Wyjaśnienia do zmian w rozporządzeniu o wystawianiu faktur

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono zmiany dotyczące regulacji prawnych odnośnie fakturowania, które dążą do uproszczenia całego procesu poprzez likwidację istniejących obciążeń i przeszkód. Zmiany wprowadzono dwoma Rozporządzeniami Ministra Finansów: z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1428) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Wyjaśnienia do zmian

Pomimo faktu, że wprowadzone zmiany przede wszystkim upraszczają zasady fakturowania poprzez zmniejszenie ilości wymaganych danych na fakturze lub poprzez wprowadzenie możliwości podania innych danych niż obecnie wymagane, podatnik wciąż może na fakturach wystawionych w 2013 roku uwzględnić dane, które nie będą już wymagane od 1 stycznia.

Większość wprowadzonych zmian ma charakter fakultatywny i nie powinny narzucać na podatnika wymogu modyfikacji dotychczas przyjętego sposobu fakturowania. Według broszury wydanej przez Ministerstwo Finansów: W konsekwencji zmienione przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. nie powinny powodować konieczności istotnych zmian w systemach księgowych.

Najważniejsze zmiany i ich wpływ na korzystanie z serwisu ifirma.pl:

1. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy

Podatnik będący osobą fizyczną identyfikowany jest za pomocą imienia i nazwiska i te dane muszą być podane na fakturze. Nazwa lub nazwa skrócona mogą, ale nie muszą zostać podane. Podatnik, który nie jest osobą fizyczną posługuje się przede wszystkim nazwą pełną oraz nazwą skróconą i na fakturze umieszcza dane zgodne ze zgłoszeniem identyfikacyjnym. Można podać zarówno nazwę pełną, jak i skróconą.

Aby w serwisie ifirma nazwa Sprzedawcy była prawidłowo podawana na fakturze należy w odpowiedni sposób skonfigurować dane pojawiające się na fakturze.

Poprzez ścieżkę: administracja → ustawienia → dane firmy należy sprawdzić czy domyślna wartość wyświetlana na fakturze (nazwa lub nazwa skrócona) zawierają imię i nazwisko użytkownika. Jeśli nie to poprzez ścieżkę administracja → ustawienia → dane użytkownika przy polu nazwisko należy zaznaczyć opcję ‘wyświetlaj na fakturze’ lub ewentualnie dopisać imię i nazwisko do używanej na fakturze nazwy firmy.

2. Oznaczenie faktury wyrazami ‘Faktura VAT’

Od 1 stycznia 2013 roku podatnicy mogą oznaczać fakturę poprzez jeden wyraz ‘Faktura’. Dotychczas używany zwrot ‘Faktura VAT’ pozostaje jednak nadal aktualny w nowym stanie prawnym i może być dalej używany. Ze względu na przyzwyczajenie naszych użytkowników postanowiliśmy pozostać przy starym oznaczeniu.

3. Data sprzedaży

Rozporządzenie wskazuje jakie dane musi zawierać faktura i m.in.. jest to data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Rozporządzenie nie określa jednak wzoru faktury i nie odnosi się do nazw poszczególnych danych. Według informacji udzielonych przez Krajową Informacje Podatkową zwrot “data sprzedaży” jest tożsamy z datą dokonania dostawy lub wykonania usługi, pod warunkiem że data opisana na fakturze, jako “data sprzedaży” będzie faktycznie odnosić się do daty dokonania dostawy lub wykonania usługi.

4. Akceptacja odbiorcy

Rozporządzenie elektroniczne liberalizuje obowiązujące obecnie wymogi dotyczące sposobu dokonania przez kontrahenta akceptacji lub rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Nie ma już obowiązku uzyskania formalnej pisemnej lub elektronicznej zgody. Przyjęcie elektronicznej faktury do realizacji lub ustalenie ustne uważa się za wystarczające. Niemniej jednak w serwisie ifirma.pl dla formalności pozostawiliśmy możliwość wysłania do odbiorcy wiadomości z prośbą o wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Źródła:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1428)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1528/1)
Zmiany w zakresie fakturowania (broszura MF
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+grudnia_ost.pdf)

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI