Zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych

Kto może ubiegać się o zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Osoba fizyczna, która poniosła wydatki na materiały budowlane po 30 kwietnia 2004 w związku z inwestycją mieszkaniową, może odzyskać część poniesionych na ten cel wydatków.
Zwrotowi z budżetu Państwa podlega część opłaconego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, na które po 1 maja 2004 wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%.
Spis takich materiałów znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r.

 

Zakup materiałów budowlanych musi być związany z inwestycją polegającą na:
-budowie budynku mieszkalnego;
-nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
-remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
Musi być także obowiązkowo udokumentowany fakturą imienną, wystawioną na osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego. Jeżeli dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, również jest ono wymagane przy ubieganiu się o zwrot.
Osoba, która ubiega się o zwrot podatku VAT nie może być podatnikiem VAT, który dokonywał zakupu materiałów w celach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Ile możemy odzyskać?
Zwrot VATu za materiały budowlane jest limitowany.
Kwoty zwrotów zależą od kwartału, w jakim złożono wniosek. Aktualnie od października 2009r. zwrot może  maksymalnie wynosić:
1. Dla osoby niekorzystającej z ulg mieszkaniowych:
a. 33 772zł,  – w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
b. 14 474zł – w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę.
2. Dla osoby korzystającej z ulg mieszkaniowych:
a. 25 313zł – w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,
b. 10 848zł – w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę.
Do wyliczenia limitu zwrotu stosuje się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. A więc w II kwartale 2009 przyjmujemy cenę z IV kwartału roku poprzedniego i jest to 3.631,00 zł.


Jak liczymy zwrot?

Jeżeli nie korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816. Natomiast jeżeli korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523.
Należy również sprawdzić, czy kwota, o którą się ubiegamy nie przekracza w/w limitów zwrotu.

Jak napisać wniosek?
Wniosek możemy złożyć na ogólnodostępnych drukach VZM wraz z załącznikami lub napisać samodzielnie. Własnoręcznie sporządzony wniosek powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:
– imię i nazwisko,
– numer NIP albo numer PESEL jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów – rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
– adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
– wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
– rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
– rok rozpoczęcia inwestycji,
– wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
– kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
– oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
– wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku – wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
– podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (czyli osób pozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) – podpisy obojga małżonków.

Na napisanym własnoręcznie wniosku leży również zamieścić adnotację, iż wniosek o zwrot VAT i załączniki do wniosku nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, a tym samym nie podlegają tej opłacie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku dołączamy kopie faktur dokumentujące poniesione przez nas wydatki, dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu (np. akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, na mocy których biorący w używanie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu).
Jeżeli inwestycja lub remont wymagały pozwolenia na budowę, należy również dołączyć pozwolenie na budowę.

Wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK