Warunki i terminy zwrotu podatku

Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazaną w deklaracji VAT możemy przenieść na następną deklarację lub wystąpić o zwrot na rachunek bankowy. Przeniesienie na następną deklarację jest rozwiązaniem najprostszym i nie wymaga składania dodatkowych wniosków. Wybór ma sens, jeśli wiemy, że już w następnych miesiącach sprzedaż będzie większa niż koszty.

Terminy i warunki zwrotu podatku VAT są określone przez ustawę:

60 dni – to podstawowy termin zwrotu, liczony od dnia złożenia deklaracji. Dotyczy podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej na terytorium kraju. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium kraju i nie dokonują jednocześnie sprzedaży opodatkowanej mogą wystąpić o zwrot w tym terminie, muszą jednak złożyć wraz z deklaracją umotywowany wniosek. Przedsiębiorca, który nie wykazał sprzedaży, może wystąpić o zwrot w tym terminie, ale musi okazać w urzędzie skarbowym odpowiednie zabezpieczenie majątkowe, które odpowiada kwocie zwrotu. 180 dni – przedsiębiorca, który w danym okresie rozliczeniowym nie miał żadnej sprzedaży (ani krajowej ani zagranicznej) może wystąpić o zwrot podatku. Jednak otrzyma pieniądze dopiero po 180 dniach, w dodatku musi złożyć wraz z deklaracją umotywowany wniosek. 180 dni to pół roku. Jeśli wiemy, że osiągniemy dochód wcześniej niż za 6 miesięcy, warto dać kwotę do przeniesienia. 25 dni – można wystąpić o skrócony termin zwrotu podatku: 25 dni od dnia złożenia wniosku wraz z deklaracją podatkową. Przysługuje on podatnikom, jeśli kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikają z zapłaconych faktur (i innych dokumentów dających prawo do odliczenia, np. SAD).

Weryfikacja

Przed wypłatą nadwyżki US bardzo często sprawdza czy podatnikowi należy się zwrot. Kontrola polega na sprawdzeniu, czy kwoty wykazane w deklaracji są zgodne z zapisami w ewidencjach VAT oraz czy zapisy w ewidencjach wprowadzone są na podstawie prawidłowych faktur VAT. Ta dodatkowa weryfikacja przedłuża termin zwrotu, ale jeśli zwrot był zasadny a wypłaty dokonano po ustawowym terminie, to urząd skarbowy wypłaci kwotę powiększoną o odsetki.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI