w zeznaniu rocznym rozliczy ulgę dla seniora w kwocie 57.018,67 zł, od tej kwoty nie zapłaci podatku dochodowego, który wyniósłby 6.842 zł (57.018,67 zł x 12%).

Działalność gospodarcza a ulga dla seniora

Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i prowadzi działalność gospodarczą powinna wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu lub rezygnacji z ulgi dla seniora.

Skorzystanie z ulgi dla seniora przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wymaga przeprowadzenia dogłębnej analizy i wzięcia pod uwagę m.in.:
Przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty składek do ZUS. Warunkiem skorzystania z ulgi jest płatność składek na ubezpieczenia społeczne
Po wprowadzeniu Polskiego Ładu dodatkowym obciążeniem będzie składka zdrowotna, która jest płacona od kwoty dochodu lub przychodu w zależności od wybranej formy opodatkowania
Zakaz pobierania emerytury/renty w okresie korzystania z ulgi
Przykład 2

Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą, świadczy usługi budowlane. Wiek emerytalny osiągnął w listopadzie 2021 roku a więc jeszcze przed wprowadzeniem Polskiego Ładu. Tak czy inaczej i tak nie zamierzał jeszcze przechodzić na emeryturę. Zobaczmy jak będzie wyglądało rozliczenie pana Piotra w działalności gospodarczej w zależności od wybranej formy opodatkowania przy następujących założeniach:

 • 300.000 zł – przychody w działalności gospodarczej
 • 160.000 zł – koszty uzyskania przychodów, do których zaliczone również składki społeczne
 • 140.000 zł – dochód
 • 13.490,76 zł – składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone w 2022 roku.

Najpierw wyliczymy składkę zdrowotną dla każdej z możliwych form opodatkowania:

Wyliczenie składki zdrowotnej Skala podatkowa Podatek liniowy
Ryczałt
12.600 zł
6.860 zł
12.093,72 zł
140.000 zł x 9% = 12.600 zł 140.000 zł x 4,9% = 6.860 zł 1.007,81 zł x 12 = 12.093,72 zł
Prawo do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej 6.860 zł – do odliczenia od dochodu 12.093,72 zł x 50% = 6.046,86 zł – do odliczenia od przychodu

Poniżej pokażemy na liczbach wyliczenia podatku z ulgą i bez ulgi:

Forma opodatkowania
Skala podatkowa
Podatek liniowy
Ryczałt
Wyliczenie podatku z uwzględnieniem ulgi
2.937 zł
9.046 zł
11.463 zł
85.528 zł + 30.000 zł = 115.528 zł – kwota wolna od podatku PIT 140.000 zł – 115.528 zł = 24.472 zł – dochody podlegające opodatkowaniu 24.472 zł x 12% = 2.936,64 zł 140.000 zł – 6.860 zł (zapłacona składka zdrowotna do odliczenia) = 133.140 zł – 85.528 zł (ulga) = 47.612 zł x 19% = 9.046,28 zł 300.000 zł – 6.046,86 zł (składka zdrowotna do odliczenia) = 293.953,14 zł – 85.528 zł (ulga) = 208.425,14 zł x 5,5% = 11.463,38 zł
Wyliczenie podatku bez ulgi
17.200 zł
120.000 zł – 30.000 zł = 90.000 zł x 12% = 10.800 zł 20.000 zł x 32% = 6.400 zł 10.800 zł + 6.400 zł = 17.200 zł
25.297 zł
140.000 zł – 6.860 zł (zapłacona składka zdrowotna do odliczenia) = 133.140 zł x 19% = 25.296,60 zł
16.167 zł
300.000 zł – 6.046,86 zł (składka zdrowotna do odliczenia) = 293.953,14 zł x 5,5% = 16.167,42 zł

Poniżej pokazujemy łączne obciążenia z tytułu podatku dochodowego i składki zdrowotnej, przy założeniu, że pan Piotr skorzysta z ulgi dla seniora i kiedy nie skorzysta:

Forma opodatkowania
Skala podatkowa
Podatek liniowy
Ryczałt
Suma Podatek dochodowy i składka zdrowotna z ulgą PIT-0
15.537 zł
15.906 zł
23.556,72 zł
Suma Podatek dochodowy i składka zdrowotna
bez ulgi PIT-0
29.800 zł
32.157 zł
28.260,72 zł

Patrząc na powyższe analizy i zestawienia nie trudno zauważyć, że jeżeli pan Piotr nie skorzysta z ulgi dla emeryta, to będzie ponosił dużo większe obciążenia finansowe.

Ulga dla seniora a renta rodzinna po zmarłym małżonku

Aby korzystać z omawianego zwolnienia podatnik musi, przede wszystkim, pozostać na rynku pracy, mimo uprawnień nie pobierać emerytury oraz podlegać pod składki na ubezpieczenia społeczne.

Z powyższego poniekąd wynika już kiedy z takiej ulgi nie będzie mógł skorzystać. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154, lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli senior pobiera rentę rodzinną to nie może korzystać z ulgi. Potwierdza to Interpretacja indywidualna z 15 czerwca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.296.2023.2.KR – Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podsumowanie

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie czy lepiej przejść na emeryturę, pobierać ją, czy może jednak skorzystać z ulgi dla seniora i nie pobierać emerytury. Ulga dla seniora nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty składek ZUS, zarówno społecznych, jak i składki zdrowotnej. Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną, ale nie ma już obowiązku opłacania składek społecznych, które przy dużym ZUS stanowią poważne obciążenie finansowe. Tak czy inaczej składka zdrowotna w działalności gospodarczej po wprowadzeniu Polskiego Ładu może być kluczowa przy podejmowaniu wielu decyzji. Na przykładzie liczbowym pokazaliśmy, jakie podatki i składkę zdrowotną zapłaci senior po osiągnięciu wieku emerytalnego przy założeniu, że pobiera emeryturę i nie korzysta z ulgi lub nie pobiera emerytury i korzysta z ulgi. Decyzję o tym czy skorzystać z ulgi dla seniora czy też nie można oprzeć na wyliczeniach matematycznych. Publikacja miała na celu ukierunkowanie na obszary, które powinny być brane pod uwagę, jednak ostatnie zdanie zawsze należy do osób zainteresowanych. Na pewno nie pozostaje bez znaczenia wysokość emerytury, którą można pobierać i to wydaje się być decydującym argumentem.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 22 marca 2024 o 14:56
   kasia

   Witam, osoba w kwietniu 2023 osiągnęła wiek emerytalny, ale pozostała dalej aktywna zawodowo. Nie pobierała żadnej emerytury. Do urodzin otrzymała przychód 16 219,78, koszty uzyskania przychodu 750,00 i zaliczka 703,00. Od urodzin osiągnęła przychód 40 034,00, koszty uzyskania przychodów 2250,00 i zaliczki 1175,00. Składki społeczne przed ukończeniem wieku emerytalnego 2113,71 i po uzyskaniu wieku emerytalnego 5488,67. Pytanie: Czy przy rozliczeniu rocznym w którym korzystam z ulgi dla seniora, odliczam całość składek społecznych faktycznie zapłaconych czy tylko te do osiągnięcia wieku emerytalnego. Czy jeszcze inaczej je wyliczam?? Proszę o poradę.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie