Jak odwołać się od decyzji ZUS?

Każdy ma prawo odwołać się od decyzji ZUS, niezależnie od tego, czy powodem niezadowolenia jest fakt nieprzyznania świadczenia, czy też jego wysokość. Należy jednak pamiętać, że możliwe jest wnioskowanie jedynie o zmianę decyzji (w części lub całości), a nie o jej uchylenie. W jaki sposób można tego dokonać?

Odwołanie od decyzji ZUS – termin

Na odwołanie od decyzji ZUS mamy miesiąc od dnia jej doręczenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ZUS nie wyda żadnej decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie – wówczas odwołanie możemy wnieść w dowolnym terminie.
Ważne!
Wniesienie odwołania od decyzji ZUS nie podlega opłatom sądowym.

Odwołanie od decyzji ZUS – co musi zawierać?

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych musi zawierać dane standardowe dla pisma procesowego (zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego), tzn.:
  • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się (lub pełnomocnika)
  • zaskarżoną decyzję (z datą i numerem nadanym przez ZUS)
  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane
  • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu
  • określenie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów
  • podpis ubezpieczonego (lub pełnomocnika).

Odwołanie od decyzji ZUS – gdzie je złożyć?

Odwołanie od decyzji ZUS należy sporządzić w wersji pisemnej i wysłać je pocztą lub złożyć osobiście w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Dalej jest ono przekazywane przez Zakład do sądu (w zależności od rodzaju sprawy – rejonowego lub okręgowego), właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego. Istnieje też możliwość złożenia odwołania ustnego do protokołu sporządzonego przez przedstawiciela placówki ZUS lub też wniesienia go od razu do protokołu we właściwym sądzie (chyba że odwołanie dotyczy decyzji lekarza orzecznika – wówczas należy zgłosić się do komisji lekarskiej ZUS).

Odwołanie od decyzji ZUS – dalsze kroki

Od momentu złożenia odwołania ZUS ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy – może on dokonać zmiany lub uchylenia wydanej decyzji. W sytuacji, gdy nowa decyzja jest satysfakcjonująca dla odwołującego, wówczas ZUS wydaje ją, uchylając jednocześnie poprzednią. A co, gdy odwołanie nie zostanie uwzględnione? Wówczas sprawa musi zostać przekazana do sądu w terminie 30 dni od otrzymania przez ZUS odwołania. Postępowanie takie kończy się wydaniem wyroku, w którym sąd ma prawo albo oddalić odwołanie, albo uwzględnić je i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub części. Jeżeli wyrok nie jest zadowalający, w dalszej kolejności przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji, a później kasacja.
Zastanawiasz się, jak odwołać się od decyzji US – kliknij po pakiet praktycznych wskazówek!
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI