Gratisy wydawane w ramach sprzedaży premiowej

Przekazanie „gratisów”
Jeżeli zawsze do transakcji, która spełnia określone parametry sprzedawca dodaje gratis to mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Ważne jest, aby wszyscy klienci byli traktowani tak samo, czyli wydanie gratisu nie było uznaniowe, ale wynikało z przyjętych prze firmę (najlepiej w formie spisanego regulaminu promocji) kryteriów obiektywnych. Dodanie gratisu nie wpływa na cenę towaru i nie wykazuje się go jako odrębnej pozycji faktury.

Opodatkowanie gratisów podatkiem VAT

Zmiany w ustawie o podatku obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r powodują, że niektóre bezpłatne przekazania towarów mogą rodzić po stronie sprzedawcy obowiązek podatkowy w podatku VAT.
Gratisy nieopodatkowane
Nie jest opodatkowane przekazanie prezentów, które spełniają ustawową definicję „prezentów o małej wartości” przez co rozumiemy przekazywane przez podatnika jednej osobie towarów:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości takich osób
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Gratisy opodatkowane
Przekazanie w ramach akcji promocyjnych gratisów niemieszczących się w definicji „prezentów o małej wartości” od 1 kwietnia bieżącego roku wiążę się z koniecznością uiszczenia podatku VAT przez sprzedawcę jeżeli ten przy ich nabyciu miał prawo do odliczenia podatku naliczonego Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku VAT od podstawy odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia towaru przekazanego nieodpłatnie.
Fakturę wewnętrzną wykazuje się w Ewidencji sprzedaży VAT.

Opodatkowanie gratisów podatkiem dochodowym

Gratisy przekazane osobie fizycznych niemające związku z jej ewentualną działalnością gospodarczą:
Nieodpłatne przekazanie towarów czy też świadczenie usług na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może powodować powstanie przychodu po stronie obdarowanego kontrahenta gdy wysokość świadczenia przekroczy ustalony ww ustawie limit.

Ustawa przewiduje dwa limity:

  1. Nieodpłatne świadczenia, np. w postaci drobnych prezentów dla klientów, są zwolnione z PIT, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie dotyczy wszystkich nieodpłatnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej, pod warunkiem że stanowią one dla świadczeniobiorcy tzw. przychody z innych źródeł i służą promocji lub reklamie świadczeniodawcy.
  2. Gratisy wydawane w ramach sprzedaży premiowej będą opodatkowane gdy ich wartość przekroczy jednorazowo 760 zł.

Jeżeli wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz osoby fizycznej przekroczy kwotę limitu, przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-8C i pobrania podatku.

Gratisy mające związek z działalnością gospodarczą świadczeniobiorcy
Obowiązek sporządzenia PIT-8C nie powstanie, gdy nieodpłatne świadczenie o dowolnej wartości zostanie dokonane na rzecz kontrahenta będącego osobą fizyczną i ma związek z prowadzeniem przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nieodpłatne świadczenie będzie stanowiło co do zasady dla kontrahenta przychód z działalności gospodarczej i ma on obowiązek wykazać jego otrzymanie w kolumnie „inne przychody”.

VAT należny – kosztem prowadzenia działalności świadczeniodawcy

Sprzedawca prowadzący sprzedaż premiową wg reguł podanych w ustawie ma prawo do zaliczenia w koszty prowadzonej działalności kwoty podatku VAT wyliczonej na fakturze wewnętrznej.
Podstawa prawna:
Kosztem może być podatek VAT naliczony „od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości” (Updof art23 ust.1. Pkt 43 litera b)

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK