Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym

ulga dla krwiodawców

Podatnicy w określonych sytuacjach i po spełnieniu określonych warunków przy wypełnianiu PIT mogą skorzystać z ulg podatkowych oraz odliczeń od dochodu. Sprawdź, jak obniżyć swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego!

_

Podatnicy składający zeznanie podatkowe mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń, obniżając tym samym swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Jakie ulgi i odliczenia można uwzględnić w PIT? Sprawdźmy!

Zeznanie podatkowe – terminy

Warto pamiętać, że niektórzy podatnicy są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe już do 31 stycznia. Są to osoby rozliczające się na: PIT-16A, PIT-19A. W przypadku PIT-28 termin na złożenie tej deklaracji przypada do końca miesiąca lutego danego roku po roku rozliczeniowym. Pozostałe, czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, powinny zostać rozliczone do 30 kwietnia.

Ważne! O tym, jakie zeznanie podatkowe wybrać przeczytasz w naszym poradniku – kliknij i dowiedz się więcej:
 • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 1
 • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 2
 • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 3

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT

Warto pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami ulg – jedne obniżają nam wyliczony podatek, inne odliczamy od dochodu. W poniższych tabelach przedstawiamy ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy składający PIT za 2018 rok, w podziale właśnie na dwa wspomniane rodzaje.

 
ODLICZENIA OD DOCHODU
RODZAJ ODLICZENIA
MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA
NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI
PIT
ZAŁĄCZNIK DO PIT
INTERNET
760,00 zł
potwierdzenia przelewów przysługuje tylko w rozliczeniu za dwa kolejno następujące po sobie lata

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
KRWIODAWCY
6% dochodu podatnika
potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
DAROWIZNY NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE
6% dochodu podatnika
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
DAROWIZNY KOŚCIELNE
6% dochodu podatnika
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
ULGA NA SAMOCHÓD DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2 280,00 zł
akt własności (współwłasności) oraz skierowanie na zabiegi orzeczenie o niepełnosprawności

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
ULGA NA SPRZĘT REHABILITACYJNY
realnie poniesione wydatki, więcej informacji w broszurze
dowód poniesienia wydatku orzeczenie o niepełnosprawności

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
ULGA NA LEKI
miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł
dowód poniesienia wydatku zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków

PIT-28

PIT-36

PIT-37

PIT/O
ULGA NA BADANIE I ROZWÓJ
100-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
ewidencja kosztów kwalifikowanych do ulgi oraz dowód ich poniesienia

PIT-36

PIT-36L

BRAK (tylko na deklaracji)
IKZE (KONTO EMERYTALNE)
wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKZE w roku 2021 wynosi 9 466,20 zł (nie dotyczy korzystających w 2021 z ulgi na start).
potwierdzenie zapłaconych lub pobranych składek

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

PIT/O
SKŁADKI SPOŁECZNE ZUS
wartość składek pobranych lub zapłaconych w roku, za który jest składane zeznanie. Uwaga! Przedsiębiorca może odliczyć składki pod warunkiem, iż nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
IMIR lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
ULGA COVID
  a) ulga covid darowizny
dotyczy przekazanej darowizny:
 • na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych,
 • na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, – na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, jeśli darowiznę przekazano do 31 marca 2021 r. odliczenie wyniesie 150% wartości darowizny, od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.
potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przekazania darowizny (darowizna niepieniężna)

PIT-36

PIT-37

PIT-28

PIT-36L

PIT/O
  b) ulga covid komputery przenośne
dotyczy przekazania darowizny rzeczowej – laptopu lub tabletu, która została przekazana na rzecz:
 • organów, które prowadzą placówki oświatowe,
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
Limit dochodu W przypadku darowizn przekazanych w roku 2021:
 • od 1 stycznia do 31 marca – odliczasz kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczasz kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.
na podstawie dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

PIT-36

PIT37

PIT-28

PIT-36L

PIT/O
ULGA NA PAŁAC SASKI
można odliczyć darowizny na odbudowę Pałacu Saskiego, nie może przekroczyć 6% wartości dochodu
dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku,dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna

PIT-36

PIT-28

PIT/O
ULGA E-TOLL
odliczenie wydatków na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL Maksymalnie można odliczyć kwotę stanowiącą iloczyn 500 zł oraz liczby systemów lokalizacyjnych lub urządzeń pokładowych. Liczba tych systemów i urządzeń nie może być większa niż liczba pojazdów, które wykonały w 2021 roku co najmniej jeden przejazd, za który została zapłacona opłata elektroniczna z wykorzystaniem tego systemu lub urządzenia.
dowód zakupu urządzenia geolokalizacyjnego dla systemu poboru opłat za przejazd drogami płatnymi

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT/O (wiersz 8 w części B), z tym, że w przypadku odliczania ulgi w zeznaniu PIT-28, ulgę wykazuje się bezpośrednio w tym zeznaniu (część D.4.)
DAROWIZNY NA CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
darowizna przekazana w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych – z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Darowiznę mogą otrzymać:
 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne placówki i centra
odliczenie nie może przekroczyć 6% wartości dochodu Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:
 • określone w ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • kultu religijnego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
dokumentujemy dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu

PIT-36

PIT-28

PIT-36L

PIT/O
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenie obejmuje wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota dopuszczalnego odliczenia, wynosi maksymalnie 53 tys. zł
podstawą do odliczenia są zgromadzone faktury wystawione przez czynnych podatników VAT, stanowiące dowód poniesienia wydatków

PIT-36

PIT-37

PIT-28

PIT-36L

PIT/O
   
ULGI PODATKOWE
RODZAJ ULGI
MAKSYMALNA KWOTA ULGI
NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI
PIT
ZAŁĄCZNIK DO PIT
SKŁADKI ZDROWOTNE
wartość składek pobranych lub zapłaconych w roku, za który jest składane zeznanie. Ważne! Składki pomniejszają podatek do roku 2021 łącznie, od zeznań za rok 2022 odliczenie nie przysługuje.
IMIR lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek odlicza się 7,75% podstawy (a nie 9%, które podlega wpłacie do ZUS)

PIT-28

PIT-36

PIT-36L

PIT-37

BRAK (tylko na deklaracji)
ULGA PRORODZINNA
1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów) 1 112,04 zł na 2 dziecko 2 000,04 zł na 3 dziecko 2 700 zł na 4 i kolejne dziecko
akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo opieki nad dzieckiem

PIT-36

PIT-37

PIT/O
ULGA ZA PRACĘ ZA GRANICĄ
kwota podatku z zagranicy
odpowiednik PIT-11 z zagranicy

PIT-36

PIT-37

PIT-28

PIT-36L

PIT/O
   
PREFERENCYJNA STAWKA PODATKU
RODZAJ ULGI
MAKSYMALNA KWOTA ULGI
NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI
PIT
ZAŁĄCZNIK DO PIT
ULGA IP-BOX
przychody czerpane z praw z posiadania (wytworzenia samodzielnie albo ulepszenia lub rozwinięcia praw nabytych) pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z praw własności intelektualnej, Rozliczania podatku według stawki 5% nie wymaga zgłoszenia, ale zalecane jest posiadanie indywidualnej interpretacji podatkowej
na podstawie prowadzonej osobno ewidencji w trakcie roku

PIT-36

PIT-36L

PIT/IP
 

W 2022 roku tzw. Polski Ład wprowadził nowe udogodnienia. Ulgi jakie wprowadza Polski Ład dla zeznań od roku 2022 opisane zostały w publikacji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość