Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Zawieszenie działalności

Sytuacja, w której przedsiębiorca nie może pozyskać klientów, a tym samym nie osiąga przychodów, nie zwalnia go od płacenia składek i składania comiesięcznych deklaracji. Warto się wtedy zastanowić nad zawieszeniem działalności. Zawieszenie pozwoli zmniejszyć koszty w okresie dekoniunktury oraz ograniczyć kontakty z urzędami.
Procedura zawieszania działalności
Prawo do zawieszenia działalności ma przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Mianem pracownika określone są tutaj osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że prawo do zawieszenia przysługuje również przedsiębiorcom zatrudniającym osoby na podstawie umowy zlecenie i umowy o dzieło, o ile nie będą one wykonywać usług, w ramach tych umów, podczas okresu zawieszenia.
Działalność może zostać zawieszona na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Przedsiębiorca, który ma zamiar zawiesić wykonywanie działalności, zobowiązany jest zgłosić ten fakt do ewidencji działalności gospodarczej. Nie trzeba przy tym podawać przyczyny zawieszenia. Zgłoszenie takie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy oraz wskazanie okresu na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Do zgłoszenia przedsiębiorca winien dołączyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej zgłoszenia zawieszenia wykonywania działalności musi dokonać każdy ze wspólników.
Wznowienie działalności
O wznowieniu wykonywania działalności należy powiadomić organ ewidencyjny. Gdy przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy nie zgłosi tej informacji, organ ewidencyjny przyśle mu wezwanie i wyznaczy dodatkowy 30-dniowy termin na jej podanie. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zgłoszenia w tym terminie, to zostanie on wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej.
Zgłoszenie informacji o zawieszeniu oraz wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.
Zawieszenie wykonywania działalności należy również zgłosić do  ZUS.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów. Ma on jednak prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu, przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia działalności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem. Ponadto przedsiębiorca taki może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Podatek dochodowy
Za pełne miesiące, w których działalność jest zawieszona, nie odprowadza się zaliczek na podatek dochodowy. Gdy w okresie tym powstanie przychód – zaliczkę odprowadzić należy dopiero po wznowieniu działalności. Jeśli działalność prowadzona jest choć jeden dzień – zaliczkę należy obliczyć i odprowadzić.
Jeżeli przedsiębiorca posiada środki trwałe w trakcie amortyzacji to od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaczęło się zawieszenie musi zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja, w okresie zawieszenie, jest wstrzymana.
Podatek VAT
W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy nie mają również obowiązku składać deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie dotyczy jednak: podatników VAT UE, podatników dokonujących WNT, podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary, okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku oraz dokonania korekty podatku naliczonego. Deklaracje należy także złożyć w sytuacji gdy podatnik uzyskał dozwolone w okresie zawieszenia przychody.
Podatnicy, którzy zawiesili działalność co najmniej na okres 10 miesięcy i nie wykonywali w tym czasie czynności opodatkowanych, nie mają obowiązku po upływie tego terminu dokonywać remanentu likwidacyjnego, o którym mówi ustawa o podatku VAT.

Uwaga! Przedsiębiorcy prowadzący równocześnie sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z podatku VAT mają obowiązek złożenia za styczeń (lub I kwartał) następnego roku deklarację VAT w celu wyliczenia korekty podatku VAT.

ZUS
Podczas zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie składa deklaracji do ZUS i nie opłaca składek. Od 7 marca 2009r zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniom osoby, która zamierza zawiesić działalność gospodarczą. Płaci ona na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do czasu, w jakim faktycznie prowadziła działalność w miesiącu zawieszenia i odwieszenia działalności. Natomiast składka zdrowotna jest niepodzielna i jest odprowadzana za cały miesiąc, w którym nastąpiło zawieszenia i odwieszenie działalności. Korzystne dla przedsiębiorcy jest więc zawieszania działalności w ostatnim dniu miesiąca i odwieszanie w pierwszym. Jeśli przedsiębiorca zawiesi działalność np. od 10 maja, to za dziewięć dni tego miesiąca musi odprowadzić proporcjonalnie składki społeczne i całą zdrowotną.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Wojciech oksztol

  Czy od momentu publikacji tego artykułu coś się zmieniło przy zawieszaniu działalności gospodarczej?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Tak. Od 1 lipca 2011 roku zawieszenie działalności zgłaszamy do UM/UG na druku CEIDG-1. Informacja ta zostanie przekazana także do ZUS, GUS i US. Jeżeli na dzień złożenia wniosku w ZUS zgłoszony był jedynie przedsiębiorca, zostanie on automatycznie wyrejestrowany z ubezpieczeń. Jeżeli zgłoszeni byli także pracownicy, to należy udać się do oddziału ZUS i wyrejestrować się samodzielnie.

 • Sebastian Sz

  Mam bardzo pilna sprawę z zakresu tego tematu , mianowicie 1.XII mija 24miesiące od zawieszenia mojej jednoosobowej działalności , tak więc zostanie ona wznowiona z automatu przez urząd , nie mam jednak zamiaru na razie jeszcze jej wznawiać , moje pytanie jest następujące . Czy można jakoś wznowić na jeden dzień i ponownie zawiesić działalność tak aby nie powstał obowiązek zapłacenia niestety już pełnej składki ZUS ? Ze względu na spore koszty które odpisałem zarówno w podatku jak i w VAT , nie widze możliwości zlikwidowania działalności gdyz musiałbym zwrócić kilkanaście tysięcy … Bardzo proszę o pomoc jak ta sprawę rozwiązać bez kosztów

 • Sławek

  W tym artykule jest taki akapit: “Podatnicy, którzy zawiesili działalność co najmniej na okres 10 miesięcy i nie wykonywali w tym czasie czynności opodatkowanych, nie mają obowiązku po upływie tego terminu dokonywać remanentu likwidacyjnego, o którym mówi ustawa o podatku VAT.”
  W moim przypadku jest tak: przez pierwsze trzy miesiące zawieszenia trwającego łącznie 24 m-ce otrzymywałem faktury za telefon i energię. Podatek VAT rozliczyłem w terminie zawieszenia, a potem przestałem, bo każdorazowo musiałem tłumaczyć się z VAT-7 w okresie zawieszenia. Czy ten fakt dyskwalifikuje mnie z braku obowiązku remanentu likwidacyjnego teraz – po 24 miesiącach zawieszenia i decyzji o likwidacji działalności?

 • Katarzyna Budzińska-Gałan

  Art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje podatnikom, którzy nie wykonali czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy zrobić remanent likwidacyjny i odprowadzić ewentualny podatek VAT. Przepis ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą. Podatnicy Ci bez względu na to jak długo zawieszona jest działalność, nie wykonują takiego remanentu.
  Likwidując działalność ma Pan obowiązek taki remanent wykonać. Jeżeli jest on zerowy, to wystarczy, że napisze Pan oświadczenie i dołączy je Pan do ostatniej deklaracji VAT-7.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ