Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Likwidacja działalności gospodarczej

Przedsiębiorca kończący działalność ma wiele obowiązków związanych z likwidacją firmy jako podmiotu oraz zakończeniem rozliczeń podatkowych jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Proces likwidacji zaczynamy od złożenia w organie ewidencyjnym, w którym zgłaszaliśmy działalność gospodarczą – wniosku o wykreślenie z tego rejestru z określoną datą (wniosek CEIDG-1). Rozpoczynamy również czynności mające na celu rozliczenie podatkowe likwidacji działalności.

1. PIT

Remanent likwidacyjny

Uwaga! Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2011 jest opisany w artykule “Likwidacja działalności gospodarczej – podatek dochodowy”

Wersja archiwalna:

Na 7 dni przed planowanym zakończeniem działalności, należy powiadomić US właściwy wg miejsca zamieszkania o planowanym remanencie likwidacyjnym do podatku dochodowego. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób opodatkowanych według skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem liniowym. Nie ciąży on natomiast na przedsiębiorcach rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.
Należy ująć w nim towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością (oprócz środków trwałych), jeżeli wydatki na nich nabycie zostały zaliczone wcześniej do kosztów.

Zasady wyceny pozycji remanentu:
– materiały i towary handlowe według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia;
– półwyroby (półfabrykaty) i wyroby gotowe według kosztów wytworzenia; przy działalności usługowej i budowlanej koszt wytworzenia nie może być niższy od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej;
– odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wyceniamy według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania;
– wartości dewizowe według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy;
– rzeczy zastawione – według ich wartości rynkowej;
– produkcja zwierzęca – według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt;
– wyposażenia – według cen zakupu.
Wyceny wg powyższych zasad musimy dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu. W przypadku wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia.
Wyliczenie podatku

Wartość remanentu likwidacyjnego w większości przypadków stanowi dochód osoby fizycznej kończącej działalność. Na podstawie wartości remanentu likwidacyjnego oraz wskaźnika procentowego ustalany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% dochodu.
Wskaźnik procentowy = dochód/przychód
Wskaźnik procentowy liczymy na podstawie wartości za okres 3 miesięcy poprzedzających likwidację. Jeżeli w tym okresie nie wystąpił dochód, wskaźnik ustalamy za poprzedni rok. W przypadku braku dochodu również w roku poprzednim, nie można ustalić wskaźnika, a wartość ujętych w remanencie składników majątku jest zwolniona z opodatkowania.
Jeśli więc np. w ostatnich 3 miesiącach (lub poprzednim roku) osiągnięto przychód 10 000 przy kosztach 8500 więc dochód wyniósł 1500 zł a wskaźnik będzie wynosił 15 proc.
Przy zastosowaniu wskaźnika oblicza się dochód z remanentu likwidacyjnego (wskaźnik mnożymy przez wartość remanentu). Od tak wyliczonego dochodu należy zapłacić dziesięcioprocentowy podatek. Jest on płatny w terminie płatności zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności bez składania jakiejkolwiek deklaracji.

Może również zdarzyć się sytuacja, kiedy na dzień likwidacji w ogóle nie powstanie dochód. Dochód nie powstanie w przypadkach, kiedy:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
2) nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
3) osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
4) nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową,
5) nastąpiła darowizna przedsiębiorstwa (przedsiębiorca na dzień likwidacji własnej DG nie posiada majątku).

Remanent likwidacyjny sporządzamy jednak w przypadku rozwiązania spółki cywilnej, kiedy były wspólnik kontynuuje działalność samodzielnie i nie wykorzystuje w tej działalności składników majątkowych pochodzących ze spółki cywilnej. Dochód ustalamy także w sytuacji, kiedy przedsiębiorca likwiduje własną działalność, a nie wnosi składników majątku do spółki cywilnej.

Składniki majątku ujęte w Ewidencji Środków Trwałych likwidowanej działalności a PIT.
Remanent likwidacyjny do podatku dochodowego nie ujmuje wartości składników majątku ujętych w Ewidencji ŚT. Samo przeniesienie własności w związku z likwidacją nie spowoduje więc powstania przychodu. Jednakże jeżeli sprzedamy środek trwały przed upływem sześciu lat licząc od końca miesiąca, w którym składnik majątku został wycofany z firmy, wówczas powstanie przychód z działalności gospodarczej – bez względu na fakt, iż DG została już zakończona (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy opdof).
Przychód ze sprzedaży mamy prawo pomniejszyć o koszty uzyskania, a więc niezamortyzowaną wartość środka trwałego.
Sprzedaż byłego ŚT przed upływem 6 lat od wycofania powoduje więc obowiązek ustalenia dochodu/straty, wpłaty ewentualnej zaliczki na podatek dochodowy oraz złożenia zeznania rocznego uwzględniającego osiągnięcie tego przychodu.

Czynności likwidacyjne (PIT):
1.Zawiadomienie US o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego najpóźniej na 7 dni przed terminem likwidacji.
2.Sporządzenie remanentu na dzień likwidacji i jego wycena w ciągu 14 dni.
3.Ustalenie wskaźnika procentowego dochodu w przychodach lub jego braku.
4.W przypadku jeżeli powstanie dochód – obliczamy zryczałtowany 10% podatek dochodowy od dochodu.
5.Wpłata podatku w terminie zapłaty zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
6.Jeżeli likwidacja następuje w grudniu – wykazanie dochodu z likwidacji w zeznaniu rocznym.
7.Przedłożenie remanentu likwidacyjnego w US.

Ze względu na wycenę remanentu (posługujemy się głównie wartością wg cen zakupu/wytworzenia), przed likwidacją działalności należy zastanowić się, czy korzystniej jest sprzedać majątek firmy czy też zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od remanentu likwidacyjnego PIT.

2. VAT

Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej w zakresie podatku VAT są dokonywane wyłącznie przez czynnych płatników tego podatku.

Remanent likwidacyjny VAT

Remanent likwidacyjny VAT, ujmujący niesprzedane towary, należy sporządzić w przypadku:
1.rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,
2.zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez podatnika będącego osobą fizyczną, który jest obowiązany do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego,
3.niewykonywania przez podatnika będącego osobą fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez dziesięć miesięcy (nie dotyczy to tych, którzy zawiesili działalność na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Wycena remanentu

Wartość remanentu likwidacyjnego VAT określamy wg cen rynkowych. Dostawa towarów, jaką jest przekazanie majątku firmy na cele osobiste przedsiębiorcy, nie ma określonej ceny tej dostawy – więc podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie ich wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku (art. 29. ust 9 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pod pojęciem “towar” przepisy ujmują rzeczowe składniki majątku – towary handlowe, wyposażenia i środki trwałe czyli w praktyce wszystkie zakupy, od których przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bez względu na to, czy z tego prawa skorzystaliśmy.

Podobnie jak remanent likwidacyjny PIT, remanent VAT sporządzamy na dzień likwidacji oraz dokonujemy jego wyceny. Remanent dołączamy do ostatniej deklaracji VAT, a wartość podatku VAT należnego z tego remanentu ujmujemy w pozycji 40-stej deklaracji.

W przypadku, kiedy z deklaracji podatkowej wynika kwota do zwrotu, należy załączyć oświadczenie o numerze rachunku bankowego na jaki kwota powinna być zwrócona. W przypadku rozwiązania spółki oprócz numerów kont wszystkich wspólników, należy również załączyć umowę spółki aktualną na dzień jej rozwiązania (zwrot następuje wg udziału wspólnika w spółce, zgodnie z umową).

Przez 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki lub likwidacji działalności, następna dostawa towarów wykazanych w remanencie likwidacyjnym jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Czynności likwidacyjne (VAT):
1. Brak obowiązku powiadomienia US o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego VAT.
2. Sporządzenie remanentu na dzień likwidacji (nie później jednak niż 14 dni od likwidacji) i jego wycena.
3. Złożenie oświadczenia o wysokości remanentu VAT i wykazanie kwoty podatku należnego w poz. 40 deklaracji VAT za okres, w której dokonano sporządzenia spisu z natury.
4. Złożenie dodatkowych informacji w przypadku ubiegania się o zwrot.

3. Kasa fiskalna.

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą posiada kasy fiskalne. W przypadku likwidacji działalności należy również zlikwidować kasę fiskalną.

Najczęściej kasy są ujmowane w remanencie likwidacyjnym, można jednak uniknąć krzywdzącego dla wielu przedsiębiorców podatku od wyeksploatowanych w części lub całości kas.

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy (z udziałem pracownika urzędu skarbowego). Odczytu dokonuje się po uprzednim sprawdzeniu plomb. Z działań tych sporządzany jest protokół, w którym również określona jest data, w której zaprzestano użytkowania kasy.

Pamięć fiskalna, wobec której dokonano powyższych czynności, musi być przechowywana przez producenta przez okres 3 miesięcy od daty odczytu, a po tym okresie – komisyjnie zniszczona. W praktyce kasy lub moduły fiskalne trafiają często do upoważnionych przedstawicieli importerów i producentów – autoryzowanych serwisów, w których kasa została zakupiona i zaprogramowana.

Odnośnie samego urządzenia pozbawionego najważniejszego modułu podatnik ma kilka wyjść. Ując urządzenie w remanencie likwidacyjnym, sprzedać kasę, nawet za symboliczną cenę (co jest uzasadnione, skoro pozbawiona jest modułu fiskalnego, w rzeczywistości stanowiącego około połowy wartości nowej kasy!) innemu przedsiębiorcy, który może dokupić nowy moduł fiskalny bądź też odsprzedać kasę serwisowi np. jako źródło przyszłych części zamiennych.
Innym rozwiązaniem jest komisyjna likwidacja kasy. Taka likwidacja może nastąpić np. poprzez oddanie do firmy zajmującej się recyklingiem, złomowanie itp. Należy pamiętać przy tym o przechowywaniu wszelkiej dokumentacji związanej z likwidacją.

4. Czynności formalne.

Niezależnie od obowiązku sporządzenia remanentów i rozliczeń podatkowych na przedsiębiorcy ciążą jeszcze obowiązki formalne.
Po uzyskaniu zaświadczenia od organu ewidencyjnego (Urząd Miasta, Gminy) o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, organ ewidencyjny prześle informacje do GUSu oraz ZUSu.
Ponieważ w praktyce “jedno okienko” nadal sprawia pewne trudności, należy upewnić się, iż organ ewidencyjny prześle informacje do pozostałych urzędów.
Jeżeli likwidowane przedsiębiorstwo było spółką, UM/UG nie prześle za nas informacji do GUSu, należy złożyć wniosek o wykreślenie – RG-2 (w zakresie spółek cywilnych nie obowiązuje jedno okienko).
W ZUSie należy złożyć druki ZUS ZWUA – wyrejestrowujące osoby ubezpieczone (obecnie nie składamy już ZUS ZWPA, zastępuje ten druk informacja od UM/UG).
W US należy złożyć VAT-Z (wyrejestrowanie czynnego płatnika VAT), a także NIP-3 (zgłoszenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej). Jeżeli byliśmy płatnikiem podatku akcyzowego – AKC-Z.
Do dnia likwidacji należy przesłać również pracownikom i urzędom informacje rozliczeniowe (PIT-11, PIT-4R), jeżeli w danym roku podatkowym byliśmy pracodawcami/zleceniodawcami.

5.Przechowywanie dokumentacji.

Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą muszą pamiętać o przechowywaniu dokumentacji księgowej i podatkowej.
Obowiązkowy okres przechowywania to 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatku. Ponieważ podatek dochodowy jest rozliczany do końca kwietnia roku następnego to w/w 5 lat liczymy dopiero od końca tego roku. W praktyce oznacza to obowiązek przechowywania przez 6 lat od daty likwidacji działalności.

Joanna Pindelska

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Danuta Kurszewska

  Proszę o podanie mi jakie dokumenty nalezy złozyc przy likwidacji działalnosci gospodarczej

 • Hanna Liczner

  Odpowiedź zawarta jest w pkt 4 artykułu.

 • Miroslaw Luczak

  Po osmioletniej dzialalnosci firmy z z.o.o planuje zakonczenie dzialalnosci firmy, ktora juz od kilku lat egzystuje tylko na papierze. Mam powazny problem a mianowicie do majatku stalego mojej firmy nalezy wybudowany dom mieszkalny jako siedziba firmy. Chcialem w ten sposob podniesc kapital mojej firmy. Dom byl budowany z prywatnych srodkow materialnych (pozyczka dla firmy) a firma posiada obecnie dlugi dotyczace splaty za dostarczony towar (rowery gorskie, odziez) wobec wlasciciela firmy tzn. mojej osoby. Moje udzialy w firmie wynosza obecnie 90%. Jak powinienem postapic aby wyprowadzic dom wraz z dzialka z majatku firmy?

 • Zakres naszych odpowiedzi dotyczy księgowości małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie prowadzimy rozliczeń spółek z o.o.
  Aby uzyskać poradę podatkową proszę zadzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, nr 801 055 055 bądź skontaktować się z doradcą podatkowym.

 • Maciej Flankowski

  Mam pytanie – jakie sankcje karno-skarbowe grożą podatnikowi w przypadku poiformowania US o zakończeniu działalności przy jednoczsnym nie dokonaniu odczytu zawartości pamięci kasy fiskalnej?
  Łączę wyrazy szacubku – maciej Flankowski.

 • Brak zgłoszenia potrzeby defiskalizacji kasy i jej przeprowadzenia jest wykroczeniem wg Kodeksu karnego skarbowego i kara może być surowa – wielokrotność stawek dziennych za każde z wykroczeń. Wszystko zależy od stanu faktycznego i stanowiska konkretnego US, czy będzie to tylko np. niezłożenie wymaganej przepisami informacji, brak rozliczenia ulgi na kasę fiskalną po jej likwidacji (zbyt krótkie prowadzenie działalności obliguje do zwrotu ulgi) czy niezgłoszenie kasy do przeglądu. Wszystkie te wykroczenia mogą narastać w zależności jak długi termin minął od likwidacji działalności do momentu, kiedy poinformuje Pan US o potrzebie defiskalizacji kasy lub US wezwie Pana do złożenia wyjaśnień w związku z likwidacją działalności i brakiem odczytu pamięci kasy.
  Jeżeli zamknął Pan działalność gospodarczą i US jest już w posiadaniu tej informacji, prawdopodobnie otrzyma Pan wezwanie do złożenia wyjaśnień. Warto udać się do urzędu przed jego otrzymaniem, a nawet i po otrzymaniu i rozmawiać – każdy US tę kwestię traktuje odrębnie i w gestii urzędu leży określenie i nałożenie kary na podatnika (KKS precyzuje jedynie maksymalne stawki kary, które US może zastosować) lub zaniechania kary w całości np. ze względu na uznanie niskiej szkodliwości społecznej czynu.

 • J.Wetoszka

  Mam pytanie podobne do poprzednich. Zlikwidiwalem dzialalnosc w 2000 roku (ponad 10 lat temu). Nie zrobilem odczytu kasy (teraz nie wiem nawet gdzie ona jest). W tym roku rozpoczalem nowa dzialalnosc i US przypomnial sobie o starej kasie – prosza mnie o odczyt pamieci. W pismie jakie dostalem powoluja sie na przepisy z 2002 roku – wtedy juz nie dzialalem. Co robic? Co mi grozi?

 • Każdy US kwestię sankcji traktuje odrębnie dla każdego przypadku (KKS precyzuje jedynie maksymalne stawki kary, które US może zastosować). W tym przypadku więc, podobnie jak u poprzednika, konieczne będzie co najmniej złożenie wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym.

 • e.kownacka

  Mam pytanie w sprawie likwidacji działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym. Chodzi mi o kwestie zawiadomienia US. Już sie pogubiłam, czy zawiadamiam US o likwidacji działalności i o zamiarze sporządzenia remanentu likwidacyjnego na 7 dni przed tą datą? Czy zawiadamiam US o likwidacji działalności (z dokum. wyrejestrowującym) i że został sporządzony remanent likwidacyjny na ten dzień? W artykule piszecie, że “Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób opodatkowanych według skali podatkowej lub 19-proc. podatkiem liniowym. Nie ciąży on natomiast na przedsiębiorcach rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.”

 • S.Zarzycki

  Działalność zawiesiłem, a teraz chcę ją zlikwidować. W środkach trwałych mam drukarkę kupioną w grudniu 2008. Chciałem zdjąć ją ze stanu i przekazać sobie. Czy mogę to zrobić mając zawieszoną działalność?

 • US zawiadamiamy o zamiarze sporządzenia remanentu w trakcie roku (czyli o śródrocznym remanencie nie zawiadamiamy, o wszystkich pozostałych – tak), najpóźniej na 7 dni przed jego sporządzeniem. Mówi o tym rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia KPIR.
  O zamiarze likwidacji DG nie trzeba zawiadamiać US. O fakcie likwidacji powiadamia za nas organ prowadzący ewidencję działalności gospodarczej, kiedy wyrejestrujemy się jako przedsiębiorca na druku EDG-1.

  Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca może zbywać środki trwałe (art. 14a ust 4 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

 • Jakub Paszkowski

  Jak dokonac darowizny działalności gospodarczej ?? Jakie ma to zalety i wady w porównaniu do likwidacji w/wym i rejestracji nowej w tym samym miejscu i z tej samej branży

 • Zakres naszych odpowiedzi dotyczy księgowości małych przedsiębiorców, prowadzących rozliczenia na podstawie podatkowej KPIR oraz podatku VAT. Nie prowadzimy doradztwa podatkowego dla osób fizycznych, w szczególności dotyczących darowizn.

 • Piotr Wilczek

  “3. Złożenie oświadczenia o wysokości remanentu VAT i wykazanie kwoty podatku należnego w poz. 40 deklaracji VAT za okres, w której dokonano sporządzenia spisu z natury.”

  1.O jaką deklaracją VAT chodzi? O VAT-7?
  W VAT-7 pozycja 40 to:

  “11a. w tym nabycie od podatników podatku od wartości
  dodanej usług, do których stosuje się art.28b ustawy”

  2.Jeżeli podatnik jest na zwolnieniu podmiotowym, to chyba nie musi wykonywać remanentu VAT gdy likwiduje działalność?

  3.Od 2011 roku powstały zmiany w podatku dochodowym przy likwidacji działalności:

  “Przychód z działalności gospodarczej

  Przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  • pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

  Przychodem z działalności gospodarczej nie są jednak przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

  • pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki
  – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej”

  Źródło:
  http://pit.wieszjak.pl/dzialalnosc-gospodarcza/263399,W-2011-roku-likwidacja-firmy-nie-bedzie-opodatkowana-PIT.html

  Czy należy to rozumieć w ten sposób, że do tej pory w dniu likwidacji firmy należało zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od wszystkiego co wpisało się w KUP, natomiast od 01.01.2011 trzeba będzie zapłacił ten podatek po likwidacji działalności w dniu gdy się te składniki majątku sprzeda (już jako osoba fizyczne), z tym jeżeli sprzedaż nastąpi po 6 latach od likwidacji działalności to żaden podatek dochodowy nie zostanie naliczony? Czy tak to należy rozumieć?

 • J. Pindelska

  Artykuł powstał w 2009 – proszę spojrzeć na datę publikacji. Nie odnosi się do bieżących przepisów. Deklaracja VAT od daty publikacji zmieniła się dwukrotnie, przepisy również uległy gruntownej zmianie.

  Nowe przepisy w podatku dochodowym od 1 stycznia, wprowadzają art. 24. ust. 3a określający moment ustalenia dochodu po likwidacji działalności dopiero na moment faktycznego uzyskania przychodu – zbycia składników pozostałych po likwidacji.

 • crazycinek

  Muszę dokonać remanentu likwidacyjnego. W skład działalności (byłem VAT’owcem) weszły 2 aparaty, kilka obiektywów, część komputera. Nie mam pojęcia jak napisać taki remanent. Czy jest jakiś wzór, który przyjęło się stosować ? Jakie ceny uwzględniać ? Proszę o taki łopatologiczny prosty przykład, za co będę ogromnie wdzięczny.

 • Magdalena Woźniak

  Likwiduję działalność, która była zawieszona przez okres 2 lat. Przed zawieszeniem zmieniłam PKD i musiałam przejść na KPiR, i na koniec dokonałam sprzedaży całego towaru wystawiając rachunek. Czy teraz mam obowiązek sporządzenie remanentu likwidacyjnego na 0? Z góry dziękuję

 • Remanent likwidacyjny opisany w artykule przestał obowiązywać jako podstawa ustalenia dochodu do opodatkowania z dniem 1.01.2011. Proszę zwrócić uwagę na treść artykułu:
  “Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2011 jest opisany w artykule „Likwidacja działalności gospodarczej – podatek dochodowy”.” Link wyżej w artykule.

  Przepisy dotyczące zamknięcia działalności i sporządzania zwykłego remanentu związanego z zamknięciem księgi nie uległy zmianie.

 • Sonia Lipińśka

  Mam problem mianowicie z dniem 31.01.2012 została zamknięta dzalnosc ,wyrejestrowana w urzedzie gminy,w zusie i w US(vat) ale nie poinformowałem US o spisie z natury(spis na 0 gdyż wcześniej wszystko zostało sprzedane).CO muszę zrobić i jakie mogą być konsekwencje za nie poinformowanie US o spisie(dzwoniłem wcześniej do urzedu skarbowego i powiedziano mi ze tylko wyrejestrować sie jako płatnik vatu muszę i tyle) .Bardzo proszę o pilna odpowiedz.

 • Hanna Liczner

  Proszę złożyć oświadczenie, że remanent na 31-01-2012 wynosi 0 (zero) oraz że na dzień likwidacji nie posiada Pani żadnych środków trwałych i wyposażenia. Nie zaszkodzi złożyć czynnego żalu. Polecam: http://blog.ifirma.pl/2010/03/czynny-zal-sposobem-na-unikniecie-kary/

 • ania

  zlikwidowałam firmę w grudniu renament likwidacyjny wynosi723zł nie miałam żadnego dochodu a od 2lat była zawieszona jaki mam wypełni pit

 • Wojciech Żukowski

  Witam,
  Zamierzam zlikwidować działalność, która w chwili obecnej jest zawieszona. Posiadam kasę fiskalną, z której chciałem odczytać pamięć fiskalną przed zlikwidowaniem działalności aby oddać ją do utylizacji i nie wykazywać w remanencie likwidacyjnym. Jednakże Pani w Urzędzie powiedziała, że odczyt dokona tylko po zlikwidowaniu działalności. W takim razie jaki jest sposób aby uniknąć płacenia podatku VAT od urządzenia, które nie będzie przydatne i zdecydowanie nie jest warte ceny nabycia? Z góry dziękuję za pomoc.

 • Teresa Poślednicka

  Obowiązek złożenia zeznania rocznego mają również osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej. Rozliczenie roczne z działalności gospodarczej dokonuje się na druku Pit-36 lub Pit-36L w zależności od zgłoszonej w urzędzie skarbowym formy opodatkowania. Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi, w celu ustalenia dochodu lub straty za dany rok należy przychody wykazane w kolumnie 9 księgi pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodów ustala się w następujący sposób: do wartości spisu na początek roku dolicza się zakupy towarów handlowych z kolumny 10 i 11 księgi i pomniejsza się o wartość spisu na koniec roku, w Pani przypadku będzie to remanent sporządzony na dzień likwidacji. Tak wyliczone koszty powiększa się o pozostałe wydatki z kolumny 14 księgi. Wypełniając Pit-36 przychody wpisuje się w pozycję 51 a koszty w pozycję 52, w zeznaniu Pit-36L odpowiednio pozycja 23 i 24. Do zeznania z działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik Pit-B.

 • Teresa Poślednicka

  Likwidacja działalności gospodarczej, w której wykorzystywana była kasa rejestrująca, nakłada obowiązek zakończenia jej pracy w trybie fiskalnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zakończenie pracy w trybie fiskalnym wymaga dokonania czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej, z której sporządza się stosowny protokół. Odczyt taki wykonywany jest przy udziale pracownika urzędu i najczęściej zorganizowany jest przez właściwy dla podatnika serwis techniczny, który ustala termin jego przeprowadzenia na wniosek podatnika. Dokonanie odczytu stanowi fiskalne zakończenie funkcjonowania kasy. Spis z natury dokonywany w związku z likwidacją działalności obejmuje również kasy fiskalne. Pomimo braku modułu fiskalnego, ma ona jednak swoją wartość i podlega opodatkowaniu podatkiem Vat. Jeżeli nie chcemy wykazywać kasy fiskalnej w remanencie likwidacyjnym, to po wykonaniu czynności likwidacyjnych przez serwisanta z udziałem pracownika urzędu skarbowego, można oddać kasę do punktu przyjmującego urządzenia elektroniczne do utylizacji lub sprzedać. Dopiero po dokonaniu tych czynności należy dokonać zgłoszenia likwidacji działalności.

 • Mirelka

  Proszę o radę.pzry złomowaniu kilku odczytanych kas fiskalnych przez nieuwagę zesłomowałam kasę nieodczytaną jakie mogą być konsekwencje?

 • Teresa Poślednicka

  Paragraf 7 ust. 8 rozporządzenia MF w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania wskazuje, że zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą kasę także w przypadku likwidacji działalności wymaga dokonania, z udziałem pracownika urzędu skarbowego, czynności określonych w załączniku nr 4 do tego rozporządzenia. Załącznik ten zawiera protokół z czynności odczytania pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Protokół taki po sporządzeniu otrzymują użytkownik, wykonujący serwis oraz przekazywany jest do urzędu skarbowego.Co prawda niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia odczytu pamięci fiskalnej kasy rejestrującej przy likwidacji działalności gospodarczej nie skutkuje sankcjami w zakresie podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy takiemu może jednak zostać wymierzona kara z kodeksu karnego skarbowego. Art. 80 § 1 tego kodeksu wskazuje bowiem, że kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych. W tej sytuacji warto udać się do urzędu i zgłosić zaistniałą sytuację, składając jednocześnie wniosek o nie karanie z ustawy karnej skarbowej.

 • Karol Adam

  Co się dzieje ze stratą z DG po jej likwidacji, czy możliwe jest jej kompensowanie np. przy sprzedazy składników z “wykazu pozostałych składników po likwidacji” lub w jakiś inny sposób ?
  Czy po likwidacji DG i zwrocie wcześniej odpisanego podatku VAT, sprzedając lokal w którym DG była prowadzona, należy transakcje tej sprzedazy owatować ?

 • Katarzyna Kisiel

  Poniesioną stratę z danego źródła można rozliczyć w ramach dochodów z tego samego źródła. Stratę poniesioną w trakcie prowadzenie firmy może Pan rozliczyć w ramach dochodu ze sprzedaży składników majątku po likwidacji firmy. Rozliczenie takie jest dokonywane w ramach składanej deklaracji rocznej za rok w którym miała miejsce sprzedaż. Obowiązuje tu zasada że poniesioną stratę można rozliczyć w najbliższych pięciu kolejno następujących po sobie latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
  Jeśli w momencie sprzedaży nie jest Pan podatnikiem podatku VAT sprzedaż składników majątku nie powoduje konieczności naliczenia podatku VAT. Sprzedaje Pan w analogiczny sposób jak robi to osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

 • Czy muszę wykazac w remanencie likwidacyjnym samochód ,który kupiłam 10 lat temu (dawno się zamortyzował)nie chce go sprzedawać .Nie mam juz nawet dokumentów zakupu.

 • Katarzyna Kisiel

  Jeśli samochód jest składnikiem majątku firmy na dzień likwidacji działalności to należy go ująć zarówno w spisie składników majątku dla celów podatku PIT jak i w remanencie likwidacyjnym VAT. Nie ma tu znaczenia data nabycia środka trwałego.

 • Paweł

  Jeśli DG była zawieszona i w ostatnich 3 miesiącach i ostatnim roku podatkowym nie wykazano dochodu i nie można ustalić wskaźnika, to wartość ujętych w remanencie składników majątku jest zwolniona z opodatkowania? Czy tak się dzieje w przypadku zawieszenia DG?
  Czy zatem można zamiast likwidować DG z dużym wskaźnikiem wyliczonego podatku (przy zmianie tzw. zatrudnienia z DG na etat) zawiesić ją na okres taki, aby nie można było ustalić tego wskaźnika i nie płacić podatku likwidacyjnego?

 • Katarzyna Kisiel

  Część artykułu dotycząca opodatkowania podatkiem dochodowym składników majątku w momencie likwidacji działalności jest nieaktualna Na samym początku jest informacja „Uwaga! Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2011 jest opisany w artykule „Likwidacja działalności gospodarczej – podatek dochodowy””
  Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od początku 2011 roku nie płacimy podatku dochodowego w momencie likwidacji. Płacimy go jeśli sprzedajemy składnik majątku firmy pozostały po likwidacji działalności w ciągu 6 lat od likwidacji.


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ