Walne Zgromadzenie

Informacje o Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy IFIRMA SA.

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 września 2018 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej;
 7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze glosowania oddzielnymi grupami;
 9. Wolne głosy i wnioski;
 10. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
 11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej);
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ważne pliki:

Archiwum


Spółka nie transmituje obrad walnych zgromadzeń ze względu na brak zainteresowania akcjonariuszy Emitenta taką formą.

Spółka jednakże rozważy możliwość transmisji WZ w przypadku zgłaszania takiej potrzeby przez szersze grono jej akcjonariuszy.