Wiadomości księgowe

To dział, w którym znajdziesz informacje na temat zmieniających się przepisów. Nasi eksperci komentują i wyjaśniają zawiłości prawa.

Posts

 • Kasy fiskalne – paragon trafi prosto do skarbówki

  Czemu służą planowane zmiany?

  Jak zawsze – w przypadku ingerencji rządu w proces zawierania transakcji między przedsiębiorcom a klientem – tak i w tym przypadku nastroje są dwojakie. Z jednej strony ma być to ukłon w kierunku przedsiębiorców – nie będą dłużej musieli zbierać i przechowywać dokumentów potwierdzających dokonywane przez nich transakcje. Z drugiej, ci sami przedsiębiorcy mogą czuć się kontrolowani (by nie napisać inwigilowani) przez urzędników państwowych.

  W przypadku przedsiębiorców chodzi głównie o kontrolę nad tzw. szarą strefą, która rozrasta się dzięki obrotowi bezgotówkowemu. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, dzięki planowanym zmianom wpływ z VAT do budżetu państwa może wzrosnąć o 2 - 3 mld zł w skali roku.

  Co oznaczają zmiany?

  Wątpliwości budzi wymóg, któremu będą musiał sprostać wszystkie urządzenia rejestrujące sprzedaż. Sama transakcja przebiegać będzie identycznie – klient płaci i otrzymuje paragon. Problem zaczyna się właśnie w tym miejscu. Kast fiskalne będą musiały dysponować funkcją, która umożliwi przesył danych o dokonanej transakcji w czasie rzeczywistym. Dane te mają trafić bezpośrednio do centralnego rejestru paragonów.

  Obecnie urządzenia takie nie istnieją. Na ryku są, co prawda, kasy, które można przystosować do przesyłu informacji poprzez ich integrację z terminalem do płatności elektronicznych. Istnieje jednak duży procent firm (głównie w strefie małego handlu), które korzystają z kas dwurolkowych. Tych, niestety, przystosować się nie da. W związku z tym, trzeba je będzie wymienić na nowe. Koszt wymiany kasy na nową szacuje się na ok. 1,5 tys. zł.

  Dane z kas, jak już wspominaliśmy, mają trafiać do nowo utworzonego systemu – centralnego rejestru paragonów. Działający na wzór centralnego rejestru faktur, miałby być narzędziem ułatwiającym przeprowadzanie kontroli skarbowych. Wszelkie odstępstwa od norm, ujawnione przez system, mógłby stać się powodem do skontrolowania danej firmy.

  Zmiany dla klienta

  Zintegrowanie kas z systemami bankowymi sprawi, że paragon w wersji elektronicznej będzie dostępny również dla klienta. Wymagać to będzie oczywiście jego zgody. Póki co, nie wiadomo jeszcze jak miałaby ona wyglądać. W grę wchodzi zgoda ustna – bezpośrednio podczas transakcji – lub jakaś forma umowy zawarta z bankiem.

  Bez względu na skomplikowanie całej sytuacji, można zauważyć płynące z niej korzyści. W przypadku dochodzenia zwrotu pieniędzy lub wymiany zakupionego towaru, dostęp do elektronicznej wersji paragonu znacznie ułatwi, a może nawet przyspieszy sprawę. Niestety, w stanowisku Ministerstwa Rozwoju jest to najczęściej powtarzający się argument.

  Korzyści płynące z wymiany danych między klientem, nowym systemem paragonowym a bankiem ma zachęcić wszystkie strony do dokonywania transakcji bezgotówkowych. Im ich więcej, tym lepsze warunki współpracy. Wśród plusów wymienia się m. in.:

  • bezpieczeństwo – obrót bezgotówkowy,
  • prostota w opłacaniu czynności administracyjnych,
  • spadek kosztów obsługi świadczeń dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcje,
  • spadek kosztów prowizji od transakcji,
  • wzrost wpływów z podatków.

  Mówi się również o uniezależnieniu Polski od zagranicznych systemów bankowych. Ma temu służyć wprowadzenie narodowej karty płatniczej. Pomysł równie kontrowersyjny co utopijny. Kontrowersje budzi chęć upaństwowienia procesu dokonywania transakcji między przedsiębiorcą a klientem. Utopijny, ponieważ trudno wyobrazić sobie, że wszystkie z zaangażowanych w zmianę stron chętnie nań przyklasną. Ministerstwo Rozwoju prowadzi jednak rozmowy ze Związkiem Banków Polskich oraz z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.


  Przeczytaj więcej:

  Kasy fiskalne w działalności gospodarczej - poradnik
  Integracja ifirma.pl z urządzeniami fiskalnymi

 • Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b

  Zasady określania miejsca opodatkowania usług na rzecz podatników

  Generalna zasada ustalania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników jest zawarta w art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z treścią przepisu, miejscem świadczenia usług na rzecz podatników jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

  Od zasady ogólnej ustawodawca przewiduje pewne wyjątki, które dotyczą m.in. świadczenia usług:

  • związanych z nieruchomościami,
  • transportowych,
  • w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług,
  • restauracyjnych i cateringowych,
  • krótkoterminowego wynajmu środków transportu,
  • turystyki.

  W przypadku świadczenia usług, dla których zostały przewidziane szczególne zasady ustalania miejsca ich opodatkowania, podatnik powinien każdorazowo sprawdzić obowiązujące przepisy dla celów właściwego rozliczenia transakcji. Informacje na ten temat zostały uregulowane w kolejnych art. 28c – 28o ustawy o VAT.

  Świadczenie usługi dla kontrahenta z Unii Europejskiej – dodatkowe obowiązki

  Przedsiębiorca decydujący się na świadczenie usług na rzecz kontrahentów z innych krajów Unii Europejskiej ma obowiązek dokonania rejestracji dla celów transakcji wewnątrzunijnych oraz składania informacji podsumowujących VAT-UE. Rejestracji należy dokonać poprzez złożenie lub aktualizację formularza VAT-R (w części C.3. „Informacje dotyczące wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych”) we właściwym ze względu na podatek VAT urzędzie skarbowym.

  Po dokonaniu rejestracji, podatnik otrzymuje status czynnego podatnika VAT-UE oraz prawo do posługiwania się prefiksem kraju przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzunijnych, czyli literami „PL”.

  Moment powstania obowiązku podatkowego

  Przepisy ustawy o VAT nie zawierają odrębnych zapisów określających moment powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług zgodnie z art. 28b. W takiej sytuacji należy stosować zasady ogólne określone w art. 19a ww. ustawy, zgodnie z którymi obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi.

  Przykład 1.

  Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla firmy z Wielkiej Brytanii posiadającej aktywny numer VAT-UE. Zgodnie z ustaleniami usługa została wykonana w dniu 13 maja 2016 r., co zostało potwierdzone odpowiednim protokołem. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi powstał w dacie wykonania usługi.

  Jeżeli przed wykonaniem usługi sprzedawca otrzyma całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, itp.), wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania. W związku z powyższym podatnik powinien każdorazowo określać, jakie zdarzenie miało miejsce w pierwszej kolejności, ponieważ obowiązek podatkowy powstanie przed wykonaniem usługi, jeżeli wcześniej otrzyma zapłatę całej należności.

  Przykład 2.

  Polska firma Alfa podpisała umowę z firmą z Niemiec, na wykonanie strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami niemiecka firma wpłaciła zaliczkę na połowę wartości zamówienia w dniu 13 maja 2016 r. Usługa została wykonana 11 czerwca 2016 r., a niemiecki kontrahent ma 14 dni od daty wykonania usługi na zapłatę pozostałej kwoty należności.

  W takiej sytuacji u polskiej firmy Alfa powstał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki w dniu 13 maja i w tej dacie należy wykazać wartość otrzymanej kwoty w ewidencji sprzedaży VAT. Pozostałą wartość sprzedaży podatnik wykaże dopiero w dacie wykonania usługi, czyli 11 czerwca 2016 r.

  UWAGA!

  Obecnie w serwisie ifirma.pl nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej dokumentującej świadczenie usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, zalecamy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania instrukcji postępowania.

  Faktura dokumentująca wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

  W przypadku usług, których miejsce świadczenia zostało określone na terytorium innego państwa członkowskiego, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca, to fakturę wystawiamy według krajowych przepisów. Ogólne elementy, jakie powinna zawierać faktura wystawiana zgodnie z przepisami ustawy o VAT, zostały wymienione w art. 106e ust. 1.

  Co ważne, faktura dotycząca świadczenia usług w trybie art. 28b na rzecz podatników VAT-UE:

  1. może nie zawierać danych dotyczących:
   • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
   • stawki podatku,
   • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
   • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  2. powinna zawierać:
   • adnotację „odwrotne obciążenie”,
   • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
   • numer, za pomocą którego nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod państwa członkowskiego.

  Warto dodatkowo podkreślić istotną kwestię, iż w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, zarówno sprzedawca, jak i nabywca powinni posiadać aktywny status podatnika zarejestrowanego na potrzeby informacji VAT-UE.

  Jeżeli miejscem opodatkowania usług jest terytorium innego kraju, to na fakturze sprzedaży nie powinno wykazywać się w ogóle stawki oraz kwoty podatku VAT. Faktura wówczas wystawiana jest na ogólną kwotę sprzedaży, jaka pobierana jest od nabywcy.

  W przypadku usług wewnątrzwspólnotowych ustawodawca nie przewidział wyjątków w kwestii terminów, w których podatnik ma obowiązek wystawić fakturę. Wobec tego należy posługiwać się zasadą ogólną, gdzie fakturę należy wystawić nie później, niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wykonanie usługi.

  Przykład 3.

  Polska firma Alfa wykonała projekt strony internetowej dla podatnika VAT-UE z Holandii. Zgodnie z protokołem usługa została wykonana w dniu 20 maja 2016 r., a zgodnie z ustaleniami płatność za usługę ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W takim przypadku firma Alfa ma obowiązek wystawić fakturę najpóźniej do 15 czerwca 2016 r.

  W serwisie ifirma.pl na koncie czynnych podatników VAT fakturę dokumentującą świadczenie usług dla podatników VAT-UE zgodnie z art. 28b można wystawić po wcześniejszym oznaczeniu opcji „Firma złożyła w Urzędzie Skarbowym VAT-R rejestrujący ją jako podatnika VAT na terenie Unii Europejskiej”, która znajduje się po przejściu do zakładki Pulpit > Konfiguracja > Dane firmy.

  Natomiast fakturę wystawiamy poprzez zakładkę Faktury > Lista faktur > pozostałe rodzaje > Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.

  Świadczenie usługi

  Świadczenie usługi

  Dodając do serwisu nowego kontrahenta unijnego należy wprowadzić dane samodzielnie, a następnie dokonać weryfikacji aktywności posiadanego numeru VAT-UE nabywcy. Po wybraniu prefiksu kraju oraz wprowadzeniu numeru podatkowego nabywcy należy użyć opcji „weryfikuj”. Wówczas serwis ifirma.pl przekieruje użytkownika na stronę systemu VIES pokazując obecny status podatnika z informacją o aktywności numeru VAT.

  Nowy kontrahent

  Nowy kontrahent

  Jedynie po pozytywnej weryfikacji kontrahenta w systemie VIES i uzyskaniu potwierdzenia, że jest zarejestrowany na potrzeby VAT-UE możemy skorzystać z formularza faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”. W przypadku negatywnej weryfikacji kontrahenta zalecamy kontakt z konsultantami BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania dalszych instrukcji postępowania.

  Podczas wystawiania faktury mamy możliwość wybrania waluty oraz języka obcego, w którym ma zostać wystawiony dokument. Przy wystawieniu faktury w walucie obcej serwis automatycznie pobiera kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień sprzedaży, wystarczy tylko kliknąć w przycisk „pobierz kurs” przy informacjach o płatności.

  Faktura VAT

  Faktura VAT

  Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług w deklaracjach

  W przypadku świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, oprócz deklaracji VAT-7/VAT-7K, podatnik ma obowiązek złożyć również informację podsumowującą VAT-UE. Więcej o terminach składania deklaracji VAT-UE.

  Z uwagi na to, że świadczenie usług jest opodatkowane w kraju nabywcy, w deklaracji VAT-7/VAT-7K sprzedaż wykazujemy w pozycji 11. „Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju” oraz w pozycji 12. „w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

  W serwisie ifirma.pl, po wystawieniu faktury „Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b”, informację podsumowującą można wygenerować w zakładce Deklaracje> Deklaracje. Wśród dostępnych przycisków do generowania deklaracji pojawi się również „VAT-UE kwartalny” lub „VAT-UE miesięczny”. Wartość usług w podziale na poszczególnych kontrahentów zagranicznych wykazana zostanie w części E. „Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług”.

  Autor: Karolina Piątkowska - ifirma.pl

 • Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)

  Działalność badawczo-rozwojowa jest działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

  Przedsiębiorcy, dzięki uldze B+R, zyskali możliwość odliczenia od podatku od 110% do 130% wydatków poniesionych na taką działalność, w dwóch etapach:

  1. Na bieżąco jako koszty uzyskania przychodów (w wysokości 100%),
  2. Na koniec roku, w zeznaniu rocznym, jako ulga obniżająca podstawę opodatkowania (w wysokości 10%, 20% lub 30%).

  Część wydatków podlegająca odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku nazywana jest kosztami kwalifikowanymi.

  Ulga na działalność badawczo-rozwojową, która zastępuje dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii, została określona w art. 26e ustawy o podatku od osób fizycznych.

  Prawo do ulgi

  Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może w ramach ulgi B+R odliczyć koszty kwalifikowane, jeśli spełnia następujące warunki:

  • działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym,
  • koszty działalności badawczo-rozwojowej są wyodrębniane w ewidencji rachunkowej,
  • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji),
  • działalność w roku, za którym przysługuje odliczenie, nie była prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

  A dodatkowo, jeśli koszty kwalifikowane są ponoszone w ramach badań podstawowych, wymagane jest, by badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

  Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

  źródło: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki

  Koszty kwalifikowane

  Za koszty kwalifikowane mogą być uznane:

  • Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze składkami płatnymi przez płatnika tych składek, pod warunkiem, że pracownicy ci zostali zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.
  • Nabywane materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową.
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabywane wyniki badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej w działalności badawczo-rozwojowej (pod warunkiem, że korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem).
  • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej dokonane w danym roku, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

  Wysokość odpisów na koniec roku

  Wysokość odpisywanych kosztów kwalifikowanych zależy od charakteru tych kosztów oraz od tego, kim jest przedsiębiorca:

  • 30% kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz składek od tych wynagrodzeń, bez kryterium przedsiębiorcy,
  • 20% pozostałych kosztów dla mikroprzedsiębiorców oraz małych lub średnich przedsiębiorców,
  • 10% pozostałych kosztów dla podatników, którym nie przysługuje odliczenie 20% tych kosztów.

  Odliczenia można dokonać w zeznaniu za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli w danym roku wielkość dochodu podatnika jest niższa niż kwota możliwych odliczeń lub została poniesiona strata, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

  Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  Jednym z wymogów skorzystania z ulgi B+R jest wyszczególnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji rachunkowej. W odpowiedzi na ten wymóg został zmieniony wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów poprzez dodanie nowej kolumny 16. „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa art. 26e ustawy o podatku dochodowym”, w którą należy wpisać wszystkie koszty takiej działalności, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania.

  Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów wszedł w życie 8. kwietnia 2016 roku, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi, jeśli księga została założona przed wejściem w życie nowego wzoru, to możliwe jest jej prowadzenie na dotychczasowych zasadach.

  Dla wszystkich naszych użytkowników wprowadziliśmy wydruk księgi przychodów i rozchodów zgodny z nowym wzorem już za kwiecień 2016 r.

  Księgowanie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ifirma.pl

  Naszym użytkownikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, umożliwiamy właściwe księgowanie ponoszonych na tę działalność kosztów do 16. kolumny księgi przychodów i rozchodów.

  W pierwszej kolejności należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja → Dane firmy i zaznaczyć checkbox "Firma rozlicza koszty na badania i rozwój zgodnie z art. 26e Ustawy o podatku dochodowym".

  Po zapisaniu ustawień wszystkie koszty księgujemy na dotychczasowych zasadach. Dodatkowo, jeśli wydatek ma związek z działalnością badawczo rozwojową, to w zakładce Ewidencje → Księga przychodów i rozchodów należy wejść w szczegóły tej pozycji i użyć akcji dodaj wpis w kolumnie "badania i rozwój".

  W wyświetlonym formularzu wartość wybrana w polu "Wysokość odliczenia" nie ma wpływu na sam wydruk KPiR, ale posłuży do prawidłowego zastosowania ulgi B+R w zeznaniu rocznym utworzonym przy pomocy serwisu pitroczny.pl.

 • Właściwy urząd skarbowy dla VAT – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  Stan do końca 2015 roku

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2015 r., przedsiębiorcy (osoby fizyczne) prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, byli zobowiązani do rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z tym właściwy urząd należało ustalić w odniesieniu do miejsca, w którym firma rzeczywiście działa.

  Wyjątkiem była jedynie sytuacja, kiedy podatnik posiadał kilka miejsc wykonywania działalności opodatkowanej, podlegających pod odmienne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji właściwym urzędem skarbowym dla VAT stawał się ten ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

  Zmiany od 1 stycznia 2016 r.

  Zgodnie ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2016 r. właściwym dla podatnika będącego osobą fizyczną urzędem skarbowym będzie urząd ustalony z uwagi na miejsce zamieszkania. Co ważne, zmiana następuje automatycznie z urzędu – oznacza to, że podatnicy nie mają obowiązku złożenia aktualizacyjnych deklaracji VAT-R w zakresie zmiany właściwości urzędu skarbowego.

  W związku z powyższym deklaracje, korekty deklaracji, informacje podsumowujące etc. składane po 1 stycznia 2016 r. powinny zostać złożone do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania, zgodnie z nowymi przepisami. Istotna jest w tym przypadku data złożenia dokumentu, a nie okres, którego on dotyczy.

  Przykład

  Deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r., która zostanie złożona 25 stycznia 2016 r., należy złożyć już do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

  Uwaga!

  Złożenie deklaracji, korekty deklaracji lub innego dokumentu do niewłaściwego urzędu skarbowego nie jest czynem karalnym. Urzędu skarbowe przesyłają między sobą dokumentację, zatem taki druk zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego.

 • Ile kosztuje składka ZUS za pracownika?

  Mamy składki ZUS po stronie pracownika, które są odliczane z kwoty brutto wynagrodzenia, czyli pomniejszają kwotę brutto, i składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy. Te składki płatne po stronie pracodawcy naliczamy od kwoty brutto i są one dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy. Składki procentowo przedstawiają się następująco.

  Składki ZUS pracownika:

  • emerytalna 9,76%
  • rentowa 1,5%
  • chorobowa 2,45%
  • zdrowotna 9%

  Składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy:

  • emerytalna 9,76%
  • rentowa 6,5%
  • wypadkowa 1,80% (składka wypadkowa 1,80% obowiązuje od 1 kwietnia 2015, przed tym terminem wynosiła 1,93%, taka stopa procentowa obowiazuje do 9 ubezpieczonych, w pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana idywidualnie przez ZUS)
  • FP 2,45%
  • FGŚP 0,10%

  Ponieważ właściciel firmy ponosi dodatkowy koszt z tytułu opłacenia składek ZUS za pracownika płatnych po stronie pracodawcy, całkowitym kosztem dla przedsiębiorcy jest kwota brutto z umowy plus kwota składek ZUS płatnych po stronie pracodawcy.

  Przykład:

  Jan Kowalski zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w kwocie 2000 zł. Wyliczenie takiego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

  Kwota brutto: 2000 zł

  Składki ZUS pracownika:

  • emerytalna 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł
  • rentowa 2000 zł x 1,5% = 30 zł
  • chorobowa 2000 zł x 2,45% = 49 zł

  Łącznie składki społeczne: 195,20 zł + 30 zł +49 zł = 274,20 zł

  Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej: 2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne 1725,80 zł x 9% = 155,32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu 1725,80 zł x 7,75% = 133,75 zł

  Koszty uzyskania przychodu - 111,25 zł

  Ulga podatkowa - 46,33zł

  Podstawa do opodatkowania: 2000 zł – 274,20 zł – 111,25 zł = 1614,55 zł po zaokrągleniu daje nam to podstawę do opodatkowania 1615 zł

  zaliczka na podatek 18% - 244,37 zł , bo 1615 zł x 18% = 290,70 zł – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 244,37 zł

  zaliczka do US: 244,37 zł – 133,75 zł = 110,62 zł po zaokrągleniu 111 zł

  Wynagrodzenie netto: 2000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł = 1459,48 zł

  Wynagrodzenie netto to: kwota brutto – łączna kwota składek społecznych pracownika – składka zdrowotna 9% – zaliczka do US.

  2000 zł – 274,20 zł – 155,32 zł – 111 zł =1459,48 zł

  Składki ZUS po stronie pracodawcy:

  • emerytalna 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł
  • rentowa 2000 zł x 6,5% = 130 zł
  • wypadkowa 2000 zł x 1,80% = 36 zł
  • Łącznie składki społeczne: 195,20 zł + 130 zł +36 zł = 361,20 zł
  • FP 2000zł x 2,45% = 49 zł
  • FGŚP 2000 zł x 0,10% = 2 zł
  • Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki ZUS pracodawcy + FP +FGŚP
  • 2000 zł + 361,20 zł +49 zł + 2 zł = 2412,20 zł

  Przy umowie zlecenie nie będzie składki na FP, jeśli pracodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie pracowników na umowę o pracę. W takim przypadku składki ZUS za pracownika na umowę zlecenie będą niższe o kwotę tych składek. Przy wynagrodzeniu do umowy zlecenie na kwotę brutto 2000 zł, składki za pracownika będą wynosić:

  Składki ZUS po stronie pracodawcy:

  • emerytalna 2000 zł x 9,76% = 195,20 zł
  • rentowa 2000 zł x 6,5% = 130 zł
  • wypadkowa 2000 zł x 1,80% = 36 zł
  • Łącznie składki społeczne: 195,20 zł + 130 zł +36 zł = 361,20 zł
  • FGŚP 0,10% - 2 zł

  Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki społeczne + FGŚP

  2000 zł + 361,20 zł + 2 zł = 2363,20 zł

 • Składki ZUS od umowy-zlecenia

  Do tej pory w przypadku, gdy osoba była zatrudniona tylko na podstawie umowy-zlecenia, to z pierwszej umowy były odprowadzane wszystkie składki, a od każdej kolejnej obowiązkowa była tylko składka zdrowotna. Wartość kwoty na umowie do tej pory nie miała znaczenia.

  Od nowego roku jeśli zatrudniamy pracownika:

  • na podstawie umowy zlecenia na jedną lub więcej umów,
  • który dodatkowo pracuje na umowę zlecenia gdzie indziej,

  to obowiązek opłacania składek powstaje z takiej liczby umów, by kwota brutto tych umów po zsumowaniu osiągnęła przynajmniej minimalne wynagrodzenie, czyli 1850 zł.

  Jeśli zatrudniamy takich pracowników na podstawie umów-zlecenia, to należy sprawdzić czy nie powstał obowiązek opłacania składek. W przypadku kiedy obowiązek powstał, bo pracownik łącznie z wszystkich umów-zlecenia nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia, należy dokonać do 7 stycznia wyrejestrowania takich pracowników z ZUS na druku ZUS ZWUA z datą 1 stycznia 2016 r., a następnie, z tą samą datą, zgłosić ich do wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

  Jeśli w trakcie zatrudnienia zajdą po stronie pracownika zmiany, które będą miały wpływ na to jakie mają być odprowadzane składki, to trzeba będzie to zgłosić do ZUS za pomocą wyrejestrowania i zgłoszenia na odpowiednim formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowtna).

  Zleceniobiorca, przy zatrudnieniu, powinien złożyć zleceniodawcy oświadczenie, czy jest jeszcze gdzieś zatrudniony i czy osiąga minimalne wynagrodzenie. Na podstawie takiego oświadczenia zatrudniający będzie wiedział, do jakich ubezpieczeń zgłosić daną osobę.

  Więcej informacji znajdziesz na naszy blogu.

 • Zryczałtowany podatek dochodowy przy umowach zlecenie/dzieło do 200 zł

  Ważne jest, aby obie te przesłanki były spełnione łącznie. Jeżeli w danym miesiącu jest więcej niż jedna taka umowa, to umowy te nie ulegają sumowaniu.

  Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku przedsiębiorca nie uwzględnia ani składek społecznych, ani kosztów uzyskania przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez możliwości pomniejszenia go. Na obniżenie podatku nie wpływa też składka zdrowotna. Wynagrodzenia do 200 zł brutto nie łączą się z innymi dochodami podatnika w zeznaniu rocznym i nie są uwzględniane w PIT-11.

  Ważne!

  W przypadkach, gdy w zawartej umowie zleceniu czy umowie o dzieło zostanie określona stawka godzinowa albo wynagrodzenie prowizyjne, to umowę taką rozliczamy na zasadach ogólnych. I nawet jeżeli w danym miesiącu wynagrodzenie takie nie przekroczy kwoty 200 zł brutto to mamy prawo do obliczenia podatku na zasadach ogólnych, czyli należy potrącić koszty uzyskania przychodu. W takim przypadku będzie to też uwzględniane w PIT-11.

  Umowa zlecenia/dzieło do 200 zł w serwisie

  Takie umowy możemy wprowadzić i rozliczyć w serwisie ifirma.pl.

  Są dwa sposoby wprowadzenia pracownika:

  1. Wprowadzanie pracownika

  Należy przejść do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników ➡ nowy pracownik ➡ wybieramy jedną z opcji np. "Żadne z powyższych relacji nie zachodzą" ➡ wprowadź dane pracownika ręcznie ➡ uzupełniamy dane takie jak:

  • dane osobowe,
  • adres zameldowania,
  • adres zamieszkania jeżeli jest inny niż zameldowania,
  • rachunek bankowy,
  • urząd skarbowy,
  • w przypadku umowy zlecenia wybieramy kod tytułu ubezpieczenia - 04 11 XX,
  • w przypadku umowy o dzieło zaznaczamy "Nie wykazuj pracownika na deklaracjach ZUS",
  • dane ubezpieczeniowe - wybieramy rodzaj umowy zlecenia/dzieło i w przypadku umowy zlecenia wskazujemy właściwy oddział NFZ, wg adresu zamieszkania,
  • w pozycji "wynagrodzenie chorobowe" Liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego wpisujemy „zero” zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło,
  • po uzupełnieniu tych danych "zapisujemy".

  Wprowadzanie pracownika przez kwestionariusz

  Należy przejść do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników, wybieramy ikonę nowy pracownik. Zaznaczamy odpowiednie pole w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca. Wybieramy opcję ➡ prześlij kwestionariusz osobowy.

  Pojawi się formularz Wysyłanie kwestionariusza i tutaj uzupełniamy dane pracownika i podajemy jeo adres e-mail, na który zostanie wysłany kwestionariusz do uzupełnienia dla pracownika. Wysłanie kwestionariusza nastąpi po wybraniu opcji zatwierdź.

  Pracownik w otrzymanej wiadomości wchodzi na link ➡ kwestionariusz osobowy i go uzupełnia. Po odesłaniu uzupełnionego przez pracownika kwestionariusza zapisze się on automatycznie w danych pracownika. Jednocześnie o tym fakcie zostaniemy poinformowani mailowo.

  Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika przechodzimy do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników klikamy na imię i nazwisko pracownika i u dołu w danych pracownika zatwierdzamy przesłane dane przez przyciśnięcie opcji ➡ zatwierdź.

  Następnie zatrudniający uzupełnia jeszcze takie informacje jak: kod tytułu ubezpieczeń, dane ubezpieczeniowe i liczbę wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego. W pozycji "wynagrodzenie chorobowe" Liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego – wpisujemy „zero” zarówno w przypadku umowy zlecenia jak i umowy o dzieło.

  Po uzupełnieniu tych danych ➡ zapisujemy.

  2. Dodawanie umowy zlecenia/o dzieło

  Dodanie umowy może nastąpić w serwisie w sposób następujący:

  • po wprowadzeniu danych pracownika do serwisu i ich zatwierdzeniu można od razu dodać umowę poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ dodaj umowę, a następnie wybierając z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,
  • lub:

  • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie prawy górny róg ➡ dodaj umowę, wybieramy z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,
  • lub:

  • pracownicy ➡ umowy ➡ wybieramy rodzaj umowy nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło ➡ następnie należy w polu Pracownik wybrać z listy imię i nazwisko pracownika, dla którego umowa ma być wypełniona.

  Po wybraniu odpowiedniego rodzaju umowy należy wypełnić warunki umowy.

  W przypadku umowy zlecenia:

  • w polu Przedmiot umowy należy wpisać, co osoba będzie robić/wykonywać,
  • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodów zostawiamy standardowe (20%), ale koszty przy takiej umowie nie będą uwzględniane,
  • w polu Składki ZUS wybieramy odpowiednie opcje, w zależności czy to jest jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby,
  • w polu Składka wypadkowa zaznaczamy tak, jeśli są opłacane składki społeczne, a gdy jest opłacana tylko składka zdrowotna, to wybieramy opcję nie,
  • w polu Składka na Fundusz zaznaczamy zawsze, gdy mamy innych pracowników na umowę o pracę i ta osoba będzie osiągać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, w przeciwnym razie zaznaczamy nigdy,
  • w polu Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych zaznaczamy nie.

  Następnie uzupełniamy pola:

  • data podpisania,
  • data rozpoczęcia,
  • podajemy w jaki sposób jest rozliczana umowa kwotowo czy ze stawką godzinową,
  • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto,
  • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

  W przypadku umowy o dzieło:

  • w polu Przedmiot umowy wpisujemy, to co ta osoba będzie wykonywać,
  • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodu wybieramy Standardowa - 20%,
  • w polu Sposób rozliczenia umowy wybieramy kwotowo lub godzinowo,
  • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto,
  • po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy.

  3. Wystawianie rachunku w serwisie

  W serwisie rachunek możemy wystawić w następujący sposób:

  • po dodaniu umowy do serwisu i jej zatwierdzeniu można od razu wystawić rachunek poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ wystaw rachunek,
  • lub:

  • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie po lewej stronie zakładka "Umowy i rachunki" ➡ Rachunki – wystaw nowy,
  • lub

  • pracownicy ➡ umowy ➡ w części "Umowy zlecenia"/Umowy o dzieło" ➡ Rachunki - wystaw nowy.

  Następnie należy uzupełnić poszczególne pola formularza nowy rachunek:

  • wskazujemy datę wystawienia rachunku,
  • termin płatności – tutaj istotne jest wpisanie poprawnego terminu płatności, ponieważ od tej daty zależy w jakim miesiącu w zakładce ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia będzie to wynagrodzenie widoczne,
  • sprawdzamy czy jest właściwa kwota brutto,
  • zaznaczamy checkbox opodatkowania ryczałtem w stawce 18%,
  • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

  4. Wprowadzanie daty zapłaty

  Po wystawieniu rachunku należy wpisać datę zapłaty tego wynagrodzenia.
  Uzupełnić datę zapłaty w serwisie można:

  • po wystawieniu rachunku i zatwierdzeniu otwiera się strona z wynagrodzeniem. Po prawej stronie pod wynagrodzeniem wpisujemy datę opłacenia ➡ zapisujemy ➡ Zapisze się Numer DK,
  • lub:

  • zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ data opłacenia - uzupełniamy datę zapłaty tego wynagrodzenia ➡ następnie zatwierdź tę płatność.

  Po zatwierdzeniu płatności utworzy się Dowód księgowy (DK), który będzie widoczny w zakładce ➡ wydatki ➡ lista wydatków ➡ dowody wewnętrzne i księgowe i jednocześnie zostanie ujęty w zakładce ➡ ewidencje ➡ KPiR.

  Na podstawie wygenerowanego rachunku utworzy się automatycznie lista płac widoczna w zakładce ➡ pracownicy ➡ lista płac.

  Generowanie deklaracji Pit-8a i Pit-8AR

  Od umowy zlecenia/o dzieło należy odprowadzić podatek-18 proc. za miesiąc, w którym był naliczony i wpłacić do właściwego Urzędu Skarbowego do 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

  Wyliczyć zaliczkę możemy w zakładce ➡ deklaracje ➡ deklaracje ➡ PIT-8a.

  W deklaracji są sumowane podatki od wszystkich takich wynagrodzeń, które zostały w danym miesiącu wypłacone. Jest to widoczne w miesiącu w którym przypada termin płatności, czyli w miesiącu następnym w zakładce ➡ zobowiązania ➡ podatki i inne ➡ np. wynagrodzenie z umowy o dzieło zostało wypłacone 30 listopada 2015 r., w związku z tym wypłaty podatku należy dokonać do 20 grudnia 2015 r. i w serwisie będzie to widoczne w miesiącu grudniu 2015 r. w zakładce ➡ zobowiązania ➡ podatki i inne.

  Za dany rok należy złożyć deklaracje PIT-8AR

  Deklarację Pit-8AR należy wygenerować i złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania jeżeli zleceniodawca jest osobą fizyczną lub ze względu na miejsce siedziby gdy jest osobą prawną, np. spółka kapitałowa.

  Termin złożenia deklaracji PIT-8AR upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Jedynie w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed tą datą, PIT-8AR należy złożyć do dnia zaprzestania tej działalności.

  Deklarację Pit-8AR można wygenerować w naszym serwisie: ➡ zakładka deklaracje ➡ deklaracje ➡ PIT-8AR.

  Deklarację tę generujemy będąc w miesiącu księgowym grudniu.

  Aby deklaracja została poprawnie wygenerowana to wcześniej musi być wpisana data opłacenia wynagrodzenia - zakładka ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ i muszą być wygenerowane deklaracje PIT-8a za poszczególne miesiące, tzn. za miesiące w których była taka umowa zlecenie czy umowa o dzieło do 200 zł brutto.

  W deklaracji Pit-8AR uzupełniona zostanie część 14 "inne należności niewymienione w wierszach 1-13", gdzie wykazane zostaną zaliczki za poszczególne miesiące.

  Składki ZUS

  W przypadku umowy zlecenia opłacane są składki ZUS społeczne i zdrowotna albo sama składka zdrowotna. Zależy to czy ubezpieczony posiada już inny tytuł do ubezpieczeń czy nie.

  Przykład:

  Osoba zatrudniona w innej firmie, z wynagrodzeniem równym bądź wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r.-1850,00 zł brutto) - opłaca obowiązkowo tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

  Osoba taka powinna złożyć pisemne oświadczenie, że jest zatrudniona w innej firmie i osiąga tam przychód równy co najmniej minimalne wynagrodzenie.

  Od stycznia 2016 r. zostaną wprowadzone zmiany związane z oskładkowaniem niektórych umów zleceń, a mianowicie zostaje wprowadzona zasada oskładkowania umowy zlecenia do pułapu płacy minimalnej, która będzie w wynosiła w 2016 r. - 1.850,00 zł brutto.
  Więcej informacji na temat tych zmian zawartych będzie w naszym artykule na blogu eksperckim.

  W przypadku, gdy do serwisu zostanie wprowadzona data wypłaty wynagrodzenia to automatycznie powstają przelewy do ZUS z tytułu składek za pracownika. Składki wszystkich pracowników, których wynagrodzenia były wypłacone w danym miesiącu (niezależnie od tego jakiego miesiąca przepracowanego dotyczą), są sumowane. Przelewy do ZUS są umieszczone w miesiącu, w którym przypada termin ich płatności. Wprowadzenie daty opłacenia w zakładce: ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ powoduje zaksięgowanie składek powstałymi Dowodami Księgowymi (widocznymi w zakładce "Wydatki" i w KPiR), wg zasad:

  • ubezpieczenie społeczne

   Przelewy do ZUS za pracownika z tytułu ubezpieczenia społecznego składa się z kwot potrąconych z pensji pracownika i z części płaconej przez pracodawcę. Gdy do przelewu wprowadzimy datę opłacenia, to zaksięgowaniu podlega tylko część składki na ubezpieczenie płacona przez pracodawcę, ponieważ część potrącana z pensji brutto pracownika została zaksięgowana jako kwota brutto wypłaty.

  • ubezpieczenie zdrowotne

   Składka została zaksięgowana poprzez przelew "Wynagrodzenie", ponieważ w całości jest opłacana z pensji pracownika.

  • wpłata na FGŚP

   Jest w całości zaksięgowana, ponieważ tę składkę opłaca pracodawca. W przypadku małych kwot do 200 zł brutto nie opłacamy FP.

 • Umowa zlecenie/o dzieło z obcokrajowcem

  Jeśli taka osoba nie przedstawi certyfikatu rezydencji i umowa jest wykonywana na terenie naszego kraju, to w rachunku do takiej umowy stosujemy podatek zryczałtowany 20%.

  W sytuacji, gdy obcokrajowiec przedstawi certyfikat rezydencji, to przy rozliczeniu umowy mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

  "Zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji."

  Oznacza to, że jeżeli płatnik nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej zatrudnianego obcokrajowca, zobowiązany jest pobrać podatek w wysokości 20% od przychodu (art. 29 ust. 1 ustawy).

  "Stosownie do postanowień art. 41 ust. 4 ustawy od przychodów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy płatnikiem są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.“

  W rozliczeniach z cudzoziemcami często pojawia się problem rezydencji podatkowej. Certyfikat rezydencji pozwala na zastosowanie właściwych umów o unikaniu podwójnego podatku.

  Zgodnie z art. 5a ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu siedziby (zamieszkania) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika. Celem takiego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym państwie dana osoba podlega opodatkowaniu.

  Sposób rozliczenia dochodów osiąganych przez cudzoziemców zależy od tego, czy taka osoba ma status polskiego rezydenta, czyli czy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Cudzoziemiec będzie mieć status rezydenta polskiego jeśli jest spełniony, któryś z warunków:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

  W przypadku, gdy cudzoziemiec jest podatnikiem polskiej rezydencji podatkowej oznacza to, że ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli podlega on obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów.

  Jeśli podatnik ma w Polsce status nierezydenta, to podlega on obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W takim przypadku mamy do czynienia z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

  W Polsce zawsze opodatkowaniu podlegają następujące dochody:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Umowa zlecenia/o dzieło z obcokrajowcem w serwisie

  1. Wprowadzenie pracownika

  Zakładka ➡ pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy opcję nowy pracownik.

   a) wprowadzenie danych pracownika ręcznie:

   Zaznaczamy odpowiedni checkbox w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca.

   Dane osobowe

   Jeżeli taka osoba nie ma numeru Pesel, to w polu dokument tożsamości wybieramy np. Paszport i podajemy numer paszportu, następnie w polu Obywatelstwo należy wybrać odpowiednie z listy.

   Adres zameldowania

   W adresie zameldowania podajemy województwo według adresu zamieszkania w Polsce ➡ uzupełniamy dane o adresie zameldowania zagranicznym i zaznaczamy kwadrat ➡ adres zagraniczny.

   Adres zamieszkania

   Zaznaczamy checkbox adres zamieszkania jest taki sam jak adres zameldowania, gdy tak jest faktycznie.

   Jeśli adres zamieszkania jest inny, to w adresie zamieszkania wskazujemy adres, gdzie ta osoba mieszka w Polsce.

   Adres korespondencyjny

   Wybieramy odpowiednią możliwość z listy.

   Przynależność do urzędu skarbowego

   Jeżeli osoba nie jest polskim rezydentem, to w polu Status rezydencji podatkowej nie zaznaczamy checkboxu ➡ Rezydent. Podajemy US właściwy dla cudzoziemców według adresu zamieszkania.

   Kod tytułu ubezpieczeń.
   • umowa zlecenia - wówczas wybieramy kod 04 11 X X.
   • umowa o dzieło - zaznaczamy checkbox "nie wykazuj pracownika na deklaracjach ZUS"
   Dane ubezpieczeniowe

   Uzupełniamy datę powstania obowiązku ubezpieczeń (data rozpoczęcia umowy) ➡ wybieramy rodzaj umowy – zlecenia/o dzieło ➡ wskazujemy właściwy oddział NFZ, według adresu zamieszkania.

   Wynagrodzenie chorobowe

   W polu liczba wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego pozostawiamy 0 ➡ zatwierdzamy dane pracownika.

   b) wprowadzenie pracownika przy użyciu kwestionariusza osobowego:

   Wchodzimy w zakładkę ➡ pracownicy ➡ lista pracowników, wybieramy ikonę ➡ nowy pracownik. Zaznaczamy odpowiednie pole w zależności czy jest to osoba spokrewniona, czy też obca. Wybieramy opcję prześlij kwestionariusz osobowy.

   Pojawi się formularz "wysyłanie kwestionariusza osobowego" i tutaj uzupełniamy dane pracownika i podajemy jego adres e-mail, na który zostanie wysłany kwestionariusz do uzupełnienia dla pracownika. Wysłanie kwestionariusza nastąpi po wybraniu opcji zatwierdź.
   Pracownik w otrzymanej wiadomości wchodzi na link ➡ kwestionariusz osobowy i go uzupełnia. Po odesłaniu uzupełnionego kwestionariusza przez pracownika zapisze się on automatycznie w danych pracownika. Jednocześnie o tym fakcie zostaniemy poinformowani mailowo.

   Po wypełnieniu kwestionariusza przez pracownika przechodzimy do zakładki ➡ pracownicy ➡ lista pracowników klikamy na imię i nazwisko pracownika i u dołu w danych pracownika zatwierdzamy przesłane dane przez przyciśnięcie opcji ➡ zatwierdź.

   Następnie zatrudniający uzupełnia jeszcze takie dane jak: kod tytułu ubezpieczeń, dane ubezpieczeniowe i liczbę wykorzystanych dni wynagrodzenia chorobowego, wprowadzone dane należy zatwierdzić wybierając opcję zapisz.

  2. Dodawanie umowy zlecenia/o dzieło

  Dodanie umowy może nastąpić w serwisie w sposób następujący:

   a) po wprowadzeniu danych pracownika do serwisu i ich zatwierdzeniu można od razu dodać umowę poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji ➡ dodaj umowę, a następnie wybierając z listy >nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,

   b) pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡następnie prawy górny róg ➡ dodaj umowę, a następnie wybieramy z listy ➡ nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło,

   c) pracownicy ➡ umowy ➡ wybieramy rodzaj umowy nowa umowa zlecenia/nowa umowa o dzieło ➡ następnie należy w polu Pracownik wybrać z listy imię i nazwisko pracownika, dla którego umowa ma być wypełniona.

  Po wybraniu odpowiedniego rodzaju umowy należy wypełnić warunki umowy.

  W przypadku umowy zlecenia:

  • w polu Przedmiot umowy należy wpisać, co osoba będzie robić/wykonywać,
  • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodów zostawiamy standardowe (20%), ale koszty przy takiej umowie nie będą uwzględniane,
  • w polu Składki ZUS wybieramy odpowiednie opcje, w zależności czy to jest jedyny tytuł do ubezpieczeń dla tej osoby,
  • w polu Składka wypadkowa zaznaczamy tak, jeśli są opłacane składki społeczne, a gdy jest opłacana tylko składka zdrowotna, to wybieramy opcję nie,
  • w polu Składka na Fundusz zaznaczamy zawsze, gdy mamy innych pracowników na umowę o pracę i ta osoba będzie osiągać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, w przeciwnym razie zaznaczamy nigdy,
  • w polu Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych zaznaczamy nie.

  Następnie uzupełniamy pola:

  • data podpisania
  • data rozpoczęcia
  • podajemy w jaki sposób jest rozliczana umowa kwotowo czy ze stawką godzinową
  • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto
  • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

  W przypadku umowy o dzieło:

  • w polu Przedmiot umowy wpisujemy, to co ta osoba będzie robić/wykonywać
  • w polu Stawka kosztów uzyskania przychodu wybieramy Standardowa - 20%
  • w polu Sposób rozliczenia umowy wybieramy kwotowo lub godzinowo
  • podajemy kwotę wynagrodzenia brutto
  • po wypełnieniu wszystkich pól zatwierdzamy.

  3. Wystawienie rachunku w serwisie

  W serwisie rachunek możemy wystawić w następujący sposób:

  • po dodaniu umowy do serwisu i jej zatwierdzeniu można od razu wystawić rachunek poprzez wybranie w prawym górnym rogu opcji "wystaw rachunek",

  lub:

  • pracownicy ➡ lista pracowników ➡ wybieramy imię i nazwisko pracownika ➡ następnie po lewej stronie zakładka Umowy i rachunki ➡ Rachunki – wystaw nowy

  lub:

  • pracownicy ➡ umowy ➡ w części "Umowy zlecenia"/"Umowy o dzieło" ➡ rachunki - wystaw nowy.

  Następnie należy uzupełnić poszczególne pola formularza nowy rachunek:

  • wskazujemy datę wystawienia rachunku
  • termin płatności – tutaj istotne jest wpisanie poprawnego terminu płatności, ponieważ od tej daty zależy w jakim miesiącu w zakładce ➡ zobowiązania ➡ wynagrodzenia będzie to wynagrodzenie widoczne
  • sprawdzamy czy jest właściwa kwota brutto
  • w polu Wybierz sposób opodatkowania pozostawiamy zaznaczony checkbox opodatkowanie ryczałtem w stawce i wybieramy z listy 20%.
  • po wypełnieniu wszystkich pól poprawnie zatwierdzamy.

  4. Wprowadzenie daty zapłaty

  Po wystawieniu rachunku należy wpisać datę zapłaty tego wynagrodzenia. Uzupełnić datę zapłaty w serwisie należy:

  • po wystawieniu rachunku w serwisie i jego zatwierdzeniu można od razu uzupełnić datę zapłaty tego wynagrodzenia poprzez wpisanie jej w prawym górnym rogu Wynagrodzenie ➡ Data opłacenia ➡ zapisz,

  lub:

  • zobowiązania ➡ wynagrodzenia ➡ Data opłacenia – uzupełniamy datę zapłaty tego wynagrodzenia ➡ następnie zatwierdzamy tę płatność.

  Po zatwierdzeniu płatności zostanie utworzony Dowód Księgowy (DK), który będzie widoczny w zakładce wydatki ➡ lista wydatków w części dowody wewnętrzne i księgowe i jednocześnie zostanie ujęty zakładce ewidencje ➡ KPiR.

  Generowanie deklaracji PIT-8a/PIT-8ar

  Zakładka ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje i w miesiącu zapłaty wynagrodzenia naciskamy ikonę ➡ PIT-8a ➡ zatwierdzamy.

  Taki zryczałtowany podatek należy odprowadzić do 20 dnia następnego miesiąca po wypłaceniu wynagrodzenia, do US właściwego dla płatnika/przedsiębiorcy.

  Ponadto płatnik po zakończeniu danego roku, będąc ustawionym w serwisie w miesiącu księgowym grudniu danego roku, w zakładce ➡ deklaracje ➡ deklaracje ➡ naciska na przycisk PIT-8ar i zatwierdza.

  Deklarację PIT-8AR przedsiębiorca składa do właściwego dla siebie US w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym wykazując kwoty pobranego podatku.

  Do końca lutego płatnik jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji IFT-1R. Takich deklaracji nie zrobi się w naszym serwisie.

  Deklarację IFT-1R składamy do US właściwego dla obcokrajowców. Informację tę należy wysłać też cudzoziemcowi w celu rozliczenia się w swoim kraju.

 • Niektóre podatki rozliczane w kosztach firmy

  W koszty działalności można zaliczyć podatki:

  Podatek VAT

  Podatek VAT naliczony może być kosztem uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym, w sytuacji:

  • jeżeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (np. przy usługach noclegowych i gastronomicznych art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

  W serwisie ifirma.pl wydatki na noclegi oraz na usługi gastronomiczne księgowane są w zakładce „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek” ➡ „Hotele i gastronomia” - „faktura”. Zaksięgowany wydatek będzie widoczny w zakładce „Ewidencje” ➡ „KPIR” w kwocie brutto jako „pozostały wydatek”.

  Przedsiębiorca, który nie skorzysta z możliwości odliczenia VAT naliczonego nie będzie miał możliwości zaliczyć VAT naliczonego do kosztów uzyskania przychodów (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 28 lutego 2008r., IBPB3/423-354/07/PP/KAN-2605/07).

  Ponadto do kosztów firmowych podatnik ma prawo zaliczyć kwotę podatku VAT:

  • nieuwzględnioną w wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej, podlegającą amortyzacji – w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku VAT.

  Podatek VAT należny może być kosztem również w przypadku:

  • importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
  • przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami.

  Podatek od nieruchomości

  Podatek od nieruchomości jest odprowadzany do urzędu gminy przez podatników, którzy posiadają w swojej działalności nieruchomości oraz grunty. Koszt ten nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przychodami, ale stanowi racjonalnie uzasadniony wydatek związany z prowadzoną działalnością. Wydatek ten nie jest wymieniony w art. 23 ust. 1 updof jako wydatek niestanowiący kosztów uzyskania przychodów, dlatego może być zaliczony w koszty firmy.

  Jak ujmujemy wydatek w KPIR?

  Podatek od nieruchomości, zgodnie z art. 22 ust. 6b updof, zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących PKPiR w całości w dacie wydania decyzji. Nie ma tu zaznaczenia wynikająca z decyzji płatność w ratach ani data rzeczywistej zapłaty.

  Księgowanie podatku od nieruchomości:

  • zakłada „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek” ➡ „Koszt prowadzenia firmy” ➡ „inny” w polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy z listy „umowa” oraz zaznaczamy checkbox „Zapłacono całość w dacie wystawienia”.

  Podatek od środków transportu

  Każdy przedsiębiorca wykorzystujący różnego rodzaju środki transportowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (np. świadczenie usług transportowych) jest zobowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych.

  Opłatę reguluje art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z którego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  7. autobusy.

  W podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatek jest księgowany w koszty uzyskania przychodów na podstawie sporządzonej przez podatnika deklaracji DT-1 w dacie jej wystawienia (art. 22 ust. 6b updof). Data rzeczywistej zapłaty również nie ma tu wpływu na moment rozliczenia go w podatku dochodowym.

  Księgowanie podatku od środków transportu:

  • zakłada „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek” ➡ „Koszt prowadzenia firmy” ➡ "inny” w polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy z listy „umowa” oraz zaznaczamy checkbox „Zapłacono całość w dacie wystawienia”.

  Korekta kosztów a podatek od nieruchomości i środków transportowych

  Ministerstwo Finansów z dniem 1 stycznia 2013 r. zadecydowało, że korekta kosztów nie będzie dotyczyła podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu (wyjaśnienie Ministerstwa Finansów, nr DD6/0553/20/MZO/13/RWPD-38215).

  Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  Przedsiębiorca, który zawiera transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, będzie ponosił koszty związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają:

  • umowy sprzedaży,
  • zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • pożyczki,
  • darowizny,
  • umowy spółki,
  • umowy o zniesienie współwłasności.

  Przy zakupie składników majątku wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może powstać obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), jeżeli cena zakupu sprzętu będzie wyższa niż 1 tyś. zł.

  PCC może być zaliczony w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia jeżeli dotyczy zakupu towaru handlowego lub wyposażenia. W przypadku, gdy zakupiony sprzęt zostanie zakwalifikowany jako środek trwały w działalności gospodarzącej, a koszt w postaci PCC zostanie poniesiony przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania, to wówczas nie zostanie rozliczony w dacie poniesienia tylko podwyższy wartość początkową środka trwałego.

  Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o pdof za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

  Dlatego zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie środka trwałego podwyższa wartość początkową środka trwałego i w rezultacie stanowi koszt w postaci odpisów amortyzacyjnych.

  Przykład

  Przedsiębiorca dokonał zakupu sprzętu (środka trwałego) w dniu 03.08.2015r. od osoby fizycznej. W ciągu 14 dni od nabycia sprzętu podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji PCC-3 oraz uiszczenia zapłaty do US.

  W dniu 03.08.2015 przedsiębiorca dokonał zapłaty podatku pcc oraz wprowadził do ewidencji kompletny i zdatny do użytku środek trwały. Opłacony podatek pcc podwyższa wartość początkową środka trwałego, która będzie rozliczona w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych.

  Natomiast, jeżeli przedsiębiorca dokona zapłata podatku pcc w dniu 07.08.2015r już po wprowadzeniu do ewidencji zdatnego do użytkowania sprzętu, to koszt w postaci pcc księgowany jest w dacie poniesienia.

  Księgowanie PCC w dacie poniesienia:

  • zakłada „Wydatki” ➡ „dodaj wydatek” ➡ „Koszt prowadzenia firmy” ➡ „inny” w polu „Rodzaj dokumentu” wybieramy z listy „dowód opłaty” oraz zaznaczamy checkbox „Zapłacono całość w dacie wystawienia”.
 • Jakie koszty obejmuje kilometrówka

  Wartość wynikająca z Ewidencji przebiegu pojazdu wyliczona jest na podstawie przemnożenia ilości przejechanych kilometrów i ministerialnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, wyznacza ona kwotę limitu odliczenia wydatków związanych z pojazdem.

  (Kilometrówka) Limit wydatków = Faktyczny przebieg pojazdu (km) x Stawka za 1 km przebiegu (zł)

  Stawki za 1 kilometr przebiegu

  Stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego jest ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, wynosi:

  • 0,5214 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  • 0,8358 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

  Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

  • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • pojemność silnika,
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd - dokąd),
  • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
  • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
  • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu,
  • oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

  Wprowadzenie pojazdu do serwisu

  Pojazd osobowy niefirmowy wprowadzamy w zakładce "Pojazdy" ➡ "dodaj pojazd" ➡ "Dodanie pojazdu" ➡ "Osobowy niefirmowy" oraz prowadzimy dwie ewidencje:

  • ewidencję kosztów eksploatacji - wprowadzamy koszty związane z pojazdem,
  • kilometrówkę - wprowadzamy wszystkie wyjazdy służbowe.

  Wydatki związane z pojazdem

  Wydatki na utrzymanie samochodu księgowane są przez zakładkę: "Pojazdy" ➡ "Rozliczenie pojazdu" ➡ "Dodaj koszt pojazdu".
  Serwis przy księgowaniu wydatków dotyczących eksploatacji pojazdu osobowego niefirmowego, automatycznie odliczy VAT z faktur od których przysługuje nam takie odliczenie, natomiast kwotę netto wraz z nieodliczonym VAT zaliczy w koszty w postaci miesięcznego zestawienia wydatków na koniec miesiąca, po wprowadzeniu kilometrówki.

  Do typowych kosztów eksploatacji samochodu prywatnego można zaliczyć:

  • wydatki na paliwo (bez względu na rodzaj paliwa),
  • wydatki związane z przeglądem i naprawą pojazdu,
  • wydatki związane z zakupem opon,
  • opłaty za autostrady i parkingi,
  • wydatki na drobne części eksploatacyjne, np. wycieraczki, lampy, żarówki, itp.,
  • wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu (OC, AC).

  Rozliczanie kilometrówki

  Informacje o przebytej podróży służbowej wprowadzamy przez zakładkę: "Pojazdy" ➡ "Rozliczenie pojazdu" ➡ "Dodaj pozycję w ewidencji przebiegu pojazdu" ➡ "dodaj pustą pozycję" w tym miejscu wprowadzamy rzeczywiście przejechane kilometry, które serwis przelicza na złotówki wg ministerialnego współczynnika.

  Wartość wprowadzonych wydatków może być zaliczona w koszty, ale tylko do wartości, wynikającej z przeliczenia kilometrów przez stawkę za 1km przebiegu. Kwota wynikająca z przeliczenia może być zaliczona w koszty, tylko do wysokości sumy wydatków zaksięgowanych w ewidencji kosztów eksploatacji. Rozliczenie ewidencji kosztów eksploatacji oraz ewidencji przebiegu pojazdu odbywa się w cyklu rocznym.

  Przykład A:

  Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 800 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 700 zł. To do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 700 zł, natomiast powstała nadwyżka wydatków przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

  Przykład B:

  Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 300 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 600 zł. To do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 300 zł, natomiast powstała nadwyżka z ewidencji przebiegu pojazdu przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Dołącz do nas!

Już teraz dołącz do grona zadowolonych klientów.

Załóż darmowe konto

Po rejestracji można dowolnie zmieniać pakiety, lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.


801 006 008

71 769 55 15

lub porozmawiaj z konsultantem na czacie, albo napisz maila na bok@ifirma.pl

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 20:00

mail: bok@ifirma.pl

telefon: 801 006 008

telefon: 71 769 55 15

Profil G+: Google+


Nie odnalazłaś/eś informacji?

Nasze certyfikaty

certyfikat GPW ifirma - partner NASK ifirma - partner GOOGLE