Zmiany w prowadzeniu Książki Przychodów i Rozchodów

Zgodnie ze zmianą dotyczącą konieczności wyksięgowywania faktur, które nie zostały opłacone w określonym ustawowo terminie, poszerzył się katalog dowodów księgowych. Dotyczy sporządzanych przez podatnika DK związanych z koniecznością zmniejszenia/zwiększenia kosztów podatkowych, jak i zwiększenia przychodów.Zapis dokładnie wyjaśnia jak dowód powinien wyglądać, aby został uznany za prawidłowy. Dowód określający zmniejszenie kosztu (zwiększenie przychodu) powinien być opatrzony:
  • datą wystawienia,
  • zawierać miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia,
  • powinien wskazywać dokument (fakturę, rachunek), który stanowi podstawę do pomniejszenia kosztu, powiększenia przychodu,
  • kwotę pomniejszenia / powiększenia,
  • podpis osoby sporządzającej.
Wyksięgowany wydatek staje się na nowo kosztem w dacie opłacenia. Ponowne księgowanie kosztu również powoduje konieczność wystawienia dokumentu księgowego. Dokument księgowy wystawiony w danym przypadku, powinien dodatkowo zawierać (poza wymienionymi wcześniej pozycjami) wskazanie na dowód potwierdzający uregulowanie zobowiązania, o które zostają zwiększone koszty uzyskania przychodu.

Księgowanie przychodów z kasy fiskalnej

Do tej pory wiele wątpliwości budził zapis § 20 Rozporządzenia dotyczący możliwości księgowania zapisów z kasy fiskalnej na podstawie miesięcznego wydruku. O ile dokonywanie zapisów na podstawie dziennych raportów było sprawą oczywistą, zapis mówiący o tym, iż „zapisów można dokonać na koniec każdego miesiąca (…) na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień raportów dobowych” sprawiał, że księgowanie raportu miesięcznego z kasy budziło wątpliwości interpretacyjnych co do poprawności prowadzenia KPIR. Zgodnie ze starym Rozporządzeniem konieczne było księgowanie zestawienia, którego wygląd dokładnie opisywał przepis. Zapis nowelizacji Rozporządzenia, choć zdawałoby się kosmetycznie zmieniony: „(…) na podstawie danych wynikających z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu”, sprawia iż księgowanie raportów miesięcznych nie powinno już stanowić problemu dla podatnika. Korygowanie danych w KPIR wynikających z raportów, powinno być dokonane na podstawie prowadzonych odrębnie ewidencji do kasy fiskalnej. Podatnik powinien prowadzić ewidencje dla zwrotu towarów i uznanych reklamacji oraz dla oczywistych pomyłek. Rozporządzenie dokładnie określa, co dane ewidencje powinny zawierać.

Spis z natury na koniec i początek roku

Nieterminowe płatności wpłynęły również na zmiany w sposobie rozliczenia remanentu. Wartość spisu zgodnie z brzmieniem § 29 ust. 4a zmniejsza się o kwotę, o którą podatnik:
  • zmniejszył koszty
  • zwiększył przychody
kwota zmniejszenia nie może być wyższa niż wycena towarów. W przypadku opłacenia zaległej faktury w trakcie roku i ponownego zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, nie dokonuje się zmniejszenia wartości spisu. Początkowe plany, iż przepis miał zadziałać wstecz nie zostały wprowadzone, co oznacza, że zmiana nie wpłynie na wyliczenie remanentu początkowego za rok 2013.

Pojazd niefirmowy a koszt

Rozporządzenie znosi konieczności podawania numeru rejestracyjnego na fakturach dotyczących użytkowania pojazdu niefirmowego. Zmiana oznacza, iż poprawnie rozliczona faktura, nie musi już zawierać odniesienia do konkretnego do pojazdu Wystarczy, iż będzie wystawiona na dane firmowe przedsiębiorcy. Zapisu do KPIR dokonuje się w dalszym ciągu na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków dokonywanego po zakończeniu miesiąca. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 551) AUTOR: Joanna Łuksza

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI