Blog ifirma.pl

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27

|
|
9 minut czytania
Dowiedz się jakie są zasady składania krajowych informacji podsumowujących VAT-27. Podmiotami zobowiązanymi do składania krajowych informacji podsumowujących są dostawcy lub podmioty świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Regulacje określające zasady składania krajowych informacji podsumowujących VAT-27 zawiera art. 101a ustawy o VAT.

Podmioty zobowiązane do składania krajowych informacji podsumowujących oraz transakcje w nich wykazywane

Zgodnie z art. 101a ustawy o VAT podmiotami zobowiązanymi do składania krajowych informacji podsumowujących są dostawcy lub podmioty świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca. Chodzi tu o sprzedaż o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy o VAT a więc:
 • sprzedaż towarów wymienionych w załączniku 11 ustawy o VAT (np. wyroby ze stali, srebra, złota, miedzi, telefony, konsole),
 • świadczenie usług budowanych wymienionych w załączniku 14 ustawy o VAT.
W obu przypadkach warunkiem wykazania transakcji w informacji podsumowującej jest to aby podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT z tytułu transakcji był nabywca.
Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych:
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8
 • przedmiotem transakcji są towary wymienione w załączniku 11 ustawy o VAT,
 • dla towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika 11 – łączna wartość transakcji w ramach jednolitej gospodarczo transakcji bez kwoty podatku przekracza 20 tys. zł.
 • przedmiotem transakcji są usługi wymienione w załączniku 14 ustawy o VAT,
 • dla usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika 14 – są one świadczone przez usługodawcę jako podwykonawcę.
Sprzedawcą jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona podmiotowo z VAT.
Nabywcą jest czynny podatnik podatku VAT.
Dostawa nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.
 
Ważne
Informację podsumowującą (VAT-27) składają jedynie sprzedawcy lub podmioty świadczący usługi. Nabywca towarów lub usług w procedurze odwrotnego obciążenia nie składa VAT-27.

Krajowe informacje podsumowujące – terminy i tryb składania

Okres, którego dotyczy krajowa informacja podsumowująca
Od lipca 2015 do grudnia 2016 Od stycznia 2017
Okresy Miesięczny (VAT-27) lub kwartalny (VAT-27K) Miesięczny (VAT-27)
Termin złożenia 25-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu/kwartalne, za który składana jest informacja (VAT-27/VAT-27K) 25-ty dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest informacja (VAT-27)
Sposób złożenia Papierowo lub elektronicznie Elektronicznie
 
Ważne
Zerowych informacji podsumowujących nie składamy. Zgodnie z informacją w tabeli, informację VAT-27 począwszy od okresów z roku 2017 składamy tylko elektronicznie. Tak samo jest w przypadku korekty informacji za te okresy. Natomiast korekty za okresy wcześniejsze można złożyć w formie papierowej.

Sankcje za złożenie krajowej informacji podsumowującej w formie papierowej

Zgodnie z art. 80a § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy za złożenie deklaracji po terminie lub jej złożenie w wersji papierowej (pomimo wymaganej formy elektronicznej) podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wysokość kary nałożonej przed sądem może wynosić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości wynagrodzenia minimalnego (w roku 2017 będzie to odpowiednio od 200 zł do 40 tys. zł). Wysokość kary nałożonej mandatem karnym może wynieść obecnie maksymalnie 4 tys. zł.

Zakres danych o transakcji wykazywanych w krajowej informacji podsumowującej (VAT-27)

W krajowej informacji podsumowującej (VAT-27) podawane są następujące dane dotyczące dokonanych transakcji:
 • dane identyfikujące nabywcę towarów i usług – nazwa lub imię i nazwisko nabywcy oraz jego NIP,
 • łączna wartość dostaw oraz świadczonych usług w odniesieniu do poszczególnych nabywców.
Informacja podsumowująca nie zawiera danych o nazwie świadczonej usługi czy sprzedawanego towaru. Transakcje wykazywane na informacji VAT-27 wykazywane są w podziale na dostawy towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 oraz świadczenie usług, dla których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT.
Przykład 1
Czynny podatnik VAT w miesiącu marcu 2017 r. miał dwie sprzedaże z odwrotnym obciążeniem, a mianowicie:
 • sprzedał na rzecz czynnego podatnika podatku VAT arkusze żeberkowe ze stali niestopowej o wartości 10 tys. zł,
 • otrzymał zaliczkę na usługę tynkarską, którą będzie świadczył jako podwykonawca na rzecz czynnego podatnika podatku VAT o wartości 15 tys. zł.
Wskazane wartości są jednocześnie wartościami netto i brutto, gdyż na fakturach nie ma naliczonego podatku VAT.

Wypełniona przez podatnika informacja podsumowująca VAT-27 (część C i D) będzie wyglądać następująco:

VAT-27 część C i D O momencie ujęcia transakcji w krajowej informacji podsumowującej decyduje data powstania obowiązku podatkowego. W przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku 11 ustawy o VAT obowiązują zasady ogólne – obowiązek podatkowy powstaje w dacie dostawy. W przypadku usług budowlanych świadczonych na rzecz podatnika, obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, a w przypadku kiedy faktura nie została wystawiona w terminie, powstaje z chwilą upływu terminu do jej wystawiania. Ujęciu w ewidencji sprzedaży VAT a tym samym wykazaniu w krajowej informacji podsumowującej podlegają też zaliczki dotyczące wspomnianych wcześniej transakcji. Ujmowane są one w okresie powstania obowiązku podatkowego czyli w okresie otrzymania zaliczki przez sprzedawcę. Ma to miejsce zarówno w przypadku dostaw towarów, o których mowa w załączniku 11 ustawy o VAT jak i usług budowlanych wymienionych w załączniku 14. Odmienne zasady wykazywania zaliczek dotyczą transakcji dokonywanych na przełomie 2016 i 2017 r. czyli w okresie przejściowym. W sytuacji kiedy w 2016 r. nabywca usługi wpłacił zaliczkę dotyczącą np. usługi budowlanej, która będzie wykonywana w 2017 r., to taka zaliczka zostanie wykazana w informacji podsumowującej w miesiącu wykonania usługi. Rozliczenie takiej transakcji ilustruje poniższy przykład.
Przykład 2
Założenia:
 • firma A i B – czynni podatnicy podatku VAT, rozliczający się miesięcznie z VAT,
 • przedmiot sprzedaży: usługa tynkarska (wymieniona w załączniku 14 ustawy o VAT),
 • Firma B świadczy usługę na rzecz firmy A, z kolei firma A odsprzedaję usługę firmie C (oznacza to, iż firma B świadczy usługę jako podwykonawca),
 • usługa opodatkowana jest stawką 23%,
 • strony ustaliły, że przed wykonaniem usługi zostanie wpłacona zaliczka, oraz iż kwota zmniejszenia wynikająca z korekty nie będzie zwracana.
 
Wartość usługi: 50 000 zł
Wartość I etapu prac 25 000 zł
Wartość II etapu prac 25 000 zł
Data wpłaty zaliczki 15.12.2016 r.
Kwota zaliczki 10 tys. zł (netto: 8 130,08 zł, VAT: 1 869,92 zł)
Kwota zaliczki przypadająca na poszczególne etapy: I etap prac: 5 000 zł (netto: 4 065,04 zł, VAT: 934,96 zł) II etap prac:5 000 zł (netto: 4 065,04 zł, VAT: 934,96 zł)
Data wystawienia faktury zaliczkowej 20.12.2016 r.
Termin realizacji I etapu 15.01.2017 r.
Termin realizacji I etapu 20.02.2017 r.
Data wystawienia faktury końcowej dotyczącej I etapu 01.02.2017 r.
Wartości faktury końcowej nierozliczonej zaliczką 20 000 zł brutto
  Wskazane powyżej wartości prac ustalone zostały w kwotach brutto, gdyż strony w momencie podpisywania umowy wiedziały, iż w związku ze zmianą przepisów podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia transakcji w podatku VAT będzie nabywca. Firma B po otrzymaniu zaliczki wystawiła fakturę zaliczkową w wartościach wskazanych w tabeli. Firma A odliczyła VAT z zaliczki w grudniu. Po wykonaniu I etapu prac firma B skorygowała wcześniej wystawioną fakturę zaliczkową (w części przypadającej na wykonaną usługę, a korektę przekazała nabywcy.
Ujęcie poszczególnych wartości w ewidencjach sprzedawcy wyglądać będzie następująco:
 
Ewidencja Grudzień 2016 Styczeń 2017 Luty 2017
KPiR
25 000 zł (I etap) 25 000 zł (II etap)
Ewidencja sprzedaży VAT Faktura zaliczkowa: netto: 8 130,08 zł VAT: 1869,92 zł, brutto: 10 000 zł Faktura korygująca do zaliczki w zakresie I etapu:
 • zmniejszenie wcześniejszego rozliczenia: netto:- 4 065,04 zł; VAT: –  934,96 zł i brutto: – 5 000 zł
 • zwiększenie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem: 5 000 zł
Faktura końcowa do zaliczki w zakresie I etapu prac: 20 000 zł
VAT-7 Zaliczka w poz. 19 i 20 Korekta zaliczki w poz. 19 i 20 oraz sprzedaż z odwrotnym obciążeniem w polu 31 Sprzedaż w polu 31
VAT-27
5 000 zł w części D 20 000 zł w części D
  Powyższa tabela przedstawia jedynie rozliczenie I etapu prac w zakresie podatku VAT oraz całości usługi w zakresie przychodu. Ujęcie faktury korygującej wystawionej w styczniu, zgodnie z przepisami przejściowymi nie wymagało korygowania zapisów miesiąca grudnia. Korekta została ujęta na bieżąco – w okresie wykonania usługi (I etap prac – styczeń). Faktura końcowa dotycząca I etapu została wystawiona w lutym, i w tym okresie została wykazana w ewidencji VAT i na deklaracjach VAT oraz VAT-27 w tym miesiącu. Przychód powstał w dacie wykonania usługi – styczeń.

Ujęcie poszczególnych wartości w ewidencjach sprzedawcy wyglądać będzie następująco:

 
Ewidencja Grudzień 2016 Styczeń 2017 Luty 2017
KPiR
25 000 zł
Ewidencja zakupów VAT faktura zaliczkowa netto: 8 130,08 zł VAT: 1 869,92 zł, brutto: 10 000 zł Korekta otrzymanej faktury zaliczkowej:
 • zmniejszenie wcześniejszego odliczenia: netto: – 4 065,04 zł; VAT: –  934,96 zł i brutto: – 5 000 zł
 • VAT naliczony od zakupu w ramach odwrotnego obciążenia: netto: 5 000 zł, VAT 1 150 zł, brutto: 6 150 zł
Faktura końcowa do zaliczki w zakresie I etapu prac – podatek VAT naliczony w ramach zakupu usługi z odwrotnym obciążeniem: 20 000 zł netto, VAT 4 600 zł, brutto: 24 600 zł
Ewidencja sprzedaż VAT
Korekta otrzymanej faktury zaliczkowej – VAT należny od zakupu w ramach odwrotnego obciążenia: netto: 5 000 zł, VAT 1 150 zł, brutto: 6 150 zł Faktura końcowa do zaliczki w zakresie I etapu prac – podatek VAT należny w ramach zakupu usługi z odwrotnym obciążeniem: 20 000 zł netto, VAT 4 600 zł, brutto: 24 600 zł
VAT-7 Zaliczka w poz. 44 i 45 Zmniejszenie odliczenia VAT na zasadach ogólnych – poz. 44 i 45. Rozliczenie zakupu z odwrotnym obciążeniem: poz. 44 i 45 (podatek VAT naliczony) i poz. 34 i 35 (podatek VAT należny) Rozliczenie zakupu z odwrotnym obciążeniem: poz. 44 i 45 (podatek VAT naliczony) i poz. 34 i 35 (podatek VAT należny)
  Zgodnie z powyższą tabelą firma A ujęła fakturę korygującą zaliczkę (wartość przypadającą na I etap prac) w styczniu. W tym okresie zmniejszyła odliczony VAT i wykazała nabycie w ramach odwrotnego obciążenia. Rozliczenie faktury końcowej do I etapu miało miejsce w styczniu, czyli w okresie wystawienia faktury. W sposób analogiczny ujęte zostaną zapisy w związku z realizacją drugiego etapu usługi.

Korygowanie krajowej informacji podsumowującej

Zasady korygowania deklaracji VAT-27 są analogiczne jak w przypadku deklaracji VAT-7/VAT-7K. Korektę deklaracji składamy na tym samym formularzu, zaznaczając w polu nr 8 jako cel złożenia – korektę. Korekta informacji powinna zawierać wszystkie prawidłowo wykazane poprzednio dane oraz dane korygowane. Jeżeli korekta dotyczy kolumny „b” (nazwa lub nazwisko i imię nabywcy), „c” (NIP nabywcy) lub „d” (łączna wartość transakcji) przy danej transakcji należy zaznaczyć „TAK” w kolumnie „a” (nastąpiła zmiana danych).
Przykład 3
Czynny podatnik VAT w miesiącu marcu 2017 r. miał dwie sprzedaże z odwrotnym obciążeniem, a mianowicie:
 • sprzedał na rzecz czynnego podatnika podatku VAT (Firma ABC) arkusze żeberkowe ze stali niestopowej o wartości 10 tys. zł,
 • otrzymał zaliczkę na usługę tynkarską, którą będzie świadczył jako podwykonawca na rzecz czynnego podatnika podatku VAT o wartości 15 tys. zł.
Na początku kwietnia sprzedawca zauważył, iż nabywca usługi tynkarskiej wpłacił faktycznie wyższą kwotę zaliczki a mianowicie 17 tys. zł. W związku z tym wystawił fakturę korygującą. Korekta została ujęta w ewidencji sprzedaż VAT oraz deklaracji VAT i informacji podsumowującej w okresie otrzymania zaliczki (marzec). W związku z tym sprzedawca sporządził korektę informacji VAT-27.

Wypełniony formularz w części C i D wyglądał następująco:

Uwaga
W artykule przykłady liczbowe opierały się na wersji 2 informacji podsumowującej VAT-27 oraz wersji 17 deklaracji VAT-7.
Dowiedz się co zmieniło się w wystawianiu faktur za usługi budowlane w 2017 roku.
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Autor ifirma.pl

Ifirma

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie