Blog ifirma.pl

Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym

|
|
6 minut czytania
Korzystanie z ulg i odliczeń to sposób na to, jak płacić niższe podatki. Sprawdź, co można odliczyć od podatku i od dochodu, prowadząc działalność gospodarczą. Czy każdy przedsiębiorca może korzystać z ulg?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Korzystanie z ulg i odliczeń to sposób na to, jak płacić niższe podatki. Sprawdź, co można odliczyć od podatku i od dochodu, prowadząc działalność gospodarczą. Czy każdy może korzystać z ulg? To, czy przedsiębiorca może korzystać z ulg podatkowych, jest uzależnione od wybranej przez niego formy opodatkowania. Skala podatkowa (tzw. zasady ogólne) umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń poza prawem do odliczenia składki zdrowotnej. W zeznaniu rocznym PIT 36 można więc odliczyć np. darowizny, ulgę na dzieci, ulgę na działalność badawczo-rozwojową czy ulgę na internet. Pozostałe formy opodatkowania wiążą się z ograniczeniami. Podatek liniowy i ryczałt umożliwiają korzystanie tylko z niektórych odliczeń.

Odliczenia i ulgi podatkowe w 2023

W ramach ulg podatkowych podatnik może dokonać dwóch rodzajów odliczeń:

  • odliczenie od dochodu, oraz
  • odliczenie od podatku.

W przedstawionych poniżej tabelach można sprawdzić z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca w 2023r. rozliczający się na zasadach ogólnych, liniowo i ryczałtem.

ODLICZENIA OD PODATKU
RODZAJ ODLICZENIA
WYSOKOŚĆ ULGI
WYMAGANE DOKUMENTY I DODATKOWE WARUNKI
DEKLARACJE PIT
ZAŁĄCZNIKI PIT
Ulga prorodzinna
Wysokość jest uzależniona od ilości posiadanych dzieci: 1112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów) 1112,04 zł na 2 dziecko 2000,04 zł na 3 dziecko 2700 zł na 4 i kolejne dziecko
Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem
PIT-36 PIT-37
PIT/O
Ulga Abolicyjna (za pracę za granicą)
Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł.
Kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją.
Dokumenty stwierdzające zapłacenie podatku za granicą.
PIT-36, PIT-36L, PIT-28
PIT/O
 
ODLICZENIE OD DOCHODU
RODZAJ ODLICZENIA
WYSOKOŚĆ ULGI
WYMAGANE DOKUMENTY I DODATKOWE WARUNKI
DEKLARACJE PIT
ZAŁĄCZNIKI PIT
Składki ZUS
składka zdrowotna
Podatek liniowy:
10 200 zł zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.
Ryczałt:
50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.
RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość
PIT‑36L
PIT‑28
Tylko na deklaracji
składka społeczna
W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r. RMUA lub inny dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek
PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Tylko na deklaracji
Ulga internetowa
(można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie)
760 zł
Rachunek za internet

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga rehabilitacyjna
Ulga na leki miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł Dowód poniesienia wydatku

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga na sprzęt
nielimitowane – pełna wartość poniesionych kosztów zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga na samochód
limitowane – 2280 zł akt własności / współwłasności oraz orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy

PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Ulga termomodernizacyjna
maksymalne odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy ponieśli wydatki w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w kwocie do 53.000 zł Faktura VAT.
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać ukończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.
Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na IKZE (konto emerytalne)
wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 8 322 zł,
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 12 483 zł
potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga dla młodych
Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
85 528 zł.
ulga przysługuje osobom do dnia ukończenia 26 r.ż


PIT-36
PIT-37
BRAK
Ulga dla rodzin 4+
zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności:
1. odpis aktu urodzenia dziecka;
2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Tylko na deklaracji
Ulga na powrót
certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Tylko na deklaracji
Ulga dla pracujących seniorów
zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Tylko na deklaracji
Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę
1000 zł w danym roku podatkowym lub
2500 zł w danym roku podatkowym
faktura lub inny dokument potwierdzający poniesienie wydatku.

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
Tylko na deklaracji
Ulga IP BOX
preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5% dla sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. prowadzona w trakcie roku osobnej ewidencji IP BOX

PIT-36
PIT-36L
PIT/IP
Ulga na badanie i rozwój (B+R)
100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia
PIT-36
PIT-36L
PIT/BR
Ulga na robotyzację
50% wartości kosztów – odliczenie w ramach ulgi.
Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026.
dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów
PIT-36
PIT-36L
PIT/RB
Ulga na prototyp
30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów
PIT-36
PIT-36L
Tylko w deklaracji
Ulga dla inwestujących w ASI (alternatywnej spółce inwestycyjnej)
50% kosztów poniesionych na inwestycję nie więcej niż 250.000 zł potwierdzenie nabycia akcji w ASI
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
Ulga na ekspansję
100% jako odliczenie w ramach ulgi. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki do kwoty 1 mln złotych. potwierdzenie poniesionych kosztów
PIT-36
PIT-36L
Tylko w deklaracji
Ulga na sponsoring
50% wydatków poniesionych na sponsoring jako odliczenie w ramach ulgi potwierdzenie poniesienia kosztów
PIT-36
PIT-36L
PIT-CSR
Ulga z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych
maksymalnie 840 zł dowód opłacenia składki członkowskiej na związek zawodowy
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Darowizna na OPP
6% dochodu/przychodu potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Krwiodawstwo
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Darowizna na kształcenie zawodowe
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Darowizna na Kult Religijny
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Darowizna na Odbudowę Zabytków
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
Darowizny z innych ustaw:
1. do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
3. do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,
5. do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
6. do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej,
7. do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej,
8. do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
9. do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
10. do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej,
11. do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do 100% kwoty wartości darowizny pokwitowanie odbioru darowizny – potrzebujesz już, gdy odliczasz darowiznę oraz sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (w ciągu dwóch lat od otrzymania darowizny).
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O

Termin złożenia zeznań rocznych za 2023

Przedsiębiorcy rozliczający są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, liniowo i ryczałtem są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z PIT-28, PIT-36, PIT-36L do 30 kwietnia 2023.
Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie