Wiadomości księgowe

To dział, w którym znajdziesz informacje na temat zmieniających się przepisów. Nasi eksperci komentują i wyjaśniają zawiłości prawa.

Posts

 • Formularz Z-3b – instrukcja wypełniania w serwisie ifirma.pl

  Zaświadczenie wraz ze zwolnieniem należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. Jeżeli zwolnienie zostanie wystawione w formie elektronicznej, to do ZUS składamy sam druk ZUS Z-3b.

  Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b składamy za:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • duchownych.

  Generowanie formularza Z-3b w ifirma.pl

  Możliwość wygenerowania formularza znajduje się obecnie w serwisie ifirma.pl w zakładce Deklaracje > Zaświadczenia ZUS.


  Zaświadczene ZUS Z-3b w ifirma.pl


  Po wybraniu opcji "ZUS Z-3b" zostanie otwarty formularz, w którym należy uzupełnić potrzebne informacje. W pierwszej kolejności wybieramy "Płatnika" oraz "Ubezpieczonego".

  Płatnikiem będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą, natomiast ubezpieczonym:

  • przedsiębiorca składający zaświadczenie za siebie,
  • osoba współpracująca.

  Tworzenie deklaracji ZUS Z-3b


  Dane identyfikacyjne oraz adresowe płatnika oraz ubezpieczonego zostaną pobrane automatycznie z danych wprowadzonych wcześniej przy konfiguracji konta.

  W kolejnej części formularza należy wskazać świadczenie, o które występuje ubezpieczony. Dostępne są: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne. Wystarczy wybrać właściwą opcję z listy, a serwis wyświetli dodatkowe pola do podania zakresu dat okresu zwolnienia lekarskiego.  W sytuacji, gdy staramy się o wypłatę zasiłku chorobowego oraz opiekuńczego należy dodatkowo podać serię i numer zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.  W kolejnym kroku należy określić, czy ubezpieczony został objęty ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym – służą do tego opcje "tak" lub "nie".


  Uwaga! Podczas sporządzania zaświadczenia w serwisie ifirma.pl należy zweryfikować poprawność z obecnym zgłoszeniem w ZUS. Ewentualne nieścisłości mogą znacząco wpłynąć na przyznanie prawa do świadczenia, o które stara się ubezpieczony.


  W sytuacji, gdy niezdolność do pracy powstała z powodu choroby zawodowej, wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do lub z pracy – zaznaczamy opcję "Tak". Pojawią się dodatkowe pola do wskazania powodu niezdolności do pracy, dokumentu potwierdzającego zdarzenie oraz jego numer i datę.


  Wypełnianie formularza ZUS Z-3b w ifirma.pl


  Wypłata zasiłku może zostać dokonana przelewem bankowym na wskazany przez ubezpieczonego numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym. W przypadku, gdy ubezpieczonym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą (użytkownik) numer rachunku bankowego można wybrać z listy już wprowadzonych rachunków do serwisu.

  Po wystawieniu zaświadczenia ZUS Z-3b należy je wydrukować z serwisu ifirma.pl, a następnie podpisać i uzupełnić datę wypełnienia. Gotowe zaświadczenie należy dostarczyć do ZUS osobiście lub pocztą.


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Zmiany w przepisach podatkowych 2017 - infografika
  zmiany w podatkach 2017

  Zmiany podatkowe 2017

  Linki do poszczególnych artykułów:

  Zmian na pewno będzie więcej. Czytaj regularnie nasz blog oraz poradnik przedsiębiorcy.

 • Terminarz 2018 10 stycznia 2018 r.

  termin płatności składek ZUS za grudzień 2017 – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników nie później niż do 10 stycznia 2018 r.,

  15 stycznia 2018 r.

  termin płatności składek ZUS za grudzień 2017 – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki,

  22 stycznia 2018 r.

  zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1,

  22 stycznia 2018 r.

  termin płatności zaliczki za grudzień 2017/IV kwartał 2017,

  22 stycznia 2018 r.

  pisemne zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej jako przychód z działalności (obowiązuje od 2015 roku),

  25 stycznia 2018 r.

  ostateczny termin złożenia deklaracji VAT za grudzień lub IV kwartał 2017,

  31 stycznia 2018 r.

  termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2017 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),

  31 stycznia 2018 r.

  termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),

  31 stycznia 2018 r.

  termin złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zatrudniający maksymalnie 5 pracowników),

  31 stycznia 2018 r.

  termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),

  20 lutego 2018 r.

  pisemne zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1,

  28 lutego 2018 r.

  termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), oraz doręczenia PIT-11 pracownikowi,

  30 kwietnia 2018 r.

  termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2017 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2016 (KPiR)

  I. Remanent na koniec roku – zasady ogólne

  Co to jest remanent?

  Spis z natury, zwany także remanentem, to dokument, którego obowiązek sporządzenia spoczywa na podatnikach prowadzących KPiR. Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy.

  Kto powinien sporządzić spis z natury?

  Spis z natury powinni sporządzić wszyscy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w tym także podatnicy prowadzący wyłącznie działalność usługową.

  Kiedy należy sporządzić spis z natury?

  Konieczność sporządzenia spisu z natury dla podatników przypada na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

  Dodatkowo od kwietnia 2016 r. obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. Zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

  W praktyce oznacza to dla podatników kontynuujących działalność mniej formalności, ponieważ za rok 2016 mają obowiązek sporządzenia tylko remanentu końcowego na dzień 31 grudnia, który jednocześnie jest remanentem wpisywanym na dzień 1 stycznia 2017 r. Nie ma potrzeby sporządzania dwóch osobnych egzemplarzy.

  Przedsiębiorcy którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą również zobowiązani są do dokonania spisu z natury na dzień 31 grudnia.

  Jakiego rodzaju informacje powinny znaleźć się w spisie z natury kończącym 2016 i rozpoczynającym rok podatkowy 2017?

  Spis z natury musi zawierać co najmniej następujące dane:

  • imię i nazwisko właściciela (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegający inwentaryzacji,
  • jednostkę miary,
  • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”.

  Spis z natury powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela przedsiębiorstwa. W skład komisji sporządzającej remanent wchodzą przynajmniej dwie osoby.

  W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej drugą osobą uczestniczącą przy spisie z natury może być małżonek lub inny członek rodziny.

  Jakiego rodzaju składniki majątku należy ująć w spisie z natury?

  Podatnik jest zobowiązany sporządzić i wpisać do księgi spis z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

  W remanencie na dzień 31 grudnia ujmujemy zatem te składniki majątku, których zakup został zaksięgowany do kolumny 10 – „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” w trakcie roku podatkowego, ale składniki te nie zostały sprzedane na dzień 31 grudnia.

  Poniżej przykład remanentu na dzień 31 grudnia 2016 r.


  koniec roku - KPiR
  Spis z natury


  UWAGA Obecnie nie ma już konieczności zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów o wartość nieopłaconych wydatków na zakup towarów handlowych i materiałów ujętych w remanencie na koniec roku. Powyższe wynika z uchylania przepisów w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) odnośnie korygowania wydatków nieopłaconych w terminie.

  W takim remanencie nie ujmujemy wartości wyposażenia i środków trwałych (ich koszt był księgowany w kolumnie „Pozostałe wydatki”). Podatnik jest zobowiązany wycenić pozycje remanentu według następujących wartości:

  • materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia, albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,
  • półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia,
  • odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

  Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.

  Wyceny remanentu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia jego sporządzenia, jeżeli remanent sporządzono na dzień 31 grudnia 2016 r., wycena powinna być dokonana najpóźniej do 14 stycznia 2017 r. Kontrola remanentowa z US nie musi być pisemnie zapowiedziana, oznacza to, że w styczniu do każdej firmy handlowej, usługowej czy produkcyjnej mogą przyjść pracownicy US i, po okazaniu legitymacji, zażądać pokazania remanentu. Spis z natury należy sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku. Zgodnie z przepisami nie możemy rozpocząć sprzedaży w nowym roku, jeśli nie spisaliśmy stanu towarów na dzień zakończenia poprzedniego roku.

  Wartość remanentu na dzień 31 grudnia 2016 r. jest jednocześnie wartością remanentu na początek roku – na dzień 1 stycznia 2017 r.

  Spisu z natury nie zanosimy do urzędu skarbowego, a jedynie dołączamy do innych dokumentów księgowych i przechowujemy przez 5 lat.

  W jaki sposób księgować spis z natury?

  Spis z natury musi być wpisany do księgi. Możliwe jest wpisanie remanentu na dzień 31 grudnia jako wielu pozycji lub jednej – pod warunkiem, że sporządzono odrębny dokument zawierający szczegółowe zestawienie (sytuacja najczęściej praktykowana przez podatników).

  Obecnie spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia jest jednocześnie spisem z natury na początek kolejnego roku podatkowego. Nie ma obowiązku sporządzania osobnego arkusza na dzień 1 stycznia, co wynika bezpośrednio z rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR.

  Rozporządzenie nie wskazuje do której kolumny KPiR należy wpisywać wartość remanentu. W serwisie ifirma.pl spis z natury nie wpływa na podsumowanie wartości kolumn, strony, miesiąca czy roku, pomimo wykazania jego wartości w kolumnie 13. „Pozostałe wydatki”.

  Wartość remanentu początkowego i końcowego dla danego roku ma bezpośredni wpływ na roczne zeznanie podatkowe poprzez różnice remanentowe, ponieważ odpowiednio powiększa i pomniejsza poniesione w trakcie roku koszty uzyskania przychodu.

  W serwisie, remanent na dzień 31 grudnia wprowadzamy przez zakładkę Majątek > Remanenty> Dodaj remanent.

  Natomiast remanent na dzień 1 stycznia jest automatycznie dodawany do styczniowej KPiR, jednak o wartości zerowej. Należy w zakładce Majątek> Remanenty kliknąć na skrót datę 01-01-2017, a następnie na dole strony – „edytuj” i wprowadzić sumę.

  W jaki sposób spis z natury wpływa na koszty podatkowe i rozliczenie roczne?

  Podatnik prowadzący KPiR porównuje wartości dwóch remanentów: na początek i na koniec danego roku podatkowego.

  Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.

  Jeżeli wartość spisu z natury na koniec roku jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tę różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

  II. Zamknięcie KPiR na koniec roku

  Oprócz sporządzenia remanentu, po zakończeniu roku podatkowego i zakończeniu wszystkich zapisów księgowych, należy zamknąć również KPIR. Zamknięcie polega na podsumowaniu zapisów księgi z uwzględnieniem remanentów początkowego i końcowego danego roku. Następnie, na tej podstawie wyliczamy dochód, który jest przenoszony do zeznania rocznego.

  Podsumowanie księgi powinno być osobną stroną księgi podatkowej. Po wydrukowaniu KPIR należy dołączyć podsumowanie do wydruku, a następnie ją zbroszurować. Obowiązek zbroszurowania księgi oraz ponumerowania kolejnych kart wynika z § 9 rozporządzenia, chociaż w 2016 r. uchylono zapis mówiący o konieczności wydrukowania KPiR po zakończeniu miesiąca (§ 31. ust. 2).

  Zestawienie z uwzględnieniem remanentów jest dostępne w serwisie ifirma.pl w zakładce Ewidencje, na dole strony przycisk „wygeneruj zestawienie”. W okresie należy podać od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 oraz zaznaczyć opcję „uwzględniaj wartość remanentów”, wpisać wartości i kliknąć na przycisk „wygeneruj”.

  Zestawienie należy wydrukować i przechowywać wraz z pozostałymi dokumentami księgowymi.

  III. Roczne informacje składane do urzędów oraz zeznania roczne

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Do 31 stycznia 2017 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2016 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2017 r.,
  • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2016), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2016 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

  Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2016 r.

  Składki ZUS – terminy zapłaty

  Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki za grudzień 2016 do 15 stycznia 2017 r.

  Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników opłacają składki ZUS nie później, niż do 10 stycznia 2017 r.

  Urząd skarbowy

  Przedsiębiorcy prowadzący KPIR powinni rozliczyć się z dochodów lub straty z działalności do 2 maja 2017.

  Data złożenia zeznania nie musi pokrywać się z datą zapłacenia podatku, jednak obie czynności nie mogą zostać dokonanie później, niż 2 maja 2017 r.

  Inne obowiązki i prawa

  Do 20 stycznia 2017 r. należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień lub IV kwartał, chyba że wcześniej zostanie złożona deklaracja roczna. Czynni płatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za grudzień 2016 nie później, niż do 25. stycznia, podobnie jak podatnicy składający VAT-7K za IV kwartał.

  Do 20 stycznia 2017 podatnicy planujący zmienić metodę opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie) powinni zawiadomić swój urząd skarbowy poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1. Jeżeli nie złożą zawiadomienia, urząd przyjmie, że podatnik w kolejnym roku będzie rozliczał się z dochodów z działalności na dotychczasowych zasadach.

  Do 20 lutego 2017 podatnicy planujący zmienić tryb rozliczania się z podatku dochodowego (z miesięcznych na kwartalnie lub z kwartalnych na miesięczne) powinni zawiadomić swój urząd skarbowy o zmianie trybu również za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1. W przeciwnym przypadku urząd skarbowy przyjmie, że podatnik będzie kontynuował rozliczenie na dotychczasowych zasadach.

  Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

  Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11.

  PIT-4R za 2016 r. składamy do urzędu skarbowego , do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2017 r.. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie raku, deklaracje PIT 4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r.

  PIT-8AR za 2016 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2017 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

  UWAGA – Zmiana terminów składania PIT-11 W 2017 r. PIT-11 w formie papierowej mogą składać wyłącznie firmy zatrudniające w 2016 r. nie więcej niż 5 pracowników. Deklaracje PIT-11 w formie papierowej trzeba złożyć do końca stycznia 2017 r. do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik.

  Pozostałe firmy muszą złożyć PIT-11 w formie elektronicznej do 28 lutego 2017 r. Aby wysłać PIT-11 elektronicznie z serwisu ifirma.pl, konieczne jest wcześniejsze złożenie przez właściciela firmy w US upoważnień UPL-1, które pozwalają na podpisywanie e-deklaracji pracownikom serwisu ifirma.pl.

  Oprócz przekazania PIT-11 do US drugi egzemplarz należy dostarczyć pracownikowi. Można to zrobić osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Termin przekazania PIT-11 pracownikowi nie uległ zmianie – niezależnie od formy przekazania jest to ostatni dzień lutego. Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2016 (ryczałt)

  Spis z natury

  Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) mają obowiązek sporządzić spis z natury w określonych okolicznościach:

  • na dzień zaprowadzenia ewidencji,
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki,
  • na dzień likwidacji działalności,
  • w trakcie roku, jeżeli podatnik zobowiązany będzie do zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na na zasady ogólne (KPiR).

  Obowiązek sporządzania spisu z natury przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 20 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Spis z natury można zapisać w ewidencji na dwa sposoby:

  • według poszczególnych rodzajów jego składników,
  • jedną sumą – jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.

  Wartości wynikającej ze spisu z natury nie należy sumować z przychodami wynikającymi z ewidencji. Mając na uwadze, że wartość sporządzonego spisu nie ma wpływu na wysokość przychodu, nie należy jego wartości wykazywać w składanym po zakończeniu roku zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  Pomimo tego, że remanent nie ma wpływu na wysokość zobowiązania u podatnika opłacającego podatek w formie ryczałtu, okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku jego sporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

  Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków,
  • jednostkę miary,
  • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzulę „spis zakończono na pozycji…”,
  • podpis osób sporządzających spis,
  • podpis właściciela zakładu (wspólników).

  Wycena towarów i innych składników majątku ujęta w remanencie:

  Wycenę towarów i innych składników majątku należy przeprowadzić najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Przepis art. 20 ust. 3 uzpd dopuszczają w tym celu stosowanie dwóch rodzajów cen:

  • cen zakupu, czyli cen jakie nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszonych o podatek od towarów i usług, podlegających odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie – powiększonych o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe,
  • cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, czyli cen stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia.

  W praktyce towary wyceniamy według cen zakupu, jeżeli cena rynkowa z dnia sporządzenia spisu z natury jest niższa od cen zakupu wyceny dokonujemy według cen rynkowych. Ceny rynkowe stosujemy również, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

  Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2016

  Kwotę podatku za grudzień 2016 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do 31 stycznia 2017 r. na podstawie zeznania rocznego PIT-28.

  Rozliczenie roczne

  31 stycznia 2017 r. upływa termin składania deklaracji rocznej PIT-28.

  Pracownicy

  Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR i PIT-11.

  PIT-4R za 2016 r. składamy do urzędu skarbowego , do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2017 r.. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie. W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r.

  PIT-8AR za 2016 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2017 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

  Uwaga!

  W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT 11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2016 r.

  W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r.

  PIT-11 za 2016 r. składamy w jednym z dwóch terminów. PIT-11 w formie papierowej mogą składać wyłącznie firmy zatrudniające w 2016 r nie więcej niż 5 pracowników. Deklaracje PIT w formie papierowej trzeba złożyć do końca stycznia 2017 r. do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik. Przedsiębiorcy składający PIT-11 elektronicznie składają PIT-11 do końca lutego.

  Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego.

  Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

  Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelny podpis.

  Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Do 31 stycznia 2017 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informacje ZUS IWA. Informację ZUS IWA za 2016 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2017 r.,
  • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2016), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2016 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

  Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za 2016 r.

  Składki ZUS – terminy zapłaty

  Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki do 15 stycznia 2017 r. Przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników z pełnymi składkami ZUS, opłacają składki ZUS nie później, niż do 10 stycznia 2017 r.


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Remanent na koniec roku 2017

  Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

  W remanencie na koniec roku nie ujmujemy środków trwałych i wyposażenia. W firmie, która nie ma na stanie towarów handlowych – a tak się często zdarza w branżach związanych z usługami – wartość remanentu wynosi 0 zł i też powinna być wpisana do księgi.

  Co wykazujemy w remanencie?

  • Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie przerobionym; towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,
  • Materiały podstawowe to materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone (np. opakowania – puszki, butelki) oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. transportery, palety), jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi, Materiały pomocnicze to materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
  • Wyroby gotowe to wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,
  • Produkcja niezakończona to produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem,
  • Braki to nieodpowiadające wymaganiom technicznym wyroby własnej produkcji, całkowicie wykończone bądź też doprowadzone do określonej fazy produkcji; brakami są również towary handlowe, które na skutek uszkodzenia lub zniszczenia w czasie transportu bądź magazynowania utraciły częściowo swą pierwotną wartość,
  • Odpady to materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.
  UWAGA!

  Obecnie nie ma już konieczności zmniejszania kosztów uzyskania przychodów lub zwiększania przychodów o wartość nieopłaconych wydatków na zakup towarów handlowych i materiałów ujętych w remanencie na koniec roku. Powyższe wynika z uchylania przepisów w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) odnośnie korygowania wydatków nieopłaconych w terminie.

  Jakie dane powinny znaleźć się w remanencie?

  Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
  • datę sporządzenia spisu,
  • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
  • szczegółowe określenie towaru i innych składników,
  • jednostkę miary,
  • ilość stwierdzoną w czasie spisu,
  • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
  • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
  • łączną wartość spisu z natury,
  • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
  • podpisy osób sporządzających spis,
  • podpis właściciela zakładu (wspólników).

  Spis z natury należy sporządzić w sposób staranny i trwały. Powinien on zawierać klauzulę o ilości pozycji, a także podpisy osób uczestniczących w spisie.

  Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie - wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

  Remanenty szczególne

  Niektóre rodzaje działalności są traktowane szczególnie, w przypadku:

  • księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i
  • nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne,
  • działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe,
  • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw – spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki,
  • działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

  Jak wycenić remanent?

  Po sporządzeniu remanentu należy go wycenić.

  Towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze wycenia się według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu (np. ze względu na uszkodzenie towaru).

  Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się na podstawie kosztów ich wytworzenia.

  Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

  Niesprzedane wartości dewizowe wycenia się na podstawie cen zakupu z dnia sporządzenia spisu (cena ta nie może być wyższa niż średni kurs ogłaszany przez NBP w dniu 30 grudnia).

  Wartość rzeczy zastawionych wycenia się według ich wartości rynkowej.

  Produkcję niezakończoną (w działalności usługowej i budowlanej) wycenia się według kosztów wytworzenia, jednak wartość ta nie może być niższa od kosztów materiałów bezpośrednio zużytych do produkcji.

  Produkcję zwierzęcą wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, uwzględniając gatunek, grupę i wagę zwierząt.

  Cena zakupu to cena, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżona o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku – wartość odpowiadająca cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

  Koszt wytworzenia to wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z przerobem materiałów, wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

  UWAGA!

  Od stycznia 2016 nie obowiązuje korekta kosztów uzyskania przychodu, zwiększenie przychodów w przypadku nieopłaconych wydatków poniesionych na zakup towarów lub materiałów ujętych w remanencie.

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w latach 2013-2015, należało pomniejszyć wartości spisu z natury o kwotę, o którą zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodu lub zwiększono przychody z tytułu nieopłaconych dokumentów zakupu dotyczących towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, które zostały zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu objętych tym spisem.

  Obecnie w remanencie na koniec roku 2017 nie ma obowiązku dokonywania korekty, ponieważ od 1 stycznia 2016 roku uchylono przepisy podatku dochodowego nakazujące wyksięgowanie kosztów (lub powiększenie przychodów) w związku z nieopłaceniem wydatku w przewidywanym w przepisach terminie. Jednocześnie uchylony został § 26a oraz § 29 ust. 4a–4c rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wskazujący sposób dokonania korekty w KPiR oraz w remanentach.

  Czynny płatnik VAT wycenia zakupione na fakturę VAT materiały i towary, od których przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT, według cen netto. W pozostałych przypadkach podatnik wycenia pozycje spisu z natury według wartości brutto.

  Garść przydatnych uwag

  Pobierz formularz spisu z natury.

  Wartość remanentu na koniec roku odejmuje się od kosztów, czyli ma on wpływ na dochód za cały rok 2017. Nie warto robić dużych zakupów towarów pod koniec roku. Problemem w działalności handlowej jest wypośrodkowanie między rozszerzeniem i wzbogaceniem asortymentu przed świętami i sylwestrem a koniecznością sporządzenia remanentu, w którym znajdą się niesprzedane towary. Skutkiem będzie nie tylko zamrożenie gotówki, ale także konieczność zapłacenia podatku.

  W ciągu roku warto na bieżąco prowadzić ewidencję strat (towarów przeterminowanych, zepsutych, zniszczonych), ponieważ pomoże nam wyjaśnić różnicę między marżą z remanentu a marżą rzeczywistą. Urząd skarbowy ma prawo zażądać podania dodatkowych danych na remanencie, np. oprócz podania cen netto zakupu, również podania cen netto sprzedaży. Podzielenie sumy netto sprzedaży przez sumę netto zakupu, da nam marżę wynikającą z remanentu (dwie cyfry po przecinku to marża). Podzielenie sumy netto sprzedaży towarów (z kol. 7 KPIR) przez sumę zakupu towarów handlowych (z kol. 10 KPIR, po uwzględnieniu różnicy remanentowej) da nam marżę rzeczywistą (i tu również dwie cyfry po przecinku, to marża). Jeżeli okaże się, że marża z remanentu jest większa, niż ta wynikająca z zapisów w KPIR, pracownicy US mogą uznać, że zaniżyliśmy przychody. I w takim właśnie przypadku pomocne jest prowadzenie ewidencji strat. Towary zniszczone, zepsute, przeterminowane zaksięgowane, jako zakup towarów handlowych, a niesprzedane, pozwolą nam wyjaśnić różnicę między marżą rzeczywistą a wyliczoną z remanentu.

  Spisu z natury na koniec grudnia nie zanosimy do urzędu skarbowego, a jedynie dołączamy do innych dokumentów księgowych i przechowujemy przez 5 lat.

  Wyceny remanentu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia jego sporządzenia, jeżeli remanent sporządzono na dzień 31 grudnia 2017 r., wycena powinna być dokonana najpóźniej do 14 stycznia 2018 r. Kontrola remanentowa nie musi być pisemnie zapowiedziana, oznacza to, że w styczniu do każdej firmy handlowej, usługowej czy produkcyjnej mogą przyjść pracownicy US i (po okazaniu legitymacji) zażądać pokazania remanentu. Sporządzić spis z natury trzeba przed otworzeniem sklepu w nowym roku. Zgodnie z przepisami nie możemy rozpocząć sprzedaży w nowym roku, jeśli nie spisaliśmy stanu towarów.

  Wartość remanentu na dzień 31 grudnia 2017 jest jednocześnie wartością remanentu na dzień 1 stycznia 2018 r.

  Wpływ remanentu na zeznanie roczne

  Wartość remanentu początkowego i końcowego dla danego roku ma bezpośredni wpływ na roczne zeznanie podatkowe, ponieważ odpowiednio powiększa i pomniejsza poniesione w trakcie roku koszty uzyskania przychodu. Uzyskane wyniki wyliczenia należy wykazać na formularzu PIT-B będącym załącznikiem do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L.


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Kasy fiskalne – paragon trafi prosto do skarbówki

  Czemu służą planowane zmiany?

  Jak zawsze – w przypadku ingerencji rządu w proces zawierania transakcji między przedsiębiorcami a klientem – tak i w tym przypadku nastroje są dwojakie. Z jednej strony ma być to ukłon w kierunku przedsiębiorców – nie będą dłużej musieli zbierać i przechowywać dokumentów potwierdzających dokonywane przez nich transakcje. Z drugiej, ci sami przedsiębiorcy mogą czuć się kontrolowani (by nie napisać inwigilowani) przez urzędników państwowych.

  W przypadku przedsiębiorców chodzi głównie o kontrolę nad tzw. szarą strefą, która rozrasta się dzięki obrotowi bezgotówkowemu. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, dzięki planowanym zmianom wpływ z VAT do budżetu państwa może wzrosnąć o 2 - 3 mld zł w skali roku.

  Co oznaczają zmiany?

  Wątpliwości budzi wymóg, któremu będą musiały sprostać wszystkie urządzenia rejestrujące sprzedaż. Sama transakcja przebiegać będzie identycznie – klient płaci i otrzymuje paragon. Problem zaczyna się właśnie w tym miejscu. Kasy fiskalne będą musiały dysponować funkcją, która umożliwi przesył danych o dokonanej transakcji w czasie rzeczywistym. Dane te mają trafić bezpośrednio do centralnego rejestru paragonów.

  Obecnie urządzenia takie nie istnieją. Na rynku są, co prawda, kasy, które można przystosować do przesyłu informacji poprzez ich integrację z terminalem do płatności elektronicznych. Istnieje jednak duży procent firm (głównie w strefie małego handlu), które korzystają z kas dwurolkowych. Tych, niestety, przystosować się nie da. W związku z tym, trzeba je będzie wymienić na nowe. Koszt wymiany kasy na nową szacuje się na ok. 1,5 tys. zł.

  Dane z kas, jak już wspominaliśmy, mają trafiać do nowo utworzonego systemu – centralnego rejestru paragonów. Działający na wzór centralnego rejestru faktur, miałby być narzędziem ułatwiającym przeprowadzanie kontroli skarbowych. Wszelkie odstępstwa od norm, ujawnione przez system, mogłyby stać się powodem do skontrolowania danej firmy.

  Zmiany dla klienta

  Zintegrowanie kas z systemami bankowymi sprawi, że paragon w wersji elektronicznej będzie dostępny również dla klienta. Wymagać to będzie oczywiście jego zgody. Póki co, nie wiadomo jeszcze jak miałaby ona wyglądać. W grę wchodzi zgoda ustna – bezpośrednio podczas transakcji – lub jakaś forma umowy zawarta z bankiem.

  Bez względu na skomplikowanie całej sytuacji, można zauważyć płynące z niej korzyści. W przypadku dochodzenia zwrotu pieniędzy lub wymiany zakupionego towaru, dostęp do elektronicznej wersji paragonu znacznie ułatwi, a może nawet przyspieszy sprawę. Niestety, w stanowisku Ministerstwa Rozwoju jest to najczęściej powtarzający się argument.

  Korzyści płynące z wymiany danych między klientem, nowym systemem paragonowym a bankiem mają zachęcić wszystkie strony do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Im ich więcej, tym lepsze warunki współpracy. Wśród plusów wymienia się m. in.:

  • bezpieczeństwo – obrót bezgotówkowy,
  • prostota w opłacaniu czynności administracyjnych,
  • spadek kosztów obsługi świadczeń dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcje,
  • spadek kosztów prowizji od transakcji,
  • wzrost wpływów z podatków.

  Mówi się również o uniezależnieniu Polski od zagranicznych systemów bankowych. Ma temu służyć wprowadzenie narodowej karty płatniczej. Pomysł równie kontrowersyjny co utopijny. Kontrowersje budzi chęć upaństwowienia procesu dokonywania transakcji między przedsiębiorcą a klientem. Utopijny, ponieważ trudno wyobrazić sobie, że wszystkie z zaangażowanych w zmianę stron chętnie nań przyklasną. Ministerstwo Rozwoju prowadzi jednak rozmowy ze Związkiem Banków Polskich oraz z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.


  Przeczytaj więcej:

  Kasy fiskalne w działalności gospodarczej - poradnik
  Integracja ifirma.pl z urządzeniami fiskalnymi

 • Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

  Zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podatników

  Generalna zasada ustalania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników jest zawarta w art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu, miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

  Od zasady ogólnej ustawodawca przewiduje pewne wyjątki, które dotyczą m.in. świadczenia usług:

  • związanych z nieruchomościami,
  • transportowych,
  • w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług,
  • restauracyjnych i cateringowych,
  • krótkoterminowego wynajmu środków transportu,
  • turystyki.

  W przypadku świadczenia usług, dla których zostały przewidziane szczególne zasady ustalania miejsca ich opodatkowania, podatnik powinien każdorazowo sprawdzić obowiązujące przepisy dla celów właściwego rozliczenia transakcji. Informacje na ten temat zostały uregulowane w kolejnych art. 28c – 28o ustawy o VAT.

  Świadczenie usługi dla kontrahenta z Unii Europejskiej – dodatkowe obowiązki

  Przedsiębiorca decydujący się na świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej ma obowiązek dokonania rejestracji dla celów transakcji wewnątrzunijnych oraz składania informacji podsumowujących VAT-UE. Rejestracji należy dokonać poprzez złożenie lub aktualizację formularza VAT-R (w części C.3. „Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych”) we właściwym ze względu na podatek VAT urzędzie skarbowym.

  Po dokonaniu rejestracji, podatnik otrzymuje status czynnego podatnika VAT-UE oraz prawo do posługiwania się prefiksem kraju przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzunijnych, czyli literami „PL”.

  Moment powstania obowiązku podatkowego

  Przepisy ustawy o VAT nie zawierają odrębnych zapisów określających moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług zgodnie z art. 28b. W takiej sytuacji należy stosować zasady ogólne określone w art. 19a ww. ustawy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

  Przykład 1.

  Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla firmy z Wielkiej Brytanii posiadającej aktywny numer VAT-UE. Zgodnie z ustaleniami usługa została wykonana w dniu 13 maja 2016 r., co zostało potwierdzone odpowiednim protokołem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi powstał w dacie wykonania usługi.

  Jeżeli przed wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, itp.), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. W związku z powyższym podatnik powinien każdorazowo określać, jakie zdarzenie miało miejsce w pierwszej kolejności, ponieważ obowiązek podatkowy powstanie przed wykonaniem usługi, jeżeli wcześniej otrzyma zapłatę całej należności.

  Przykład 2.

  Polska firma Alfa podpisała umowę z firmą z Niemiec, na wykonanie strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na połowę wartości zamówienia w dniu 13 maja 2016 r. Usługa została wykonana 11 czerwca 2016 r., a niemiecki kontrahent ma 14 dni od daty wykonania usługi na zapłatę pozostałej kwoty należności.

  W takiej sytuacji u polskiej firmy Alfa powstał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki w dniu 13 maja i w tej dacie należy wykazać wartość otrzymanej kwoty w ewidencji sprzedaży VAT. Pozostałą wartość sprzedaży podatnik wykaże dopiero w dacie wykonania usługi, czyli 11 czerwca 2016 r.

  UWAGA!

  Obecnie w serwisie ifirma.pl nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej świadczenie usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zalecamy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania instrukcji postępowania.

  Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

  W przypadku usług, których miejsce świadczenia zostało określone na terytorium innego państwa członkowskiego, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca, to fakturę wystawiamy według krajowych przepisów. Ogólne elementy, jakie powinna zawierać faktura wystawiana zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zostały wymienione w art. 106e ust. 1.

  Co ważne, faktura dotycząca świadczenia usług w trybie art. 28b na rzecz podatników VAT-UE:

  1. może nie zawierać danych dotyczących:
   • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
   • stawki podatku,
   • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  2. powinna zawierać:
   • adnotację „odwrotne obciążenie”,
   • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
   • numer, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod państwa członkowskiego.

  Warto dodatkowo podkreślić istotną kwestię, iż w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, zarówno sprzedawca, jak i nabywca powinni posiadać aktywny status podatnika zarejestrowanego na potrzeby informacji VAT-UE.

  Jeżeli miejscem opodatkowania usług jest terytorium innego kraju, to na fakturze sprzedaży nie powinno wykazywać się w ogóle stawki oraz kwoty podatku VAT. Faktura wówczas wystawiana jest na ogólną kwotę sprzedaży, jaka pobierana jest od nabywcy.

  W przypadku usług wewnątrzwspólnotowych ustawodawca nie przewidział wyjątków w kwestii terminów, w których podatnik ma obowiązek wystawić fakturę. Wobec tego należy posługiwać się zasadą ogólną, gdzie fakturę należy wystawić nie później, niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi.

  Przykład 3.

  Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla podatnika VAT-UE z Holandii. Zgodnie z protokołem usługa została wykonana w dniu 20 maja 2016 r., a zgodnie z ustaleniami płatność za usługę ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku firma Alfa ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do 15 czerwca 2016 r.

  W serwisie ifirma.pl na koncie czynnych podatników VAT fakturę dokumentującą świadczenie usług dla podatników VAT-UE zgodnie z art. 28b można wystawić po wcześniejszym oznaczeniu opcji „Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją jako podatnika VAT na terenie Unii Europejskiej”, która znajduje się po przejściu do zakładki Pulpit > Konfiguracja > Dane firmy.

  Natomiast fakturę wystawiamy poprzez zakładkę Faktury > Lista faktur > pozostałe rodzaje > Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.

  Świadczenie usługi

  Świadczenie usługi

  Dodając do serwisu nowego kontrahenta unijnego należy wprowadzić dane samodzielnie, a następnie dokonać weryfikacji aktywności posiadanego numeru VAT-UE nabywcy. Po wybraniu prefiksu kraju oraz wprowadzeniu numeru podatkowego nabywcy należy użyć opcji „weryfikuj”. Wówczas serwis ifirma.pl przekieruje użytkownika na stronę systemu VIES pokazując obecny status podatnika z informacją o aktywności numeru VAT.

  Nowy kontrahent

  Nowy kontrahent

  Jedynie po pozytywnej weryfikacji kontrahenta w systemie VIES i uzyskaniu potwierdzenia, że jest zarejestrowany na potrzeby VAT-UE możemy skorzystać z formularza faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”. W przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta zalecamy kontakt z konsultantami BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania.

  Podczas wystawiania faktury mamy możliwość wybrania waluty oraz języka obcego, w którym ma zostać wystawiony dokument. Przy wystawieniu faktury w walucie obcej serwis automatycznie pobiera kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży, wystarczy tylko kliknąć w przycisk „pobierz kurs” przy informacjach o płatności.

  Faktura VAT

  Faktura VAT

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w deklaracjach

  W przypadku świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, oprócz deklaracji VAT-7/VAT-7K, podatnik ma obowiązek złożyć również informację podsumowującą VAT-UE. Więcej o terminach składania deklaracji VAT-UE.

  Z uwagi na to, że świadczenie usług jest opodatkowane w kraju nabywcy, w deklaracji VAT-7/VAT-7K sprzedaż wykazujemy w pozycji 11. „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” oraz w pozycji 12. „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

  W serwisie ifirma.pl, po wystawieniu faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”, informację podsumowującą można wygenerować w zakładce Deklaracje> Deklaracje. Wśród dostępnych przycisków do generowania deklaracji pojawi się również „VAT-UE kwartalny” lub „VAT-UE miesięczny”. Wartość usług w podziale na poszczególnych kontrahentów zagranicznych wykazana zostanie w części E. „Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

  Autor: Karolina Piątkowska - ifirma.pl


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

  Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny, w celu zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

  Przedsiębiorcy, dzięki uldze B+R, zyskali możliwość odliczenia od podatku od 110% do 130% wydatków poniesionych na taką działalność, w dwóch etapach:

  1. Na bieżąco, jako koszty uzyskania przychodów (w wysokości 100%),
  2. Na koniec roku, w zeznaniu rocznym, jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania (w wysokości 10%, 20% lub 30%).

  Część wydatków podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku nazywana jest kosztami kwalifikowanymi.

  Ulga na działalność badawczo-rozwojową, która zastępuje dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii, została określona w art. 26e ustawy o podatku od osób fizycznych.

  Prawo do ulgi na działalność badawczo-rozwojową

  Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może w ramach ulgi B+R odliczyć koszty kwalifikowane, jeśli spełnia następujące warunki:

  • działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
  • koszty działalności badawczo-rozwojowej są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej,
  • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
  • działalność w roku, za którym przysługuje odliczenie, nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

  A dodatkowo, jeśli koszty kwalifikowane są ponoszone w ramach badań podstawowych, wymagane jest, by badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

  Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.
  źródło: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki

  Koszty kwalifikowane

  Za koszty kwalifikowane mogą być uznane:

  • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami płatnymi przez płatnika tych składek, pod warunkiem, że pracownicy ci zostali zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
  • Nabywane materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową,
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabywane wyniki badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej (pod warunkiem, że korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem),
  • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej dokonane w danym roku, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

  Wysokość odpisów na koniec roku

  Wysokość odpisywanych kosztów kwalifikowanych zależy od charakteru tych kosztów oraz od tego, kim jest przedsiębiorca:

  • 30% kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń, bez kryterium przedsiębiorcy,
  • 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
  • 10% pozostałych kosztów dla podatników, którym nie przysługuje odliczenie 20% tych kosztów.

  Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli w danym roku wielkość dochodu podatnika jest niższa, niż kwota możliwych odliczeń lub została poniesiona strata, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

  Zasady odliczenia ulgi po nowelizacji od 1 stycznia 2017

  Od 1 stycznia 2017 r. lista kosztów kwalifikowanych została rozszerzona. Dzięki temu mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego poniesione na:

  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego w Polsce lub za granicą, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy w Polsce lub za granicą, od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Polsce, jak i za granicą,
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

  Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

  Od 1 stycznia 2017 r. do 50% została zwiększona przysługującą mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom kwota maksymalnego odliczenia od podstawy opodatkowania wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową.

  Duże firmy (podatnicy niebędący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami) będą mogły odliczyć:

  • 50% wydatków osobowych oraz
  • 30% pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową (art. 26e ust. 7 pkt 2 updof).

  Dodatkowo z trzech do sześciu lat został wydłużony okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

  Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Jednym z wymogów skorzystania z ulgi B+R jest wyszczególnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej. W odpowiedzi na ten wymóg został zmieniony wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów poprzez dodanie nowej kolumny 16. „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa art. 26e ustawy o podatku dochodowym”, w którą należy wpisać wszystkie koszty takiej działalności, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

  Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów wszedł w życie 8. kwietnia 2016 roku, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, jeśli księga została założona przed wejściem w życie nowego wzoru, to możliwe było jej prowadzenie na dotychczasowych zasadach do końca 2016 r.

  Dla wszystkich naszych użytkowników został wprowadzony wydruk księgi przychodów i rozchodów zgodny z nowym wzorem w kwietniu 2016 r.

  Księgowanie kosztów związanych z B+R w ifirma.pl

  Naszym użytkownikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, umożliwiamy właściwe księgowanie ponoszonych na tę działalność kosztów do 16. kolumny księgi przychodów i rozchodów.

  W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Dane firmy i zaznaczyć checkbox "Firma rozlicza koszty na badania i rozwój zgodnie z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym".

  Po zapisaniu ustawień wszystkie koszty księgujemy na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo, jeśli wydatek ma związek z działalnością badawczo rozwojową, to w zakładce Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów należy wejść w szczegóły tej pozycji i użyć akcji dodaj wpis w kolumnie "badania i rozwój".

  W wyświetlonym formularzu wartość wybrana w polu "Wysokość odliczenia" nie ma wpływu na sam wydruk KPiR, ale posłuży do prawidłowego zastosowania ulgi B+R w zeznaniu rocznym utworzonym przy pomocy serwisu pitroczny.pl.


  UWAGA

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

 • Właściwy urząd skarbowy dla VAT – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  Stan do końca 2015 roku

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r., przedsiębiorcy (osoby fizyczne) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, byli zobowiązani do rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym właściwy urząd należało ustalić w odniesieniu do miejsca, w którym firma rzeczywiście działa.

  Wyjątkiem była jedynie sytuacja, kiedy podatnik posiadał kilka miejsc wykonywania działalności opodatkowanej, podlegających pod odmienne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji właściwym urzędem skarbowym dla VAT stawał się ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

  Zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  Zgodnie ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2016 r. właściwym dla podatnika będącego osobą fizyczną urzędem skarbowym będzie urząd ustalony z uwagi na miejsce zamieszkania. Co ważne, zmiana następuje automatycznie z urzędu – oznacza to, że podatnicy nie mają obowiązku złożenia aktualizacyjnych deklaracji VAT-R w zakresie zmiany właściwości urzędu skarbowego.

  W związku z powyższym deklaracje, korekty deklaracji, informacje podsumowujące etc. składane po 1 stycznia 2016 r. powinny zostać złożone do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, zgodnie z nowymi przepisami. Istotna jest w tym przypadku data złożenia dokumentu, a nie okres, którego on dotyczy.

  Przykład

  Deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r., która zostanie złożona 25 stycznia 2016 r., należy złożyć już do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

  Uwaga!

  Złożenie deklaracji, korekty deklaracji lub innego dokumentu do niewłaściwego urzędu skarbowego nie jest czynem karalnym. Urzędu skarbowe przesyłają między sobą dokumentację, zatem taki druk zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego.

Dołącz do nas!

Już teraz dołącz do grona zadowolonych klientów.

Załóż darmowe konto

Po rejestracji można dowolnie zmieniać pakiety, lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.


801 006 008

71 769 55 15

lub porozmawiaj z konsultantem na czacie, albo napisz maila na bok@ifirma.pl

Kontakt

pon.-pt.: 9:00 - 20:00

e-mail: bok@ifirma.pl

BOK ifirma.pl: 801 006 008

BOK ifirma.pl: 71 769 55 15

BR ifirma.pl: 71 769 55 81

profil FB: facebook

profil G+: google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma należy do - SEG

Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej strony naszym partnerom reklamowym. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close