Blog ifirma.pl

Barter z influencerem a powstanie kosztów podatkowych – wzór umowy barterowej

|
|
7 minut czytania
Barter stanowi umowę o charakterze niepieniężnym, bowiem polega na obustronnej wymianie, np. towaru za usługę. Umowa barterowa zawierana jest zazwyczaj we współpracy z influencerami i co istotne powoduje ona obowiązek wykazania po stronie spółki przychodu podatkowego zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat umowy barterowej i kwestii podatkowych, to przeczytaj niniejszy artykuł.

Umowa barterowa

Barter stanowi umowę o charakterze niepieniężnym, bowiem polega na obustronnej wymianie, np. towaru za usługę. Umowa barterowa nie została uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego, jednakże należy ona to tzw. umów nienazwanych. Co szczególnie ważne, umowa ta wykazuje cechy zbliżone do umowy zamiany, bowiem rodzi skutki zobowiązujące obie strony do przeniesienia własności rzeczy. To co wyróżnia barter na tle innych umów, to to, że w umowie tej nie występują świadczenia o charakterze pieniężnym, albowiem umowa barterowa zakłada wyłącznie rozliczenia niepieniężne (w naturze). Jako, że przedmiotem świadczenia stron umowy zamiany mogą być rzeczy oznaczone nie tylko co do gatunku oraz tożsamości, ale również i rzeczy przyszłe oraz usługi, to przejście własności w zakresie rzeczy może nastąpić albo w chwili zawarcia umowy albo w chwili wydania rzeczy.

Przedmiotem umowy barterowej mogą być zarówno towary jak i usługi – np. przekazanie towaru za wykonaną usługę.

Jako, że próżno jest doszukiwać się pojęcia barteru i umowy barterowej w przepisach Kodeksu cywilnego, to należy odnieść się do orzecznictwa sądowego, w którym wskazuje się, że:

 • umowa barterowa jest umową kompensacyjną, w ramach której każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia oznaczonych rzeczy w zamian za świadczenie innych określonych rzeczy przez drugą stronę. Taka umowa realizuje bezpośrednią wymianę dóbr i usług, eliminując przepływ pieniądza pomiędzy stronami i jest uznawana za odmianę umowy zamiany;
 • podobne zasady dotyczą umowy buy – back, która w praktyce dealerskiej, w zakresie obrotu samochodami, polega na zamianie starszej floty pojazdów na nowszą. W każdym wypadku wskazane umowy mają charakter wzajemny, konsensualny, odpłatny i co oczywiste, ich zawarcie wymaga złożenia odpowiednich oświadczeń woli przez obie strony;
 • Z samego faktu pozostawania stron w stosunkach gospodarczych nie można jeszcze wnioskować o istnieniu między nimi zwyczaju milczącego przyjmowania ofert [tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydział Cywilny z dnia 10 maja 2019 r., sygn. akt I AGa 15/19].

Jeśli zastanawiasz się jak rozliczyć faktury na podstawie umowy barterowej, które chcesz kompensować, to przeczytaj ten artykuł.

Głównymi elementami umowy barterowej są:

 • oznaczenie stron;
 • data i miejsce zawarcia umowy;
 • opis przedmiotu barteru – opis towaru albo usług stron, a przede wszystkim ilość, jakość oraz wartość towarów podlegających zamianie,
 • prawa i obowiązki stron, przykładowo powinny być opisane zasady postępowania w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy;
 • termin wykonania zobowiązania;
 • załączniki;
 • podpisy.

Umowa barteru nie wymaga zachowania szczególnej formy prawnej, co oznacza, że może zostać zawarta w następujący sposób, tj.:

 • w formie pisemnej;
 • w formie ustnej;
 • poprzez czynności konkludentne.

Jednakże dla celów dowodowych warto taką umowę zawrzeć na piśmie.

Wzór umowy barteru

Darmowy wzór umowy barteru możesz pobrać tutaj.

Kwestie podatkowe a umowa barteru

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Tym samym, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy CIT,
 • został właściwie udokumentowany.

Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

WAŻNE

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Wobec powyższego do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien zatem kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że poniesienie wydatku ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik);
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów;
 • został właściwie udokumentowany;
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

Koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów – tym samym podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu.

Niewątpliwie zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Co ważniejszej określony cel musi być urzeczywistniony w momencie ponoszenia kosztu, a koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało.

Tym samym wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Jeżeli zatem spółka zajmuje się sprzedażą danego produktu i chce dokonać reklamy posiadanych towarów podejmując współpracę z influencerem, to należy pamiętać, że wydatki poniesione przez spółkę na nabycie konkretnego towaru stanowią koszty uzyskania przychodów influencera jako kontrahenta. Albowiem spełnione są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, a wydatki te nie mieszczą się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 16 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Influencer w zamian za otrzymany produkt zobowiązuje się do świadczenia ekwiwalentnego w postaci usługi reklamowej przykładowo w social mediach.

Powyższe znajduje potwierdzenie przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN.

Umowa barterowa z influencerem – podsumowanie

Niewątpliwie barter, to jeden z najchętniej wybieranych rodzajów współpracy z influencerami, który polega na spełnieniu świadczenia wzajemnego, np. usługa za usługę, czy też towar za usługę. Warto zapamiętać, że podmiot, który ma do wypromowania dany towar lub usługę zleca influencerowi reklamę jego produktów, z kolei rolą influencera jest wykonanie usługi marketingowej dla zlecającego. Wówczas obie strony zobowiązane są do wystawienia sobie faktur, o ile są podatnikami VAT. Uzyskane świadczenia będą przychodem po dwóch stronach – u influencera tym przychodem będzie produkt lub usługa (otrzymana w zamian za reklamę), a u zlecającego reklama.

Więcej na ten temat rozliczeń z influencerami przeczytaj tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie