Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Koncesja na alkohol

Trudno wyobrazić sobie lokal gastronomiczny bez lampki wina, czy fantazyjnego drinka. Puby, restauracje nie mogą się obejść bez serwowania napojów alkoholowych. Warto jednak pamiętać, że zarówno na detaliczną jak i hurtową sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie, które zwane jest potocznie „koncesją na alkohol”.
Kwestię tą reguluje ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz przepisy gminne. Te ostatnie ustalają liczbę punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy, a więc i limity zezwoleń oraz zasady usytuowania stałych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Kto wydaje zezwolenie na sprzedaż detaliczną
Na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zezwolenie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.
Co musi zawierać wniosek
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Wymagane dokumenty
Do wniosku trzeba dołączyć następujące załączniki:

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS ( z zaświadczenia musi wynikać, że przedsiębiorca w swoim przedmiocie działalności ma sprzedaż alkoholu ;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy (np. umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, akt własności) do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku – jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającej spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Rodzaje zezwoleń i koszty
Zezwolenie „A” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu (PIWO);
Zezwolenie „B” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (WINO);
Zezwolenie „C” – zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu (WÓDKA);
Zezwolenia wydaje się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalonego limitu zezwoleń.

Gmina pobiera roczne opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty zostały ustalone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w tym zakresie wpłaca (przed wydaniem zezwolenia) na rachunek gminy:

 • 525,00 zł – sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo;
 • 525,00 zł – sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;
 • 2.100,00 zł – sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia (do 31 stycznia), pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku takich przedsiębiorców opłatę za korzystanie z zezwolenie ustala się bowiem procentowo w zależności od wartości sprzedaży z poprzedniego roku.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę w wysokości określonej dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje z mocy ustawy wygaszone w przypadku spóźnienia z opłatą za zezwolenie (opłaty rocznej lub raty).
Spóźnienie może być 1-dniowe. Zezwolenie wygasa zatem z dnia na dzień i przez 6 miesięcy nie można wystąpić o nie ponownie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami i dokumentami należy czekać na decyzję radnych. Radni, w drodze uchwały, ustalają liczbę punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie gminy/miasta. Liczba ta określona jest zwykle w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Rada gminy/miasta decyduje również o usytuowaniu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Warto więc dobrze zastanowić się nad miejscem, w którym chcemy otworzyć sklep lub lokal gastronomiczny serwujący alkoholowe trunki. Radni mogą bowiem odmówić udzielenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdy lokal znajduje się w pobliżu szkoły, kościoła lub jednostki wojskowej.
 3. Tak więc wiele zależy od decyzji radnych. To oni decydują w drodze uchwały o:
 • liczbie punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie gminy/miasta,
 • usytuowaniu miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Po złożeniu wniosku na odpowiedź czeka się zwykle około miesiąca. Jeśli otrzymamy decyzję odmowną, mamy możliwość zaskarżenia decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do samorządowego kolegium odwoławczego — w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Gdy kolejna decyzja będzie negatywna, pozostaje już tylko wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Składa się ją za pośrednictwem organu, który odmówił nam wydania zezwolenia. W postępowaniu sądowym jedyną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Opłaty za sprzedaż detaliczną
Oprócz ceny za wydanie pozwolenia, rokrocznie musimy płacić za sprzedaż detaliczną alkoholu. Opłata ta jest rozbita na trzy części. Pierwszą wpłaca się do 31 stycznia, drugą do 31 maja, a trzecią do 30 września danego roku Jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą w trakcie roku kalendarzowego, opłata za pierwszy rok będzie odpowiednio mniejsza.
Sprawa opłat jest związana z naszymi obrotami na sprzedaży alkoholu. Jeśli obrót w poprzednim roku przekroczył:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), to w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, to w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7 proc. ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli przedsiębiorca ma w swoim posiadaniu więcej punktów sprzedaży alkoholu, dla każdego obrót liczy się oddzielnie.

Sprzedaż alkoholu hurtowo
Ustawa sprzedaż hurtową definiuje jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Tutaj również zezwolenie wydaje się na wniosek, ale trzeba skorzystać z urzędowego formularza. Szczegółowe informacje co do takiego pisma zawarte są w rozporządzeniu ministra gospodarki ws. rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (DzU z 2001 r. nr 60, poz. 614).
Jeśli planujemy zająć się hurtową sprzedażą alkoholu, opłata za wydanie pozwolenia wynosi tutaj 4 tys. zł. Musimy ją wpłacić na konto organu wydającego zezwolenie jeszcze przed jego wydaniem. Za ponowne wydanie zezwolenia, po wygaśnięciu ważności poprzedniego, również płacimy stawkę 4 tysięcy zł. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wartość sprzedaży samego alkoholu u przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła milion złotych. Wtedy opłata za wydanie kolejnego zezwolenia wyniesie 0,4 proc. wartości sprzedaży.
W przypadku prowadzenia hurtowej sprzedaży obowiązują różne odstępstwa. Np. zezwolenie na hurtowy obrót napojami o zawartości alkoholu powyżej 18 proc. kosztuje 45 tys. zł. za 500 tys. litrów 100-proc. alkoholu. A to już bardzo wysoka suma, dlatego – żeby sprawdzić liczne wyjątki odstępstwa – każdy przedsiębiorca powinien przed przystąpieniem do działalności zapoznać się z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
W rozumieniu ustawy obrót hurtowy to tylko kupno, stąd na sprzedaż musimy uzyskać oddzielne zezwolenie. Dlatego hurtownikowi zapewne potrzebne jest nie tylko zezwolenie ministra albo marszałka województwa, ale i zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w tej gminie, w której będzie chciał sprzedawać alkohol.

Sami wyliczamy ilość sprzedaży
Wszystkie firmy zajmujące się sprzedażą alkoholi muszą do 31 stycznia roku następnego złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych u nich w roku poprzednim. Na tej podstawie urzędnicy wiedzą, ile alkoholu sprzedaliśmy.

Terminy zezwoleń
Zezwolenia wydaje się na czas określony.
W przypadku handlu detalicznego na czas:

 • nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
 • nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

W przypadku handlu hurtowego na:

 • nie krócej niż na 2 lata – na handel hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu nie wyższej niż 18 proc.,
 • nie krócej niż na 1 rok – na pozostałe trunki.

Aby na czas uzyskać przedłużenie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, powinniśmy odpowiednio wcześnie o nie wystąpić. Detaliści mogą starać się, by dostawać zezwolenia na najdłuższy czas przewidziany prawem.

Zezwolenia jednorazowe
Jeśli chcemy sprzedawać alkohol na imprezie organizowanej na otwartym powietrzu, możemy starać się o uzyskanie jednorazowego pozwolenia. Trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej, gdyż na decyzję wójta/burmistrza/prezydenta miasta czeka się około miesiąca.
Oto dokumenty, jakie musimy złożyć do wniosku o jednorazowe zezwolenie:

 • zezwolenia na samą sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia,
 • zgoda właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie,
 • szczegółowy program imprezy,
 • w przypadku działania pełnomocnika – jego pisemne pełnomocnictwo.

Jednorazowe zezwolenie do dwóch dni to następujące koszty :

 • napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa: 43,75 zł,
 • napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu: 43,75 zł (z wyjątkiem piwa),
 • napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu: 175 zł.

Cofnięcie zezwolenia
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w m.in. przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Wygaśnięcie zezwolenia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w m.in. przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowych terminach (przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy/miasta, wynosi:

 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
 • 1,4 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7 proc. wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie gminy/miasta:
wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych,
protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
pełnomocnictwo — w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej
Ważne:
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Przepisy karne
Sprzedając alkohol bez zezwolenia popełniamy przestępstwo, które – według Kodeksu Karnego – jest zagrożone grzywną. Sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych.
W przypadku hurtowników grzywny są jeszcze wyższe.
W razie złamania przepisów sąd może orzec także o przepadku napojów alkoholowych oraz o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.
Jeśli firma nie przestrzega przepisów, może jej zostać cofnięte zezwolenie. Należy pamiętać, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Według artykułu 43 ww. ustawy sprzedawanie lub podawanie napojów alkoholowych w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
Grzywną może też zostać ukarany kierownik zakładu handlowego lub gastronomicznego, który nie dopełnia obowiązku nadzoru i przez to dopuszcza do popełnienia w tym zakładzie przestępstwa.
W razie złamania przepisów można orzec:

 • przepadek napojów alkoholowych,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

O czym jeszcze warto pamiętać

 1. W miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.
 2. W myśl artykułu 14 ww. ustawy zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
 3. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 18 proc. alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i w domach wypoczynkowych.
 4. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5 proc. alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.),
5) Stosowne uchwały i zarządzenia rady gminy/miasta.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Sandra Gradek

  Witam! Mam pytanie i proszę o pomoc. Prowadzę sklep i upływu mi terminu ważności zezwolenia na alkohol z dn. 31.12.11rok. Cały czas miałam płatność rozłożoną na raty.. Jednak gdy poszłam do urzędu przedłużyć zezwolenie powiedziano mi, że muszę zapłacić, za cały rok z góry jednorazowo do końca tego roku. Bardzo proszę mi powiedzieć dlaczego nie mogę nadal płacić na raty.. Czy mogę jakoś załatwić dalsze opłacanie w ratach?
  Proszę o odpowiedź

 • Hanna Liczner

  To nie jest pytanie do nas.

 • Agata

  Czy jeśli posiadam zezwolenie na sprzedaż poza miejscem sprzedaży muszę płacić osobną koncesję jeżeli chcę sprzedawać w miejscu sprzedaży-tzn.ogródku ….

 • Hanna Liczner

  Zezwolenie ma charakter podmioto – przedmiotowy czyli wydany jest na przedsiębiorcę i na punkt sprzedaży. Na każdy punkt, wydawane jest osobne zezwolenie.

 • Anna

  Tytuł jest błędny, na alkohol potrzebne jest ZEZWOLENIE, zaś koncesja jest wymagana na inne działalności. Proponuję spojrzeć do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Hanna Liczner

  Proszę przeczytać pierwszy akapit a następnie wpisać w wyszukiwarkę “koncesja na alkohol”. Tytuł nie jest błędem, tytuł ma przyciągać czytelników :)

 • Marcin

  W dziale rodzaje zezwoleń jest błąd ( nie 8% tylko 18% )

 • Hanna Liczner

  do Marcin: dziękujemy za zwrócenie uwagi, literówka poprawiona :)

 • Piotr

  Witam,Moje pytanie – prowadzę sklep momnopolowy i tak jak zawsze musze do 31 sztycznia zapłacić koncesję od utargów za ubiegły rok ale czy mozna zmienić nazwę firmy i zapłacić koncesję tylko tą podstawowa czyli 3150zł

 • Hanna Liczner

  Zezwolenie ma charakter podmiotowo – przedmiotowy czyli wydany jest na przedsiębiorcę i na punkt sprzedaży. Na każdy punkt, wydawane jest osobne zezwolenie. Jeśli zmiana nazwy powoduje zmianę przedsiębiorcy, tzn że trzeba wystąpić o nową koncesję dla nowego podmiotu gospodarczego.

 • Aga

  Mam opłaconą koncesję od 1.03.2013. Jak teraz będzie z opłatami? Mam do 31.12 wykazać obrót danym alkoholem i złożyć pismo w UM? Jak ja do tego czasu będę jeszcze sprzedawać alkohol. Więc dokumentacja nie byłaby pełna. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Aga

  Przepraszam, nie doczytałam… Chodzi o 31 stycznia z rozliczeniem a nie końcówką bieżącego roku :)

 • Bardzo przydatny poradnik. W moim mieście miałem więcej przygód z koncesją: http://www.niepoddawajsie.pl/jak-zdobyc-koncesje-na-alkohol-czyli-droga-od-proboszcza-do-prezydenta/ , przypadek zależy zatem od konkretnego Miasta i przepisów wewnętrznych.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ